Επιστολή Επτανησίων προς Λαλαίους

Επιστολή Επτανησίων προς Λαλαίους
Επτανήσιοι Αρχηγοί
Οι Κεφαλλήνιοι στρατιώτες, επειγόμενοι να τελειώσει η εκστρατεία του Λάλα, απειλούσαν να φύγουν από το στρατόπεδο, αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις για την παράδοση του πρόθυμου, όπως νόμιζαν, εχθρού. Οι αρχηγοί όμως των Κεφαλληνίων, που θεώρησαν τη φήμη γελοία, αλλά από την άλλη ήθελαν και να καθησυχάσουν τους στρατιώτες τους, έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Προσπάθησαν να φοβίσουν τους Λαλαίους με ανύπαρκτες ειδήσεις και διογκώνοντας τη δύναμή τους σε σχέση με την πραγματικότητα. Η επιστολή που συνέταξαν ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος γεμάτη με τερατώδη ψεύδη και υπερβολές. Δεν δυσκολεύθηκαν ακόμη να προσθέσουν ότι αρχηγός τους ήταν ένας αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη, που ονομαζόταν Μιχαήλ, πρόσωπο που ήταν φυσικά ανύπαρκτο. Ακολουθεί η επιστολή που είναι χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατούσε.


Ἀπό ἡμᾶς τούς Ἀρχηγούς τῶν Κεφαλλήνων καί Ζακυνθίων εἰς ἐσᾶς τούς εὐγενεῖς Ἀγᾶδες καί λοιπούς Ἀρχηγούς τῶν Λαλαίων,

Κατά τάς διαταγάς τοῦ Ἀρχιστρατήγου τῶν Ἑλλήνων Ἀλεξάνδρου Ὕψηλάντη, ὅστις ἐκυρίευσεν ὅλην τήν Βλαχίαν, τήν Μολδαβίαν καί τήν Κωνσταντινούπολιν καί τά ἄλλα μέρη τῆς Ἀνατολῆς, ἤλθαμεν ἐδῶ εἰς τόν Μωρέαν ἐπιφορτισμένοι νά σᾶς προτείνωμεν τήν εἰρήνην δια μέσου μιᾶς συνθήκης, καθώς ὑπαγορεύουν οἱ νόμοι ὅλης τῆς Εὐρώπης καί συνοδευόμεθα ἀπό ἴδιόν του συγγενῆ.

Ἐάν εἰς τοῦτο φανῆτε ἐνάντιοι, εἴμεθα ἕτοιμοι νά δώσωμεν κάθε βοήθειαν καί ὑπεράσπισιν εἰς τούς ἐχθρούς σας Μωραΐτες καί διά τοῦ πυρός καί τῆς σπάθης νά σᾶς χαλάσωμεν. Δια τοῦτο εἴμεθα τόν ἀριθμόν περίπου χίλιοι ὁπλοφόροι μέ ὅλα τά ἀναγκαῖα τοῦ πολέμου καί μέ ἐξ κανόνια.

Μένει λοιπόν εἰς τήν θέλησίν μας νά ἐκλέξετε ἤ τόν πόλεμον ἤ τήν εἰρήνην. Μέ τήν εἰρήνην φυλάττετε τήν ζωήν καί κατάστασίν σας. Μέ τόν πόλεμον ἐξ ὁλοκλήρου θά χαλασθῆτε εἰς ὀλίγας ὥρας ὅταν θά σᾶς κτυπήσωμεν.

Περιμένομεν τήν ἀπάντησίν σας, καί ἄν ἔχετε σκοπόν νά συνομιλήσετε μέ ἡμᾶς, στείλετε ὑποκείμενον ἄξιον καί διά τήν ἀσφάλειάν του σάς ἐγγυώμεθα μέ κάθε τρόπον, καί μέ τον ἀπεσταλμένον σας θέλει ἀποφασισθῆ ὁ τόπος δια νά τελειώσωμεν τάς συμφωνίας μας.

Σᾶς εἰδοποιοῦμεν ὅτι ἡ ὑπόθεσις, ὅπου ἠκολούθησε χθές δέν ἦτο γνωστή εἰς ἡμᾶς, καί ἄν ἤμεθα ἀναγκασμένοι νά σᾶς τραβήξωμεν κανένα τουφέκι, τό ἐκάναμεν δια νά ἐμποδίσωμεν κάθε ἄλλο κίνημα, ἀλλά σήμερον θέλει τιμωρήσωμεν τούς παρακούσαντας.

Ἀπό τό γενικόν στρατόπεδόν μας, 1η Ἰουνίου 1821.

Μιχαήλ Ὑψηλάντης

Κωνσταντινουπολίτης

Γενικός ὁπλαρχηγός τῆς ἐκστρατείας

Οἱ ἀρχηγοί: Κωνσταντῖνος Μεταξᾶς, Γεράσιμος Φωκάς, Ἀνδρέας Μεταξᾶς, Εὐαγγέλης Πανάς, Διονύσιος Σεμπρικός, Παναγιώτης Στρούζας, Μιχαήλ Κοτουφάς, γραμματεύς καί διερμηνεύς.