Επιστολή του Βρεσθένης Θεοδώρητου προς τον Αλεξ. Μαυροκορδάτο, (Μεσολόγγι)

Ἐπιστολὴ τοῦ Βρεσθένης Θεοδώρητου πρὸς τὸν Ἀλεξ. Μαυροκορδάτο,(Μεσολόγγι)
Συγγραφέας:Ἀρ. 51378 (ΙΕΕΕ)
Ἐπιστολὴ τοῦ Βρεσθένης Θεοδώρητου πρὸς τὸν Ἀλεξ. Μαυροκορδάτο,(Μεσολόγγι)
Ἐκλαμπρότατε κύριε!


Πρὸ πολλοῦ ἡ Ἐπαρχία Βάλτου εἰδοποιήθῃ ἶνα ἐκ λέξη καὶ πέμψῃ ἄλλον Παραστάτην, διότι ἔγινε ἔκπτωτος τοῦ Βουλευτικοῦ χώρου ὁ Κ. Πάνος Ράγκος¹ ὅστις ἀφήσας τὸν χῶρον του, εἰς ὄν ἡ Πατρὶς τοῦ ἔκλεξεν εἰσῆλθεν εἰς Ναύπλιον, ἔνθα συνεδρίαζε μετὰ πολλῶν βουλευτῶν ἐκεῖθεν δὲ ἀναχωρήσας διέβῃ εἵς τὰ αὐτόσε, ἔνθα λαβὼν συστατικὸν παρὰ τῆς Ἐκλαμπρότητός σας διὰ νὰ τὸν δεχτεῖ τὸ Σῶμα δὲν ἦλθεν ἐκεῖ ἄλλ` εἰσελθὼν εἰς τὴν Τριπολιτζὰν πάλιν συνεδρίαζε μετὰ τὼν εἰρημένων ἐκπεπτοκότων μελῶν μέχρις τῆς πτώσεως αὐτῆς, μετὰ τὴν ὁποίαν διαβάς, ὅπου ἐνδιέτριβε τὸ βουλευτικόν, ἔδοσεν ἀναφορὰν ζητῶν τὴν ἄδειαν τοῦ νὰ εἰσέλθῃ ἐν τῷ βουλευτηρίῳ. Ἐπειδὴ ὅμως καὶ τοῦτο δὲν ῆτον συγκεχωρημένον παρὰ τοῦ Όργ. Νόμου ἐδιωρίσθη Ἐπιτροπὴ πρὸς θεώρησιν του ἐγκλήματός του, τὸ ὁποῖον ἐλπίζομεν νὰ ἀφεθῇ ὅθεν συνεργήσατε εἵς τοῦτο, γράφοντες εἵς τὴν ἐπαρχίαν ὅπου ἂν σύμφωνος ζητήσει τὸν ἴδιον νὰ ἐκλέξῃ ἐν τῷ βουλευτηρίῳ διὰ τὴν γ' περίοδον εἶναι δεκτός. Μ ὅλον ποῦ ἐκπεπτοκώτων, εἰναι δεκτοὶ ὅμως ὅσοι τῶν ὁποίων ἐθεωρήθησαν τὰ ἐγκλήματα καὶ μένω ἀδερφικώς.

Βρεσθένης Θεοδώρητος

τὴ 14: Μαίου 1824

ἐν Ἄργει


1.Ο Πάνος Ράγκος βουλευτὴς καὶ Παραστάτης τοῦ Καζὰ τοῦ Βάλτου, ὅπως φαίνεται σὲ προηγούμενα ἔγγραφα, ἀμελοῦσε στὸ ἔπακρο τὰ βουλευτικά του καθήκοντα, ἀπουσιάζοντας συνεχῶς. Ὁ Βρεσθένης Θεοδώρητος, ὡς ἀντιπρόεδρος τοῦ Βουλευτικοῦ Σώματος εἰδοποιεῖ τὸν Διευθυντὴ τῆς Δυτικῆς Στερεᾶς Μαυροκορδάτο, ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ ὁποίου βρίσκεται ἢ ἐπαρχία τοῦ Βάλτου νὰ πιέσει τὸν Πάνο νὰ παραστεῖ στὶς ἐργασίες τῆς Βουλῆς. Φαίνεται ὅτι ὁ Πάνος Ράγκος δὲν συμμετέχει καὶ ἐξ αἰτίας πολιτικῶν διαφωνιῶν γιατί παραμένει στὴν Τριπολιτζά, ἕδρα τῶν «ἀντικυβερνητικῶν».