Εξετάσεις του Διαδόχου

Εξετάσεις του Διαδόχου
Συγγραφέας:
Ιούλιος 1886.


Λοιπὸν καὶ ὁ Διάδοχος τοῦ θρόνου Κωνσταντῖνος
εἰς ἐξετάσεων σκαμνὶ ἐκάθισε κι' ἐκεῖνος.
Κι' ἐγὼ στὰς ἐξετάσεις του ποσῶς δὲν ἀμφιβάλλω
ὅτι θ' ἀπήντησε σαφῶς εἰς ἕνα καὶ εἰς ἄλλο,
γιατὶ σὰν βασιλόπουλο ποὺ εἶναι στὴν Ἑλλάδα
πρέπει νὰ ἐχῃ καὶ μυαλὸ καὶ γνῶσι κι' ἐξυπνάδα.

Κανείς μας δὲν ἐγνώριζε πὼς εἰς τὸν Κωνσταντῖνον
ἡ φύσις δῶρα πλούσια ἐχάρισε καὶ τόσα,
καὶ χθὲς ἀκόμη ἔμαθε τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων
πὼς ἀποκτᾷ Διάδοχον, ποὺ τἄχει τετρακόσα.
Καὶ ὅπως Ἕλληνες σοφοὶ μᾶς βεβαιοῦν καὶ ξένοι,
στὴ γνῶσι καὶ στὴ μάθησι κανένας δὲν τοῦ βγαίνει.

Κι' ὅταν σὲ μιὰ καὶ σ' ἄλλη μας τρανὴ ἐφημερίδα
γιὰ τὸ παιδὶ τοῦ βασιληᾶ σωροὺς ἐπαίνων εἶδα,
νὰ σᾶς εἰπῶ ἐζήλεψα μὲ ὅλο μου τὸ χάλι,
γιατὶ ἐκεῖνο νὰ φανῇ μοναδικὸ κεφάλι,
κι' ἐγὼ κοτζὰμ κρεμανταλᾶς νὰ εἶμαι πάντα ζῷον,
ἀποτελῶν ἐξαίρεσιν ἐκ τόσον ὑπηκόων.

Καὶ ὁ Μεγαλειότατος μὲ γέλοια καὶ καμάρι
εὐθὺς τὸν ἐπροβίβασε ἀνθυπολοχαγό,
κι' ὁ δοῦλος κι' ὁ ἐλεύθερος Ἑλληνισμὸς ἐχάρη
κι' ἐπέταξα τὴ σκούφια μου ἀπὸ χαρὰ κι' ἐγώ.
Καὶ νά! τὸν ὠνειρεύθηκα λεβέντη ζηλεμμένο
καὶ πρῶτο βασιλόπουλο μοσχοαναθρεμμένο.

Καὶ μέσα στὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ τὸν κύταξα νὰ μπαίνῃ
γιὰ νὰ τελειώσῃ μόνος του τὴ λειτουργιὰ ἐκείνη,
ποὺ δὲν τὴν ἔχει ὁ παππᾶς ἀκόμη τελειωμένη
κι' ἅμα τὴν Πόλι πάρωμε ἀπ' τὴν ἀρχὴ θὰ γίνῃ.
Καὶ ἄκουσα νὰ λειτουργᾷ μονάχος του ἐκεῖ,
γιατὶ μὲ τἄλλα ἔμαθε καὶ τὴ λειτουργική.

Καὶ ὠνειρεύθηκα γι' αὐτὸν τῆς ἀστραπῆς τὸ ἄτι,
τὸ λαμπερώτερο σπαθί, τὸ πιὸ ψηλὸ Παλάτι,
ἀλλ' ὕστερα μὲ ὅλ' αὐτὰ θυμήθηκα στὸ τέλος,
πὼς ἂν μᾶς τὸν ἐξέταζε ὁ ἄτριχος Σεμτέλος
στὸ μέτρον τὸ τετράποδον καὶ τὸ κολοβωμένον,
βεβαίως θ' ἀπερρίπτετο μετὰ πολλῶν ἐπαίνων.