Η Μελέτη/Τόμος 6/Τεύχος 1/Χρονικά

Η Μελέτη, Τόμος 6, Τέυχος 1
ανωνύμως
Χρονικά


ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΛΛΑΣ

Διὰ τῶν ὑπὸ τῆς Βουλῆς ψηφισθέντων ἐσχάτως τροποποιήσεων τοῦ νόμου περὶ Ἐλευθερίων ἐνισχύονται καὶ ἑδραιοῦνται ἔτι μᾶλλον οἱ ἐθνικοὶ σκοπευτικοὶ ἀγῶνες, τῶν ὁποίων ἡ μεγάλη ἐπίδρασις ἐπὶ τὴς πρὸς τήν σκοπευτικὴν ἄσκησιν ῥοπῆς τῆς νέας γενεᾶς κατεδείχθη ἐντὸς διετίας μόλις ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως αὐτῶν. Αἱ τροποποιήσεις αὗται ὑπὸ τὴς πείρας ἐπιβληθεῖσαι καὶ τῇ εἰσηγήσει τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐλευθερίων γενόμεναι εἶναι αἱ ἑξῆς: α΄) Ὁ χρόνος τῆς τελέσεως τῶν ἀγώνων, ἀπὸ τῆς 25 Μαρτίου μετετέθη εἰς τὸν μῆνα Μάϊον, ὁριζομένης κατ' ἔτος τὴς ἡμέρας διὰ τοῦ Β. Διατάγματος, τοῦ κανονίζοντος καὶ τὸ λοιπὸν πρόγραμμα. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ χρόνου ἔγινε, διότι ἀπεδείχθη ὅτι, ὡς ἐκ τῶν καιρικῶν ἀνωμαλιῶν τοῦ Μαρτίου ἡ τέλεσις τῶν Ἐλευθερίων εἶναι δυσχερής, ἀπαιτοῦσα πολυήμερον ἐν ὑπαίθριῳ διαμονήν, δύναται δὲ καὶ νὰ ματαιωθῇ ἡ τέλεσις αὑτῶν ἐξ ὀψίμου χειμῶνος. Ἄλλως καὶ οἱ ἀσκούμενοι διὰ τὰ Ἐλευθέρια σκοπευταὶ ἀδυνατοῦν νὰ πράξουν τοῦτο ἐπαρκῶς κατὰ τοὺς πρὸ τοῦ Μαρτίου χειμερινοὺς μῆνας, ἐνῷ διὰ τῆς γενομένης ἀλλαγῆς μένει εἰς αὐτούς πρὸς ἄσκησιν ὁλόκληρος ὁ Ἀπρίλιος καὶ ἡμέραι τοῦ Μαΐου. β΄) Ἡ ἡλικία τῶν σκοπευτῶν ηὐξήθη ἀπὸ 30 ἐτῶν εἰς 40, ὥστε νὰ μετέχουν τῶν Ἐλευθερίων καὶ ὑπαγόμενοι εἰς τὰς ἐφεδρείας τοῦ Στρατοῦ καὶ νὰ ἐξακολουθῇ οὕτως ὑποδαυλιζομένη ἡ πρὸς τὴν σκοπευτικὴν ἄσκησιν τάσις. γ΄) Τὸ ποσόν, τὸ καταβαλλόμενον ὑπὸ τοῦ Κράτους ἐκ τοῦ πεντηκονταλέπτου ἐνσήμου τῶν Δημοτ. Σχολείων, ἀναβιβάζεται ἀπὸ 25 χιλ. δραχμῶν εἰς 40 χιλ. καθόσον ἀπεδείχθη ἡ ἀνεπάρκεια αὐτοῦ, ὡς ἐκ τῆς ὁποίας καθίστατο προβληματικὴ ἡ τέλεσις τῶν Ἐλευθερίων, σύμφωνα με τὸν νόμον, ἐκ περιτροπῆς εἰς ὅλους τοὺς νομοὺς τοῦ Κράτους, διὰ τήν ἀνεπάρκειαν τῶν δήμων, ὅπως προσέρχωνται ἀρωγοὶ εἰς τὰς δαπάνας. Διὰ τῶν προστιθεμένων 15 χιλιάδων δραχμῶν ἀφ' ἑνὸς μέν θὰ ἱδρυθοῦν μόνιμα σκοπευτήρια εἰς ὅλους τοὺς νομούς, λαμβανομένης προνοίας, ὅπως τὸ πεδίον βολῆς τῶν Ἐλευθερίων κατασκευάζεται οὕτως, ὥστε νὰ χρησιμεύῃ κατόπιν καὶ ὡς σκοπευτήριον τῶν πολιτῶν, ἐξ ἄλλου δὲ θὰ προστεθοῦν εἰς τὰ μεγάλα χρηματικὰ ἔπαθλα τοῦ Κράτους καὶ πεντήκοντα περίπου ἐνθαρρυντικαὶ ἀμοιβαὶ χρησιμεύουσαι εἰς τήν προσέλευσιν μεγαλειτέρου ἀριθμοῦ σκοπευτῶν. Τὸ Β. Διάταγμα τῆς τελέσεως τῶν ἐφετινῶν Ἐλευθερίων θὰ ἐκδοθῇ τρεῖς μῆνας πρότερον, ἤτοι ἐντὸς τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου. Διὰ τούτου θὰ ὁρισθῇ καὶ ὁ τόπος τῆς τελέσεως. Ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Ἐλευθερίων ἀποβλέπουσα εἰς τὴν ἀνάγκην, ὅπως πρὸ παντὸς οἱ παρὰ τὰ μεθόρια πληθυσμοὶ ἐνισχύωνται εἰς τὴν χρῆσιν τῶν ὅπλων, ἀποκλίνει ὑπὲρ τῆς τελέσεως τῶν ἀγώνων εἰς Τρίκαλα τὴς Θεσσαλίας, ἀλλ' ἡ περὶ τούτου ὁριστικὴ ἀπόφασις ἀπόκειται εἰς τὴν Κυβέρνησιν.

