Επιστολή του Αναγνώστη Καραγιάννη προς τους Κωνσταντή και Χριστάκη «ραγκόπουλα» (Κάλαμο)

᾿Επιστολὴ τοῦ ᾿Αναγνώστη Καραγιάννη πρὸς τοὺς Κωνσταντῆ καὶ Χρι στάκη «ραγκόπουλα» (Κάλαμο)
Συγγραφέας:43.
'Ap. 85246 (IEEE)


ἀδελφοὶ

τὰ ὅσα ἐσυνέβηκαν ἕως τὰς 3 ᾿Απριλίου σᾶς τὰ ἔγραφα εἰς πλά τος τὰ ἐπλυροφορίθητε ἀπὸ τὸν θεῖον σας κ. βουλπιώτι ἀπὸ τὰς 3 : καὶ δόθεν τὰ γράφω τῶν ἀδελφῶν κυρίων κ. μπαρλᾶ καὶ ἀπὸ αὐτὸν πληροφορηθεῖτε ἀπὸ τὸν ἀδελφόν μας γιαννάκη ἔλαβον σήμερον τὸ γράμμα του μὲ τὸν μπάρμπα κῶστα καὶ τοῦ λέγει πὼς εἶναι καλὰ καὶ ὅτι μανθάνει ὅτι μ... μεγάλως ὅπου κάμουν ὁ σκόντρας καὶ ὁ ᾿Ομὲρ πασᾶς διὰ τὴν ὅραν(...) εἰς ὅλα τὰ μέρη(...) ετε. ζύτα ἀκόμη ὁλουφέ δες, δὲν εἶχε λάβῃ ἀκόμα τὴν κατάρραν τοῦ Καραϊσκάκη ὅπου μὲμα ξοὺς τὴν ἔστειλα. μὲ πεζὸν ὁ Καραϊσκάκης ἔγινεν ἐχθρὸς τοῦ γένους καὶ τῶν ἀρχηγῶν καὶ ἐλπίζομεν νὰ ἡσυχάζῃ τὸν γ. ράγκον. ἐπαραπο νίθη ὅμως ὁ Καραϊσκάκης εἰς ὅλους ὅτι δύο πράγματα τὸν ἐχάλασαν: οἱ παλαβομάρες τῶν τζαβελάδων καὶ ἡ (...) τοῦ (...) μὲ τὸ νὰμὴν ἔλπιζα νὰ μοῦ γενῆ ἐχθρὸς καὶ δὲν βλέπει ὁ χαμένος ὁποῦ τὸν χαλνοῦν τὰ μυαλά του. λάβετε καὶ τὶς κόπιες ἀπὸ τὰ γράμματα τοῦ ἀδερφοῦ πάνου ἀπὸ μωρέαν. τὰ καθ᾽ αὐτὰ τὰστέλνω τοῦ γιαννάκη· ὁ γιαννά κης μοῦ γράφει ἀκόμα ὅτι ἐτοῦτες τὶς ἡμέρες στέλνῃ τὸν ψοργαράκη εἰς μωρέαν πρὸς τὸν πᾶνον· ἀδερφοὶ βλέπετε ὁποῦ τὸ σπίτι μου εἶναι χωρὶς νοικοκύρη καὶ εἰς ὅτι δύνασαι νὰ τὸ ὑπερασπίζεσαι. Ἰδὲ καὶ ἕνα γράμμα ὁποῦ γράφω τῆς ἀδερφῆς σας καὶ ἐνέργ... ὡς τῆς γράφω. ἡ αὐθεντία σας μὴ βγαίνετε ἀκόμη ἀπὸ ἐκεῖ καὶπαρέκει βλέποντας τὸν καιρὸν ὅλους τοὺς ἐδικούς μου ἀσπάζομαι τοῦ ἀνηψιοῦ μου κυρίου διμητράκη ὅταν τοὺς ἐγράφατε δὲν τοὺς ηὗρα ὁποῦ μοῦ ἔγραφες· μένω ὁ ἀδερφός σας.


ἀναγνώστης καραγιάννης 824 : μεσολόγγι ἀπρίλ.:10


στὸ χτεσινὸν γράμμα ὁποῦ μᾶς γράφει ὁ κύρ ἀναγνώστης μᾶς λέγει ὅτι δὲν εἶναι καιρὸς νὰἔβγη μήτε ἐγὼ μήτε ὁ ἀδερφός του κωνσταντῆς καραγιάννης πουθενὰ ἔξω. ἕως νὰ ...σεν τὰ πράγματα σὲ καλὴ κατάσταση καὶ τότε μᾶς γράφει καὶ αὐτός. ἀπὸ τὸν κόσμον μανθάνωμεν πὼς θὰ νὰ γίνουν δύο ἐκστρατεῖες τώρα, μία κατὰ τὴν ἄρταν εἰς τὴν ὁποίαν δὲν θέλει νὰ εἶναι ὁ ἀνδρέας εἰς αὐτήν. ἡ ἄλλη κατὰ τὸ πατρατζίκι καὶ ἄγραφα καὶ (...) ὄθεν τὸν διορίσουν νὰ πηγαίνῃ ἢ κατὰ τὸ πατρατζίκι.