Ιστορία, αρχόμενη από της τελευτής του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου, μέχρι της τελευτής Ιωάννου του επιλεγομένου Τζιμισκή

Ιστορία, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς τελευτῆς τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου, μέχρι τῆς τελευτῆς Ἰωάννου τοῦ αὐτοκράτορος, τοῦ ἐπιλεγομένου Τζιμισκῆ.
Συγγραφέας: Λέων ο Διάκονος


Βιβλίο Α
Βιβλίο Β
Βιβλίο Γ
Βιβλίο Δ
Βιβλίο Ε
Βιβλίο ΣΤ
Βιβλίο Ζ
Βιβλίο Η
Βιβλίο Θ
Βιβλίο Ι