— Εἰς τὸ Β. Θέατρον ἀνεβιβάσθησαν ἐπὶ σκηνῆς ὑπὸ τοῦ θιάσου τῆς Κας Κυβέλης Ἁδριανοῦ τὰ δύο ὑποβληθέντα εἰς τὸν Ἀβερώφειον Δραματικὸν διαγωνισμὸν τοῦ ᾨδείου δράματα: «Οἱ Νικημένοι» τοῦ κ. Χὸρν καὶ «Νικηφόρος Φωκᾶς» τοῦ κ. Προβελεγγίου. Τρίτον ἔργον δὲν ὑπεβλήθη ἀκόμη εἰς τήν ἁγωνόδικον ἐπιτροπήν.

ΑΓΓΛΙΑ

Ἡ ἀγγλικὴ Κυβέρνησις ἀνέθεσεν εἰς τὸν Δρα Hamill εὐρεῖαν ἔρευναν περὶ ἄρτου, δημοσιεύεται δέ τώρα ἡ σχετικὴ ἔκθεσίς του περιέχουσα λεπτομερείας πολὺ ὀλίγον γνωστάς. Π. χ. βεβαιοῖ ὅτι ἡ νέα μέθοδος τοῦ ἀλέσματος διὰ κυλινδρικῶν μύλων δέν δίδει ἀποτελέσματα καλλίτερα τοῦ παλαιοῦ συστήματος τὴς συνθλίψεως τοῦ σίτου μεταξὺ δύο μυλοπετρῶν· ἐξαιροῦνται μόνον τὰ ἀμερικανικὰ εἴδη τοῦ πολὺ σκληροῦ σίτου. Ἀποκρούει τὴν κοινῶς ἐπικρατοῦσαν γνώμην, ὅτι ὁ λευκὸς ἄρτος περιέχει ὀλιγώτερα ἀζωτοῦχα στοιχεῖα ἀπὸ τὸν ἄρτον τὸν ἀναμεμιγμένον μὲ ἄλευρον σικάλεως ἢ τὸν περιέχοντα ὅλα τὰ συστατικὰ τοῦ σίτου. Ὡς πρὸς τὴν θρεπτικότητα τῶν διαφόρων εἰδῶν σίτου ὅ Ἄγγλος ἐπιστήμων φρονεῖ ὅτι οὐδὲν ὁριστικὸν πόρισμα δύναται νὰ ἔχῃ, καθόσον ἀπαιτεῖται μακρὰ καί συστηματικὴ ἔρευνα. Συνιστᾷ ἐν τέλει. ὅπως εἰς τὰ παιδία, τὰ τρεφόμενα κατὰ τὸ πλεῖστον δι' ἄρτου, δίδεται ἀναμὶξ ἄρτος λευκὸς καί μαῦρος, περιέχων δηλ. ὅλα τὰ συστατικὰ τοῦ σίτου.

