Ζητείται η αξιοποίησις ορυχείων νίτρου δια παραγωγήν πυρίτιδος

Ζητεῖται ἡ ἀξιοποίησις ὀρυχείων νίτρου διὰ παραγωγὴν πυρίτιδος.


Πρὸς τὴν Ὑπερτάτην Διοίκησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους

Ἐπειδὴ τὸ εἶδος τῆς μπαρούτης εἶναι τὸ ἀναγκαίως ἀναγκαιότερον πάντων καὶ ἐπειδὴ ἡ ὕλη ἀπὸ τὴν ὁποίαν γίνεται, δηλαδὴ τὸ νίτρον, ὀρύττεται εἰς πολλὰ μέρη τῆς πατρίδος, διὰ ταῦτα ὡς πατριῶται, οἱ ὁποῖοι ἐδουλεύσαμεν τοῦτο τὸ εἶδος ἐν καιρῷ καθ' ὃν ἡ πατρὶς δὲν εἶχε σύστημα διοικήσεως καὶ ἠξεύρομεν τὴν ὠφέλειάν του, προβάλλομεν πρὸς τὴν Διοίκησιν νὰ ἤθελε λάβει τὴν φροντίδα νὰ διορίσῃ νὰ δουλεύωνται ὅλα τὰ ὀρυκτολογεῖα τούτου τοῦ εἴδους καὶ νὰ δουλεύεται μπαρούτι κοινόν, ὁποὺ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον ἠμπορεῖ νὰ ἐβγαίνῃ ἕκαστον μῆνα μία ἀρκετὴ ποσότης καὶ πολλὰ εὐθηνοτέρα, παρὰ καθὼς ἀγοράζεται ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Μὲ ὅλον τὸ σέβας.

Τῇ 13η Ἀπριλίου 1822, ἐν Κορίνθῳ

Ν. καὶ Σπῦρος Σπηλιωτόπουλοι