Επιγράμματα Θεόγνιδος

Επιγράμματα
Συγγραφέας:
Anthologia lyrica - Volumes 1-4 - Page 174, Ernst Diehl - 1922, [1], [2]


Θεόγνιδος 1151-1152 Επεξεργασία

Μήποτε τὸν παρεόντα παρεὶς φίλον ἄλλον ἐρεύνα
δειλῶν ἀνθρώπων ῥήμασι πειθόμενος.

Θεόγνιδος 1155-1156 Επεξεργασία

Οὐκ ἔραμαι πλουτεῖν, οὐκ εὔχομαι· ἀλλά μοι εἴη
ζῆν ἐκ τῶν ὀλίγων μηδὲν ἔχοντα κακόν.