Ύαλος
Συγγραφέας:
Ελληνική Ανθολογία, XVI (βιβλίο 16ο, Πλανούδειο Παράρτημα)
Μεσομήδους, Ελληνική Ανθολογία XVI, 323, «Ύαλος»


ΜεσομήδουςΕπεξεργασία

Τὰν ὕελον ἐκόμιζε
κόψας ἐργάτας ἀνήρ·
ἐς δὲ πῦρ ἔθηκε βῶλον,
ὡς σίδηρον εὐσθενῆ·
ἁ δ' ὕελος οἷα κηρὸς
ἐξεχεῖτο παμφάγοισι
φλοξὶν ἐκπυρουμένα·
θαῦμα δ' ἦν ἰδεῖν βροτοῖς
ὁλκὸν ἐκ πυρὸς ῥέοντα
καὶ τὸν ἐργάτην τρέμοντα,
μὴ πεσὼν διαρραγῇ·
ἐς δὲ διπτύχων ἀκμὰς
χηλέων ἔθηκε βῶλον ...