Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1887/Φιλοσοφικαί σκέψεις

Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1887
Συγγραφέας:
Φιλοσοφικαὶ σκέψεις


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ἡ κυριαρχία τῶν γυναικῶν ἐπὶ τοῦ κόσμου εἰς ὅλα καὶ καθ’ ὅλα μαρτυρεῖται καὶ ἐκ τοῦ ἑξῆς: αἱ γυναῖκες παραβαίνουσαι ἀνενοχλήτως τοὺς κανόνας τῆς γραμματικῆς ἐγένοντο κυρίαι, ἐνῷ ταὐτοχρόνως ἀπομένουσι κύριαι νὰ πράξωσιν ὅ,τι θέλουσι.

Μία ἄλλη γυναικεία ἀνωμαλία.

Ἐὰν διαπρέψῃ γυνή τις καὶ οἱ μεταγενέστεροι, θέλοντες νὰ τιμήσωσι τὴν μνήμην της, στήσωσι τὸ ἄγαλμά της, εἶνε δυνατὸν τὸ ὁμοίωμα αὐτὸ νὰ ὀνομασθῇ ἀνδριάς;

Συνήθως τὰ πλατύτερα ρήγματα συμβαίνουσιν εἰς τὰς μεταξὺ δύο στενῶν φίλων σχέσεις.

Οἱ μόνοι ἄνθρωποι οἵτινες δὲν δύνανται νὰ παραπονεθῶσιν ὅτι δὲν ἔχουσι πόρον ζωῆς εἶνε κατὰ τὴν γνώμην μου … οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Πόρου.

Μακαρίζω συχνάκις τὰ ὠὰ διὰ τὴν φιλομουσίαν των· δὲν ὑπάρχει κανὲν ἐξ αὐτῶν τὸ ὁποῖον νὰ μὴ ἔχῃ τὸ ἰδιαίτερόν του λεύκωμα.

Πόσον εἶνε ἀλληλένδετα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ αὐτὰ τὰ κατὰ τὸ φαινόμενον ὅλως ἀνόμοια πράγματα. Π.χ. τὰ δράματα καὶ αἱ ἐπιδημίαι ὑπάγονται εἰς ἕνα κοινὸν νόμον, εἰς τὴν κάθαρσιν !

Πῶς εἶνε δυνατὸν νὰ ἠθικοποιηθῇ ὁ κόσμος, ἀφοῦ τὸ πλῆθος συρρέει εἰς τὰς δραματικὰς παραστάσεις, ἐν αἷς διδάσκουσιν ὑποκριταὶ.

Χαρ. Αννινοσ