ΑΜΕΡΙΚΗ

Κατὰ μῆνα Ἰούνιον τοῦ 1892 ἓν ὑπερωκεάνειον σκάφος συνήντησεν ἔξωθεν τῆς Νέας Ὑόρκης νῆσον πλέουσαν, τῆς ὁποίας ἡ ἔκτασις ἦτο περίπου ἑκατὸν χιλιάδων στρεμμάτων, ἐκαλύπτετο δέ ὑπὸ δενδροφυτειῶν, καί μερικὰ δένδρα εἶχαν ὕψος πλέον τῶν δέκα μέτρων. Δύο μῆνας βραδύτερον συνήντησε τὴν αὐτὴν νῆσον ἕτερον ἀτμόπλοιον ὄχι μακρὰν τῆς Νέας Γῆς. Ὥστε κατὰ τοὺς δύο μῆνας διέτρεξε διάστημα 1852 χιλιομέτρων. Ἔκτοτε δὲν ἐφάνη πλέον. Προφανῶς ἡ νῆσος ἐκείνη ἦτο τμῆμα ἀμερικανικῆς γῆς ἀποκοπὲν ἐκ τῆς ἀνατολικῆς παραλίας καί παρασυρθὲν ὑπὸ τῶν κυμάτων. Μετὰ μακρὰν περιπλήνησιν ἀνὰ τὸν ὠκεανὸν κατεπόθη εἰς τὰ βάθη του.

— Εἰς τὰ ὄρη Χονδούρας ἀνευρέθησαν ἐσχάτως πλῆθος προϊστορικῶν ἀντικειμένων, διὰ τῶν ὁποίων ἀποκαλύπτεται ἡ ὕπαρξις ἀγνώστου μέχρι τοῦδε θρησκείας. Εἰς τὰ βάθη σπηλαίου ἱεροῦ, τὸ ὁποῖον ἐνομίζετο ἐγκαταλελειμμένον ὀρυχεῖον χαλκοῦ, εὑρέθησαν δέκα χιλιάδες κοδωνίσκων ποικιλωτάτων μεγεθῶν καὶ σχημάτων. Οἱ κωδωνίσκοι οὖτοι ἀνήκουν εἰς τοὺς Μάγιας, ἀρχαιότατον πληθυσμὸν λατρεύοντα τὴν νυκτερίδα καί εἶναι θρησκευτικὰ σύμβολα. Οἱ μικρότεροι τῶν κωδωνίσκων εἶναι ἴσοι πρὸς συνήθη κομβία, οἱ δὲ μεγαλείτεροι ὁμοιάζουν τοὺς ἐπιτραπεζίους κώδωνας κοινῆς χρήσεως· ὅλοι δέ ἔχουν γλωσσίδια ἐκ χαλκοῦ καὶ τὸ περιεργότερον, ἕκαστος ἁναδίδει ἐντελῶς χωριστὸν ἦχον. Τὸ πλάτος τοῦ σπηλαίου εἶναι δώδεκα μέτρων καί τὸ βάθος δεκαοκτώ. Ἐκ τῶν κωδωνίσκων, ἄλλοι εὑρέθησαν σκορπισμένοι κατὰ γῆς καί ἄλλοι τοποθετημένοι εἰς μικρὰς κόγχας ἐπὶ τοῦ βράχου. Εἶναι μετὰ καλλιτεχνικῶν ἀξιώσεων ἐξειργασμένοι ἐκ σιδήρου καί εἰκονίζουν χονδροειδεῖς παραστάσεις ζῴων, χελωνῶν, δρακόντων, νυκτερίδων.

