Επιστολή του Αλεξ. Μαυροκορδάτου προς τον Ιω. Ράγκο

Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀλεξ. Μαυροκορδάτου πρὸς τὸν Ἰω. Ράγκο
Συγγραφέας:Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικου Σώματος
Πρὸς τὸν Γενναιότατον Χιλίαρχον Γιαννάκη Ράγκο
Ἀρ. 2054


Σήμερον ἔλαβον τὸ γράμμα σᾶς καὶ εἰδα τὰ γραφόμενα σᾶς· κρίμα ὀπου δὲν ἐπέτυχε τὸ κίνημά σας κατὰ τῶν ἐχθρων· ἂν δὲν συνέβαινε τὸ λάθος κτυπηθουν μεταξύ των οἱ εἰδικοί μας, ἢ μᾶλλον εἰχαν τάξιν καὶ ἀνταπόκρισιν ἀνάμεσών των ἀναμφιβόλως ἤθελον ἠπετύχει. Τώρα ὀπου ἔφτασε καὶ ὁ Μακρής μὲ ἱκανὰς δυνάμεις ἐλπίζω ὅτι θέλετε κάμει καλὴν δουλειάν, ἂν μάλιστα τὰ λάθη τοῦ πρώτου κινήματος γενουν μαθήματα καὶ γιὰ τό, δεύτερον. Μὴ κακοφαίνεται ὅπου ἔχετε ἔλλειψην τζεπχανὲ καὶ ὁ Στρατηγός μου γράφει ὡσαύτως ὡς εἰχον χρέος ἐγὼ ἔγραψα εὐθὺς εἰς τοὺς ἐφόρους Μεσολογγίου νὰ οἰκονομήσουν ἐεκειθεν πέντε φορτώματα καὶ νὰ τὰ ξεκινήσω τὸ γλιγορώτερον πρὸς τὸ στρατόπεδον διὰ παραλαβὴ τοῦ Στρατηγου, ἀπὸ τὸν ὀποιον καὶ ἡ Γενναιότης σας θέλετε λάβει ὅσον μέρος σᾶς εἰναι ἀναγκαιον. Ὅσα γράφουν διὰ τὸ Σούλι εἰναι ἀβέβαια ἐπειδὴ καὶ κοινοποιουνται ἀπὸ στόματα Τούρκων. μολοντουτο δὲν εἰναι ἀμφιβολία, ὅτι οἱ Σουλιωτες εὑρίσκονται εἰς στεναχωρίαν μεγάλην ὅτι μανθάνατε περὶ τούτων γράφετέ με· ἔρρωσθε.

Α. Μαυροκορδάτος

Τὴν 29 Αὐγούστου 1822

Ἀνατολικόν