Η μήτηρ
Συγγραφέας:
Αθηναΐς, 15 Δεκεμβρίου 1877


Ἡ μήτηρ, βάσις κοινωνίας,
ἡ μήτηρ, ὄνομα γλυκὺ,
τῆς θείας ἄγγελος προνοίας,
θεότης τῆς οἰκογενείας
παρήγορος κ' εὐνοϊκή.

Θείου πυρὸς μεστὸν τὸ στόμα,
μεστὸν τὸ πνεῦμα τῆς μητρὸς,
αὐτῆς ζωήῤῥυτον τὸ ὄμμα,
αὐτῆς μελίῤῥυτον τὸ στόμα,
αὐτῆς τό θάλπος ἰατρός.

Τιμᾶτε, τέκνα, τὴν μητέρα·
αὐτὴ τὸ νέκταρ τῆς ζωῆς.
Ἐκ τῆς ζωῆς της σᾶς ἐκέρα
καὶ ἡ ἀτμὶς σὰς διεπέρα
τῆς θερμογόνου της πνοῆς.

Αὐτὴ ἐπάνω τῆς στρωμνῆς σας
ἄγρυπνον εἶχεν ὀφθαλμὸν
καὶ συμψελλίζουσα μαζῆ σας
σᾶς ἔμαθε τὸν εὐσεβῆ σας
τὸν πρῶτον εἰς Θεὸν ψαλμόν.

Ὠ τέκνα, μὴ ἀμνημονεῖτε
τῶν τιμαλφῶν της θυσιῶν,
εὐγνωμονεῖτ', εὐγνωμονεῖτε,
τὴν εὐεργέτιδα φιλεῖτε
κ' ἕξετε φίλον τὸν Θεόν.