— Πρὶν ἀκόμη περατωθῇ ἡ τομὴ τοῦ Παναμᾶ καὶ παραδοθῇ εἰς κοινὴν χρῆσιν, ἱδρύθη εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀτμοπλοϊκὴ Ἑταιρεία, σκοπὸν ἔχουσα τὴν ναυπήγησιν 15 μεγάλων ἀτμοπλοίων πρὸς μεταφορὰν ἐπιβατῶν καί ἐμπορευμάτων μεταξύ Νέας Ὑόρκης καὶ Ἁγίου Φραγκίσκου.

—Κατὰ στατιστικήν, δημοσιευθεῖσαν ὑπὸ τῆς βιολογικῆς ὑπηρεσίας τῆς Οὐασιγκτῶνος, 47 κυνηγοὶ ἐφονεύθησαν ἐξ ἀμελείας συναδέλφου των ἀπὸ τοῦ Ἰανουαρίου μέχρι τοῦ Ὀκτωβρίου 1911 εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας. Τὰ περισσότερα δυστυχήματα συνέβησαν εἰς ἐνέδρας ἐλάφου. Κατὰ τὴν αὐτήν στατιστικὴν οἱ ὅλοι κυνηγοὶ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, εἴτε ἐξ ἐπαγγέλματος εἴτε χάριν τέρψεως, ἀνέρχονται περίπου εἰς 5 ἑκατομμύρια.

— Μετὰ τῶν διωγμὸν των ἀδεσπὸτων σκύλων ἤρχισεν ἡ καταδίωξις τῶν πλανωμένων γάτων εἰς τὰς πολυανθρώπους πόλεις. 0ὕτως εἰς τήν Νέαν Ὑόρκην ἡ δημοτικὴ ἀρχὴ ὠργάνωσεν εἰδικὴν ὑπηρεσίαν πρὸς ἐξολόθρευσιν τῶν γάτων, οἱ ὁποῖοι ἐπληθύνθησαν τόσον, ὥστε κατήντησαν ἀληθινὴ μάστιξ τῶν κατοίκων. Τρεῖς αὐτοκίνητοι ἅμαξαι εἰς σχῆμα κλωβῶν περιέρχονται τὴν πόλιν ἀπὸ τῆς 10 ὥρας τῆς νυκτός μέχρι τῆς αὐγῆς καὶ συλλαμβάνουν τοὺς πλανωμένους γάτους, τοὺς ὁποίους καὶ θανατώνουν κατόπιν. Εἰς μίαν νύκτα συμβαίνει πολλάκις νὰ συλληφθῶσιν ὑπὲρ τοὺς 800, ἐθανατώθησαν δὲ κατὰ τὸ παρελθόν θέρος 45 χιλιάδες γάτοι.

ΓΑΛΛΙΑ

Ὁ γνωστὸς Γάλλος συγγραφεὺς Παῦλος Ἀδὰμ ἐπεράτωσε νέον αὑτοῦ δραματικὸν ἔργον ἐπιγραφόμενον τολμηρότατον ὡς πρὸς τὴν ἔμπνευσιν καὶ τὴν σύνθεσιν. Ὁ Ὀλύμπιος θεός ἐμφανίζεται κατὰ τὰς ποικίλας αὑτοῦ μεταμορφώσεις ὑπὸ σχῆμα ἀνθρώπου καὶ τὰς διαφόρους ἐπί τῆς γῆς περιπετείας του, ὡς πνεῦμα ὑπέρτατον τῆς ὕλης, τὴν ὁποίαν ζωοποιεῖ. Τὸ νέον δρᾶμα πιθανῶς θὰ ἀναβιβασθῇ ἐπὶ τῆς σκηνῆς τῆς Γαλλικῆς Κωμῳδίας, ὅπου τώρα παριστάνονται Γλάροι τοῦ αὐτοῦ συγγραφέως.

— Ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Γαλλίας κατέχει δύο ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου, τὸ ὁποῖον θεωρεῖται ὡς τὸ σπανιώτατον καὶ πολιτιμότατον τῶν ὑπό τοῦ Γουτεμβεργίου ἐκτυπωθέντων· εἶναι δέ τοῦτο ἡ Βίβλος λατινιστί, ἐκτυπωθεῖσα κατὰ τὸ 1455. Ἡ ἔκδοσις καθὼς φαίνεται περιωρίσθη εἰς ἑκατοντάδα ἀντιτύπων. Ἐκ τούτων σώζονται σήμερον γνωστὰ ἀντίτυπα περὶ τὰ τεσσαράκοντα, ἐξ ὧν τὰ δέκα ἐπὶ δέρματος μόσχου. Τὰ πλεῖστα ἀντίτυπα εὑρίσκονται εἰς ἄλλας μεγάλας βιβλιοθήκας ἐκτὸς τῆς γαλλικῆς, περὶ τὰ δέκα δέ ἀντίτυπα κυκλοφοροῦν εἰς χεῖρας ἰδιωτῶν, ἰδίως εἰς τὴν Ἀγγλίαν. Ἓν ἀντίτυπον ἠγόρασεν ἐσχάτως ὁ ἁμερικανὸς δισεκατομμυριοῦχος Pier-pont Morgan ἀντὶ 145 χιλιάδων φράγκων. Ἀλλ' ἕτερον ἀντίτυπον ἐπληρώθη ὑπὸ τοῦ Hundington ἀκόμη ἀκριβώτερα: 250 χιλιάδας φράγκων! Τὸ ἓν ἐκ τῶν δύο ἀντιτύπων τὴς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Γαλλίας ἐπὶ δέρματος μόσχου, δεδεμένον διὰ μαροκινοῦ δέρματος ἐρυθροῦ μὲ τὰ σήματα τοῦ Λουδοβίκου 16ου, ἠγοράσθη ὑπὸ τὴς Βιβλιοθήκης τῷ 1790 πληρωθὲν μόνον 500 φράγκα.

— Νέον κομήτην ἀνεκάλυψεν ὁ ἀστρονόμος Schaumane πλησίον τοῦ σ τῆς Παρθένου τὴν 30 Νοεμβρίου π. ἔ. ἐργαζόμενος εἰς τὸ ἀστεροσκοπεῖον τῆς Νικαίας. Ὁ κομήτης αὐτὸς εἶναι ὁ ἑνδέκατος έμφανισθεὶς κατὰ τὸ 1911, κατεγράφη δέ προσωρινῶς ὑπὸ τὸ ὄνομα «Κομήτης 1911 Μ» Εἴχε λάμψιν ἀστέρος 12ου μεγέθους. Παρετηρήθη κατόπιν καὶ ἐκ τοῦ Ἀστεροσκοπείου Arcetri Φλωρεντίας.

— Εἰς τὴν Revue Philanthropique ἐδημοσίευσεν ὁ ἰατρὸς Cruveilhier παρατηρήσεις του ἐπὶ τῆς θνησιμότητος τῶν βρεφῶν εἰς τούς ἁγροτικοὺς πληθυσμοὺς τῆς Γαλλίας. Κατὰ ταύτας εἰς 7 διαμερίσματα ἐπὶ 100 βρεφῶν ἡλικίας μέχρις ἑνὸς ἔτους ἀποθνήσκουν 21· εἰς ἄλλα διαμερίσματα ἡ ἀναλογία τῶν θανάτων ὑπερβαίνει τὰ 23 τοῖς 100 καὶ εἰς τὰς Ἄνω Ἄλπεις φθάνει τὰ 25, 55.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ἡ Κόζιμα Βάγνερ, χήρα τοῦ μεγάλου μουσουργοῦ καὶ κόρη ἄλλου διασήμου μουσικοῦ, τοῦ Λίστ, ἐπὶ τῇ ἑκατονταετηρίδι τοῦ πατρός της, ἐδημοσίευσε βιβλίον ἀναφερόμενον ἰδίως εἰς τὸν ἰδιωτικόν του βίον καὶ περιέχον πλεῖστα τέως ἄγνωστα συμβάντα, ἀναδεικνύοντα αὐτὸν ἐξόχως ἀγαθὸν καὶ μεγαλόψυχον ἄνδρα, ἕτοιμον εἰς πᾶσαν θυσίαν ὑπὲρ ἐκείνων, τοὺς ὁποίους ἠγάπα.

