Επίγραμμα επί του τάφου δύο τέκνων μου

Ἐπίγραμμα ἐπὶ τοῦ τάφου δύο τέκνων μου
Συγγραφέας:
Γεωργίου X. Ζαλοκώστα Τὰ Ἅπαντα (1873)


Τεκν’ ἀδελφὰ κρατεῖ τὸ μνῆμα·
Ἡ μοῖρα ἔκοψε τὸ νῆμα
Τῆς τρυφερᾶς των ἡλικίας.
Καὶ εἰς τὸ χῶμα ἀδελφωμένα
Κοιμῶνται, ῥόδα ποτισμένα
Μόλις τὴν δρόσον τῆς πρωΐας.

Μόνο ἡ σὰρξ ἐδῶ κοιμᾶται·
Μὲ τοὺς ἀγγέλους σεῖς πετᾶτε,
Ὦ παραδείσου χρυσαλίδες!
Ἀλλ’ εἰς τὸ μνῆμα τὸ μοιραῖον
θάπτοντ’ οἱ πόθοι τῶν γονέων
Κ’ αἱ μειδιῶσαι πρὶν ἐλπίδες.