Επιστολή Κολοκοτρώνη προς Κεχαγιάμπεη

Επιστολή Κολοκοτρώνη προς Κεχαγιάμπεη
Συγγραφέας:
Σαν να μην έφθανε η ήττα που υπέστη ο Κεχαγιάμπεης στη μάχη του Βαλτετσίου, λαμβάνει προκλητική επιστολή από τον Κολοκοτρώνη. Η επιστολή αυτή είναι γεμάτη απειλές και ψεύδη. Με τον τρόπο αυτόν ο Κολοκοτρώνης επεδίωκε να δημιουργήσει ατμόσφαιρα τρόμου για τους Τούρκους και αισιοδοξίας για τους Έλληνες. Και όπως απεδείχθη, η επιστολή πέτυχε τον σκοπό της, αφού ο αποθαρρυμένος Κεχαγιάμπεης του παραδίδει λίγο αργότερα την Τριπολιτσά.


Ἀπό ἐμένα τόν Θοδωράκη Κολοκοτρώνη, ἄρχοντα τῶν ἀκαταμαχήτων ἑλληνικῶν στρατευμάτων εἰς ἐσένα τόν Μουσταφά Κεχαγιάμπεην.

Σοῦ φανερώνω ὅτι τήν ἀλήθεια εἶσαι ἀξιοκατάκριτος ἀπό τό γένος των ὁμοπίστων σοῦ Τουρκῶν, καί ζητεῖς ἄδικα νά τούς πάρης στόν λαιμό σου. Ἐσύ ἐγνώρισες καλά τήν ἀπόφασιν τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ καί τήν ἀπόφασιν ὅλων τῶν Μεγάλων Δυνάμεων τῆς Εὐρώπης, δια νά ἐλευθερωθῆ τό γένος τῶν Χριστιανῶν ἀπό τίς ἀδικίες καί τήν τυραννίαν σας, ἠξεύροντας τίς ἀνδραγαθίες τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ρούμελην.

Πλήν ἐστοχάσθης ὅτι ἀπερνώντας μέ ὀλίγους λουφετζῆδες ἐπάνω εἰς τόν Μορέα, πώς εὔκολα ἤθελε φοβίσης τά ἀνδρεῖα ἅρματά μας. Καί τό εὔκολον ἀπέρασμά σου ἀπό τήν Βοστίτσαν ἕως αὐτοῦ δια τήν ἀπροφυλαξίαν τῶν ἐκεῖ μερῶν, εἰς καιρόν, ὁποῦ καί εἰς τό Ἄργος εὑρεθέντες τότε ὀλίγοι στρατιῶται, σοῦ ἐπροξένησαν πολλά κακά, σέ ἔκαμαν νά φθάσης εἰς μίαν κακήν ὑπερηφάνειαν, καί νά τολμήσης ἐναντίον τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων μᾶς κατά τό Βαλτέτζι, δια νά πάθης ὅσα ἔπαθες καί νά πάρης εἰς τόν λαιμόν σου τόσους ὁμοπίστους σου.

Ἐξιπάσθης φαίνεται, ὅτι εἰς τό Ἄργος εὑρῶν μερικούς ζευγολάτας καί γυναῖκας, τούς ἐθανάτωσες ἄδικα. Ἡμεῖς εἴμεθα εὐσπλαγχνικώτεροι καί γενναιότεροι ἀπό ἐσέ. Ἐπειδή ἐνῶ ἔχομεν περισσοτέρους ἀπό χιλίους Τούρκους εἰς τό χέρι, δέν κατεδέχθημεν νά τούς πειράξωμεν τελείως, ἀλλά τούς ἔχομεν μέ τό ραχάτι, τρώγοντες καί πίνοντες καλύτερα ἀπό ἐσένα.

Ἤξευρε δέ, ὄχι ὅσους ἐθανάτωσες, ἀλλά καί ἑκατό μερίδια τόσους ἄν ἐθανάτωνες, δέν μᾶς φοβίζεις, οὔτε ὀλιγοστεύομεν. Ἐπειδή ὡς πρός ἐσᾶς τούς Τούρκους, ὅπου εὑρίσκεσθε εἰς τόν Μορέα, εἴμεθα τόσοι πολλοί, ὅπου πενῆντα ἀπό ἐμᾶς ἄν σκοτωθοῦν καί ἕνας ἀπό σας, πάλιν μέ τοῦ Θεοῦ τό θέλημα, χωρίς ἄλλο θά σᾶς νικήσωμεν.

