Επιστολή του Π. Σοφιανοπούλου προς τον υπουργό Πολέμου Αδάμ Δούκα και Δ. Τομαρά

Ἐπιστολὴ τοῦ Π. Σοφιανοπούλου πρὸς τὸν ὑπουργὸ Πολέμου Ἀδὰμ Δούκα καὶ Δ. Τομαρᾶ.
Συγγραφέας:


Φίλοι Ἀδὰμ καὶ Τομαρόπουλε!
11 Μαρτίου 1825, Ἀθῆναι.


Ὁ κομιστὴς τῆς παρούσης μου ὁ κύριος Χρῆστος Τουφεξὴς εἶναι καλὸς νέος καὶ ἐχρησίμευσε καὶ θέλει χρησιμεύσει εἰς τὴν Πατρίδα.
Ὁ Γκούρας κυνδινεύει νὰ ὑποπτευθῇ ὅτι μαζὶ μὲ τὸν κύριον Τομαρόπουλον ἐσυμφωνήσαμεν νὰ κάμωμεν λάθος γροσίων 4500.
Λοιπόν, προσφέρετε τὰς μὲ βάθος προσκυνήσεις μου πρὸς τὸν ἐκλαμπρότατον πρόεδρον καὶ ἐλπίζω μὲ τὴν ἀναφορὰν ὁποῦ σᾶς ἐγχειρίζει ὁ παρὼν νὰ μὲ σταλθοῦν τὰ ἄνω γρόσια.
Αὔριον ἀναχωρῶ μὲ τὸν φίλον Γκούραν διὰ τὸν ποτὲ φίλον Ὀδυσσέα καὶ ἐλπίζω νὰ σᾶς πέμψω καλόν τζιορνάλε.


Ὁ ἀδελφὸς
Π. Σοφιανόπουλος

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Π. Σοφιανοπούλου. Γράμμα μερικὸν πρὸς τοὺς Ὑπουργὸν καὶ Δ. Τομαρᾶ.