Επιστολή των Ν. Μπότσαρη, Γ. Τσόγκα, Δ. Σκαλτσά, Δ. Μακρή, Αλ. Βλαχόπουλου και Αναγ. Καραγιάννη προς τον Ιω. Ράγκο

Ἐπιστολὴ τῶν Ν. Μπότσαρη, Γ. Τσόγκα, Δ. Σκαλτσᾶ, Δ. Μακρῆ, Αλ. Βλαχόπουλου καὶ Ἀναγ. Καραγιάννη πρὸσ τὸν Ἰω. Ράγκο, (ὅθεν τύχοι)
Νότης Μπότζαρης, Νικόλαος Στορνάρης, Γεώργιος Τζιόγκκας, Δῆμος Σκαλτσᾶς, Δημήτρης Μακρῆς, Α. Βλαχόπουλος, Αν. Καραγιάννης41.
Ἀρ.50744(ΙΕΕΕ)
Πρὸς τὸν στρατηγὸν Γιαννάκην Ράγκον

Τὰ πρωτύτερα σφάλματα τοῦ Καραϊσκάκη τὰ ἐπαραβλέψαμε διὰ νὰ φυλάξωμε τὴμ κοινὴν ἡσυχίαν. Εὑρισκόμενοι ὅμως στρατοπεδευμένοι εἰς τὸ Ξηρόμερον ἐμάθαμε μὲ κακοφσνισμόν μας διάφορα καμώματα του εἰς Ἀνατολικὸν ὅπου εὑρισκετο ἄρρωστος, τὰ ὁποῖα μᾶς ἔδωσαν ὑποψιας. Ἐπιάσθη καὶ ὁ Κωνσταντῆς τὸν ὁποῖον εἶχε σταλμένον εἰς Ἰωάννινα καὶ ὁμολόγησε ὅσα τὸν ἐδιορισε νὰ ἐνεργήση· δὲν ἐλπίζομεν νὰ τρέξωμεν ὅλοι ἐδῶ νὰ κάμωμεν μίαν ἀντάμωσιν καὶ νὰ στοχσθῶμεν τὰ γενόμενα.ἐδιορίσαμεν μίαν ἐπιτροπὴν ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἰδίους ἡ ὁποία ἐξέτασε και ἐπληροφορήθη ὅτι αὐτὸς εἶναι ἔνοχος ἐναντίον τῆς Πατρίδος· ἀπεφασίσαμεν νὰ διωχθῇ ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἀνεχώρησεν σήερον· σᾶς συντροφεύεται ἡ προκήρυξις ἐκ τῆς ὁποίας πληροφορεῖσθε καλύτερον. Εἵμεθα βέβαιοι ὅτι καὶ ἡ Γενναιὸτης σου εἶσαι σύμφωνος. Μὲ ἡμᾶς διὰ τὴν ἀσφαλεια τῆς Πατρίδος διότι δὲν φρονεῖς διαφορετικὰ καὶ ὅτι θέλεις φερθεῖ ὅπως ἀπαιτεῖ καὶ ὁ Χριστιανισμὸς καὶ τὸ πρὸς τὴν Πατρίδα χρέος· σὲ ἀσπαζομαι ἀδερφικῶς.


ἀνατολικὸν τὴν 2 Ἀπριλίου 1824

Νότης Μπότζαρης

Νικόλαος Στορνάρης

Γεώργιος Τζιόγκκας

Δῆμος Σκαλτσᾶς

Δημήτρης Μακρῆς

Α. Βλαχόπουλος

Αν. Καραγιάννης


1. Εἶναι ἡ παραμονὴ τῆς δίκης τοῦ Καραϊσκάκη. Ἡμέρες πρίν, εἶχε αρχίσει Ὅλη ἡ ταραχὴ καὶ ἡ φασαρία ποὺ δημξιυργήθηκε μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ Ἄγγλου φιλέλληνα,ἔκρυβε πίσω της τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Βύρων ἔφερνε μαζί του καὶ 20000 τάλαρα γιὰ τας <<χρείας τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδας>>.