Επίγραμμα (Στερηάς και του πελάγου)

Ἐπίγραμμα
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


Στερηᾶς καὶ τοῦ πελάγου
Σὲ περιζώνουν τ’ ἄρματα
Βαρβάρου Ἑλληνοφάγου·
Καὶ σὺ μένεις ἀσάλευτο
Εἰς τὴν φωτιὰ ποὺ βόγγει
Τριγύρω σ’, ἀντρειωμένο Μισολόγγι.