Επιστολή Δημητρίου Υψηλάντη προς Γιαννάκη Ράγκο

Ἐπιστολὴ Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς Γιαννάκη Ράγκο
Συγγραφέας:Γενναιότατε καπετὰν Γιαννάκη Ράγκε!

Ἡ τραγική σκηνή τῆς δυστυχοῦς Ρούμελης πρὸ πολλοῦ ἀπασχολεῖ τὴν προσοχήν μου· καί, ὡς φαίνεται, ἐπὶ τούτου ὁ Θεός μας ἐξαπέστειλε τὸν φιλογενέστατον μέγαν Ποστέλνικον κύριον Ἀλέξανδρον Μαυροκορδάτον. Ἡ εὐγένειά του εἶναι ἄνδρας εὐγενής, ἐπιτήδειος νά ὀργανίση τὰ πάντα πρὸς τὸ κοινὸν συμφέρον τῆς πατρίδος καὶ ἕτοιμος νὰ χύσῃ καὶ αὐτήν τὴν υστερινὴν σταλαγματιὰν τοῦ αἵματος του πρὸς ὑπεράσπισίν της. Μετ´ ολίγας λοιπόν ἡμέρας καταφθάνει οὗτος εἰς Ρούμελην πληρεξούσιος καὶ ἐφωδιασμένος ἀπὸ τὰς ὁδηγίας μοῦ· εἰς τούτου τὰς σοφὰς συμβουλὰς καὶ διαταγὰς πειθόμενοι, θέλετε ἰδεῖ ἐντὸς ὀλίγων την ἐντελῆ ἐλευθερίαν καὶ καλὴν ἀποκατάστασιν τῆς κατὰ τὸ παρὸν ἀκαταστάτου Ρούμελης καί ἡμεῖς θέλομεν μάθει τοῦτο μὲ χαράν μας ἀνέκφραστον δια γραμμάτων σας. Ἐν τοσούτῳ σας ἀσπάζομαι ,ἀσπασμῷ πατριωτικῷ καὶ εὔχομαι παρὰ Θεοῦ δύναμιν εἰς τὰ ἱερὰ ὅπλα σας, Τὴν 26η Αὐγούστου 1821. Ἐκ τῆς πολιορκίας τῆς Τριπολιτσάς.Ὁ Πατριώτης Δημήτριος Ὑψηλάντης