— Ἡ ταχυτέρα ἁμαξοστοιχία των γερμανικῶν σιδηροδρόμων εἶναι ἡ τῆς γραμμῆς Βερολίνου - Χάλλης, διατρέχουσα τὸ διάστημα 162 μετρα εἰς 1 ὥραν καὶ 51', δηλ. ἀναπτύσσουσα μέσην ταχύτητα 88 χιλιομέτρων τὴν ὥραν. Κατὰ τὸ 1912 γίνεται σκέψις ν’ αὐξηθῇ ἡ ταχύτης αὕτη εἰς 92 χιλιόμετρα. Ἡ ταχεῖα ἁμαξοστοιχία Βερολίνου -Ἁμβούργου ἀναπτύσσει ταχύτητα 80 χιλιομέτρων τὴν ὥραν, θ’ αὐξηθῇ δὲ εἰς 89 χιλιόμετρα κατὰ τὸ 1912. Εἰς τὰς γραμμὰς Βερολίνου - Δρέσδης καὶ Βερολίνου - Στεττίνου ἀναπτύσσεται ταχύτης μέχρις 83 χιλιομέτρων τὴν ὥραν. Τὸ δίκτυον τῶν γερμανικῶν σιδηροδρόμων περιλαμβάνει σήμερον 52.809 χιλιόμετρα σιδηρῶν γραμμῶν, ἤτοι ηὐξήθη ἐντὸς τοῦ 1911 κατὰ 650 χιλιόμετρα.

— Τὰ νεώτατα πορίσματα τῆς Στατιστικῆς ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ φυματίωσις ὑποχωρεῖ σταθερῶς εἰς τὸ Βασίλειον τῆς Πρωσσίας. Κατὰ τὸ 1875 ἀπέθαναν ἐκ φυματιώσεως 88.122, ἤτοι 31,9 ἐπὶ 10.000 κατοίκων τὸ 1908 ἀπέθαναν 63.320, τὸ 1909 ἀπέθαναν 60.871 καὶ τὸ 1910 ἀπέθαναν 60.479, ἤτοι 15,29 ἐπὶ 10.000 κατοίκων. Ἡ ἐλάττωσις τῶν θανάτων, καί συνεπῶς ὁ περιορισμὸς τῆς νόσου εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ὁλονὲν τελειότερον καὶ συστηματικώτερον ὀργανουμένης καταπολεμήσεως τῆς φυματιώσεως ἐν Γερμανίᾳ.

— Κατὰ τὰς ἑορτὰς τῆς 25ετηρίδος τοῦ Αὐτοκράτορος Γουλιέλμου θὰ ἐγκαινισθῇ κῆπος ἐγκλιματισμοῦ ἱδρυόμενος πλησίον τοῦ Βερολίνου ὑπὸ τοῦ γνωστοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ παρὰ τὸ Ἁμβοῦργον ὁμοίου κήπου, Καρόλου Χάγεμπεκ, κατ’ ἐπιθυμίαν αὐτοῦ τοῦ Αὐτοκράτορος. Ὁ κῆπος οὗτος θὰ χρησιμεύσῃ πρὸς ἐκλαΐκευσιν τῶν πορισμάτων τῆς φυσικῆς ἱστορίας.