Επιστολή του κόμητος Πάνιν προς τον Ι. Καποδίστρια περί της μεταφοράς από Αδριανούπολη εις Ελλάδα Χίων αιχμαλώτων

Ἐπιστολὴ τοῦ κόμητος Πάνιν πρὸς τὸν Ἰ. Καποδίστρια περὶ τῆς μεταφορᾶς ἀπὸ Ἀδριανούπολη εἰς Ἑλλάδα Χίων αἰχμαλώτων.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸν ἐξοχώτατον Κυβερνήτην τῆς Ἑλλάδος κτλ. κτλ.

Ἐν Ναυπλίῳ 2 Νοεμβρίου 1829

Κύριε Κόμη,

Ὁ ἀρχιστράτηγος τοῦ αὐτοκρατορικοῦ στρατοῦ εὑρὼν εἰς Ἀδριανούπολιν μέγαν ἀριθμὸν αἰχμαλώτων Χίων, ἐπρόβαλε πρὸς τὸν ἡμέτερον σεβαστὸν Μονάρχην τὸ νὰ ἐνεργήσῃ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν δυστυχῶν αὐτῶν διὰ λύτρων συμφωνημένων μετὰ τῶν ἐχόντων αὐτοὺς Μουσουλμάνων, κατ᾽ ἀμοιβαίαν εὐχαρίστησιν.

Τὸ πρόβλημα τοῦτο ἐπεδοκιμάσθη παρὰ τοῦ Αὐτοκράτορος ἐπιτρέψαντος εἰς τὸν Κόμητα Διέπιτζ νὰ χορηγήσῃ τὰ ἀναγκαῖα χρήματα ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ χρήσει.

Διὰ νὰ γενῇ πρόνοια συγχρόνως περὶ τῆς κατόπιν τύχης αὐτῶν τῶν ἀτόμων, τῶν ὁποίων ἐνδέχεται νὰ μὴν ἦναι ἀσφαλὴς ἡ εἰς τὴν πατρίδα των ἐπάνοδος, ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότητα, ἐστοχάσθη, ὅτι ὁ προσφορώτερος τρόπος ἤθελεν εἶναι τὸ νὰ τοὺς στείλωσει διὰ τῆς Αἴνου εἰς τὴν Πελοπόννησον ἢ εἰς τὰς νήσους τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας. Ὁ κόμης Ἑϋδὴν μετὰ σπουδῆς θέλει συντρέξει εἰς τὴν ἐκτέλεσιν αὐτοῦ τοῦ μέτρου, ἀλλ᾽ ἡ σύμπραξις ἑλληνικῶν πλοίων ἤθελεν εἶναι τόσον μᾶλλον ἄφευκτος, ὅσον κατὰ τὸ παρὸν τὸ πλεῖστον μέρος τῶν πλοίων τοῦ στόλου μας μέλλουσι νὰ ἐπισκευασθῶσι πρὸ τῆς ἐπιστροφῆς των εἰς Ῥωσσίαν, ἢ εὑρίσκονται εἰς ὑπηρεσίαν τινα εἰς μέρη ἀπομακρυσμένας ἀπὸ τὴν Αἶνον καὶ τὸν Σαρωνικὸν Κόλπον.

Ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἀμφιβολία, ὅτι ἡ Ὑμετέρα Ἐξοχότης θέλει γενῆ ἀσμένως συγκοινωνὸς εἰς τὴν ἀποπεράτωσιν τῆς ἀγαθοεργίας ταύτης, ἐπιμθυμητὸν ἤθελεν εἶσθαι εἰς ἐμὲ τὸ νὰ δυνηθῶ νὰ εἰδοποιήσω τὸν ἀρχιστράτηγον τοῦ στρατεύματός μας περὶ τῶν διαθέσεων, ὅσας ἠθέλατε στοχασθῆ παραδεκτέας περὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος. Ἔχω τὴν τιμὴν κ.τ.λ.

Ὑπογεγρ. Κόμης Β. Πάνιν.