Δέν σέ ἔφθασαν αὐτά τά ἀνόητα κινήματα σοῦ, παρά ἐτόλμησες νά στείλης καί προσκυνοχάρτια, δια νά ἔλθουν νά προσκυνήσουν οἱ ἀφέντες σου, ἐνῶ ἡμεῖς ἐσένα τόν ἀνάξιον, ὄχι τά χαρτιά σου δέν φοβούμεθα, ἀλλ' οὔτε τά ἅρματα σοῦ στοχαζόμεθα δια ἅρματα.

Ἄν ἐστοχάσθης ὅτι εἶναι τό παιχνίδι ὅπου εἰς τόν Μορέα πρό πενῆντα χρόνους ἐστάθη, εἶσαι πολλά γελασμένος. Διότι ὅλον τό γένος τῶν Χριστιανῶν καί εἰς τόν Μορέα, Ρούμελη, Σερβία, Βουλγαρία, Καραταγλίδες, Βλαχομπογδανία καί σχεδόν εἰς αὐτήν τήν Ἀνατολήν ἐσηκώθη εἰς τ' ἅρματα, ὁμοίως καί ὅλα τά νησιά τῆς Ἄσπρης Θαλάσσης. Μάθε, ἄν δέν τό ἠξεύρης, ὅτι ἡ Βλαχομπογδανία, Σερβία, Βουλγαρία, ἡ Φιλιππούπολις, τό Σαλονίκι, ἤ Βάρνα, ἡ Ἐδερνέ ἐλευθερώθησαν. Ἡ Σκόνδρα εἶναι μουχασερί ἀπό τούς Καραταγλίδες καί πολεμεῖται ἀνδρείως. Ἡ Κωνσταντινούπολη εἶναι μουχασερί ἀπό τόν πρίγκηπά μας Ἀλέξανδρον Ὑψηλάντην μέ 200 χιλιάδες στράτευμα. Ὁ Ἐλτζής τῆς Μεγάλης Ρουσίας ἔφυγε, 30 καράβια ρουσικά ἔχουν κλεισμένα τό Φαναράκι, 10 καράβια, ὅπου ἔμειναν ἀκόμη τοῦ Σουλτάνου σας, τά ἔχει δεμένα ὡσάν γαϊδούρια εἰς τήν Πόλιν. 30 καράβια Ὑδραιοσπετζιώτικα καί Ψαριανά ἔχουν κλεισμένο τό μπουγάζι τοῦ Τσανακ - Καλεσί. Ἄλλα σαράντα περιπατοῦν ὅλην τήν Ἄσπρην Θάλασσαν καί ἔχουν 80 καράβια μπεγλίτικα καί πραγματευτάρικα κλεισμένα καί ἀπάνω ἀπό τούς 6.000 Τούρκους καί μάλιστα τοῦ Μπεκήρ πασσά, Ἀττάλια βαλεσή, ὁποῦ ἐρχόταν εἰς τό ἰμντάτι σας. Μάθε ὅτι ὁ γενναῖος Ἀλή πασσάς Τεπελενλής, ἀποφασίσας νά ζήση εἰρηνικῶς μέ ἡμᾶς, κατέσφαξε ἀνδρείως πολλούς ἀπό τούς ἐδικούς σας καί τούς ἄλλους μαζί μέ τόν Χουρσίτ πασσάν σας, ὁ Ὀμέρ πασσάς Βρυώνης, ό ὁποῖος ἐσκοτώθη εἰς τό Ζητούνι μέ ὅλον του τό στράτευμα. Καί τόν Πασιόμπεη τοῦ ἔδωσε τοῦ διαβόλου. Μάθε ὅτι ἡ Ἀθήνα, Θήβα, Λειβαδιά, Ταλάντι, Πατρατζίκι καί ὅλη ἡ Θεσσαλία καί δέν ἔμεινε κανένα ἄλλο μέρος παρά ἤ Εὔριπος, καί ἄλλα ὀλίγα μέρη, τά ὅποια εἶναι μουχασερί δυνατά καί ἀπό ξηρᾶς καί ἀπό θαλάσσης.

