Επιστολή Ν. Σπηλιάδη προς τον Πάνον Ράγκον

Επιστολή Ν. Σπηλιάδη προς τον Πάνον Ράγκον
Συγγραφέας:Ἀριθ. 2662


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Πρὸς τὸν κύριον Πάνον Ράγκον

Ὁ ἐξοχώτατος Κυβερνήτης διὰ τὼν ὑπ' ἀριθ. 9111 διαταγμάτων, ἠξίωσε νὰ σὲ κατατάξῃ εἵς τὸν χορὸν τοῦ Πανελληνίου, διορίζων σὲ μέλος τοῦ Τμήματος τὼν Πολεμικῶν.

Ἡ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας σπεύδει κατὰ χρέος νὰ σοὶ γνωστοποιήσῃ τοῦτο, οὖσα πεπεισμένη ὅτι θέλεις δικαιώσῃ κατὰ πάντα τὴν ἐκλογὴν τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Αἰγίνῃ τὴ 5 Φεβρουαρίου 1829

(Τ.Σ.)

Ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας

Ν. Σπηλιάδης