Ευχαριστήρια επιστολή του Ι. Καποδίστρια προς τον κόμητα Πάνιν σχετικά με την αποστολή χρηματικής βοήθειας

Εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ τοῦ Ἰ. Καποδίστρια πρὸς τὸν κόμητα Πάνιν σχετικὰ μὲ τὴν ἀποστολὴ χρηματικῆς βοήθειας.
Συγγραφέας:


Ἀρ. 457

Ἀντίγραφον

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρὸς τὸν Κύριον Κόμητα Πάνιν κτλ. κτλ.

Δὲν δύναμαι νὰ σᾶς ἐκφράσω μὲ ὁποίας εὐγνωμοσύνης αἰσθήματα ἔλαβα τὴν διακοίνωσιν, τὴν ὁποίαν μ᾽ ἐκάμετε τὴν τιμὴν νὰ μὲ διευθύνετε, διὰ νὰ μὲ ἀναγγείλετε τὴν νέαν εὐεργεσίαν τὴν ὁποίαν ἡ Α. Μ. ὁ σεβαστὸς μονάρχης σας εὐαρεστήθη νὰ ἐπινεύσῃ εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Οὐδὲν ἕτερον εἶναι ἱκανὸν νὰ σᾶς ἀποδείξῃ πλειότερον πόσον διατιμᾷ ἡ Ἑλλὰς τὴν βοήθειαν ταύτην, εἰμὴ ἡ ζήτησις τὴν ὁποίαν ἀναγκάζομαι νὰ σᾶς κάμω.

Ἡ Κυβέρνησις ὀφείλει εἰς τὸ στράτευμα τὸν μισθὸν τῆς τριμηνίας συμπληρωμένης περὶ τὰ τέλῃ τοῦ τρέχοντος. Δὲν ἤθελε δὲ δυνηθῆ νὰ πράξῃ τὴν μισθοδοσίαν ταύτην, εἰμὴ λαμβάνουσα παρ᾽ ἡμῶν τὴν χρηματικὴν βοήθειαν τῶν μηνῶν Ἰανουαρίου, Φεβρουαρίου. Ὅθεν εὐδοκήσαντες, Κύριε Κόμη, νὰ μὲ πέμψετε τὰς ἀναγκαίας διαταγὰς πρὸς τὸν διοικητὴν τοῦ πλοίου «Ἀλέξανδρος Νεύσκη».

Εἶμαι εὔελπις ὅτι θέλετε δράξει τὴν πρώτην εὐκαιρίαν διὰ νὰ θέσετε πρὸ ἀνακτορικοῦ βήματος τοῦ Αὐτοκράτορος τὴν προσφορὰν τῆς εὐγνωμοσύνης τῆς Ἑλλάδος διὰ τὴν ἀνεξάντλητον γενναιοψυχίαν, διὰ τῆς ὁποίας ἡ Α.Α.Μ. καταδέχεται νὰ τὴν ὑποστηρίζῃ.

Ὅσον τὸ ἐμὸν μέρος σᾶς παρακαλῶ, Κύριε Κόμη, νὰ δεχθῆτε τὴν βεβαίωσιν τῆς ὑπερεγκρίτου ὑπολήψεώς μου.

Ἔν Ναυπλίῳ τὴν 24 Φεβρουαρίου/8 Μαρτίου 1830.

Ὃ Κυβερνήτης

Ἰ. Α. Καποδίστριας

Ὃ ἐπὶ τῶν Ἐξωτ. καὶ τοῦ Ἐμπ. Ναυτ. Γραμματεὺς

Ἰ. Ῥίζος