Εἶδες μέ τά ὀμμάτια σοῦ τά ἰδικά μας καράβια εἰς τό Ἀνάπλι. Ἄλλα δέκα εὐρίσκουνται εἰς Μονεβασία, καί ἄλλα 12 εὐρίσκουνται εἰς τόν μουχασερί τῆς Κορώνης, Μεθώνης, Νιοκάστρου καί 17 ἔφθασαν εἰς τόν κόλπον τῆς Πατρός καί Κορίνθου καί περιέλαβαν τά καράβια ὁποῦ σέ ἤφεραν, καί ὅλα τά ἄλλα ὁποῦ εὐρίσκουνται εἰς τόν πόλεμον. Καί πλέον λουφετζῆδες καί μιντάτια δέν θέλεις ἰδῆ.

Καί ἄν θέλης, ἔλα εἰς αἴσθησιν, ἄνθρωπε, καί μήν παίρνεις εἰς το λαιμό σου τόσους Τούρκους, ὁποῖοι ὅταν παραδόσουν τά ἅρματά τους, θέλουν ζήσει φιλικά μέ ἡμᾶς ὑπό τήν διοίκησιν τοῦ κραταιοτάτου καί πολυχρονεμένου πριγκήπου μας Ἀλεξάνδρου 'Ὑψηλάντη. Εἰς ἡμᾶς τά προσκυνοχάρτια δέν χρησιμεύουν, ἀλλά εἰς ἐσᾶς εἶναι ἀναγκαία, ἐπειδή ό Θεός ἔτσι ἀποφάσισε. Καί ἄν θέλης ἔλα εἰς αἴσθησιν δια νά μή χαθῆς. Ὄχι μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἄν φερθῆς διαφορετικά, δέν θέλεις γλυτώσει ἀπό τό σπαθί μου.

Ὅσους μᾶς ἐστείλατε μέ τά προσκυνοχάρτια, τούς περάσαμε ἀπό τό σπαθί μας, καί πρός πληροφορίαν σου. Ἰδού ὅπου στέλνομεν τον παρόν μέ τό παρόν μας, καί κάμετε σεήρι, ὅτι ἐμεῖς ἔχομεν προσταγήν ἀπό τόν Πρίγκηπα, ὅτι τούς Τούρκους μόνον, ὅπου δέν κάνουν ἰταέτι, νά πολεμήσωμεν, ἀλλά καί ὅσους Ρωμαίους τουρκοφρονούν.

Ἀρκετά σου εἶναι αὐτά δια νά σέ φέρουν εἰς αἴσθησιν. Καί ἤξευρε ὅτι ἄν δέν ὑπακούσης νά παράδοσης τά ἅρματα, τά ἀνδρεῖα ἅρματα μᾶς νά ὁποῦ τά ἔχομεν εἰς τά ρουθούνια σας, καί ἄν θέλης δοκίμασε ἄλλην μίαν φοράν, ὄχι κλέφτικα, ἀλλά παλληκαρίσια. Ἐπειδή καί ἐγώ, ἀφοῦ ἐμπῆκες μέσα, ἐπρόσμενα νά μοῦ στείλης τήν εἴδησι νά πολεμήσωμεν ταχτικά, ἐπειδή καί ἡμεῖς τήν ρέγουλα τῶν ἁρμάτων τήν ἐμάθαμεν καί τήν ἠξεύρομεν. Καί ἄν ἐσένα δέν σοῦ βαστᾶ νά ἔλθης σάν παλληκάρι τακτικά ἀπάνω μοῦ καί δέν βαρυεστάς ἀπό τόν κλέπτικόν σου τρόπον, ἤξευρε ὅτι ἐγώ ἔρχομαι ἀπάνω σου καί σοῦ δίδω μίαν ἡμέραν προτήτερα τήν εἴδησιν δια νά ἑτοιμασθῆς. Ταῦτα καί καλές ἀντάμωσες εἰς τό σαράγι σου μέσα.

Τῷ ἅ' ἔτει τῆς ἐλευθερίας Μαΐου 18.