Ευχαριστίαι εις τον φιλέλληνα Διδώτον διά την αποστολήν τυπογραφείου

Εὐχαριστίαι εἰς τὸν φιλέλληνα Διδῶτον διὰ τὴν ἀποστολὴν τυπογραφείου.Περίοδος Β΄
Ἀριθ. 3859

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σ. Βουλευτικὸν

Ἀνεγνώσθη τὸ ἀπὸ 11 τοῦ ὑπερμεσοῦντος καὶ ἀριθ. 1126 προβούλευμα τοῦ Σ. τούτου Σώματος, ἐγκρῖνον τὸ νὰ γενῇ εὐχαριστήριος ἐπιστολὴ πρὸς τὸν φιλέλληνα κ. Διδὼτ, χάριν τοῦ ὁποίου ἔπεμψε πιεστηρίου΄ ἀλλὰ τὸ Ἐκτελεστικὸν προλαβὸν τῷ ἔστειλε πρὸ πολλοῦ τοιαύτην ἐπίσημον ἐπιστολήν.


Ναυπλίου τῇ 16 Αὐγούστου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)


Ἐπὶ τοῦ νώτου : Προβούλευμα τοῦ ᾿Εκτελεστικοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 3859 ἀποκριτικὸν εἰς τὸ τοῦ Βουλευτ. ὑπ’ ἀριθ. 1126, περὶ τῆς εὐχαριστηρίου ἐπιστολῆς πρὸς τὸν φιλέλληνα κ. Διδῶτον. Ἀνεγνώσθη τῇ 20 Αὐγούστου.