Εἰς τὴν Ἰταλίαν
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891 του Κωνσταντίνου Σκόκου


ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
(sonnetto)

ΟΤΑΝ ὁ ἔνθους Βάρδος Σου, ὡραία Ἰταλία,
τὴν ἄτολμόν σου καλλονὴν ἀπὸ ψυχῆς ἐθρήνει
καὶ κατηρᾶτο τῶν σκληρῶν τυράννων σου τὰ σμήνη
ἅτινα σὲ συνέπνιγον ἐν στυγερᾷ δουλείᾳ,

Ἴσως εὐοίωνον χρησμὸν ἡ πάτριος Πυθία
τῷ ἐψιθύριζ’ εἰς τὸ οὓς ὅτι ποτὲ θὰ γίνῃ
ἡ νωχελὴς Κυθήρεια ἀρήϊος Ἀθήνη
καὶ ὅτι πάλιν θ’ ἀναστῇ ἡ νύμφη τοῦ Ἀδρία.

Καὶ ἤδη πλέωσι παντοῦ οἱ κραταιοί σου στόλοι
καὶ κλίνουσιν ὑπόδουλοι τῆς Ἀφρικῆς αἰ χῶραι
ἐνῷ σὲ χαιρετίζουσιν ἀμφότεροι οἱ πόλοι.

Εἶσαι ὡραία κ’ ἰσχυρά· τὴν γῆν πλὴν τῶν Πλατώνων,
ἔνθα πλανῶνται αἰ σεμναὶ τῆς Μνημοσύνης κόραι,
τὸ πνεῦμα καὶ ἡ γλῶσσά σου τὴν συγκινοῦσι μόναι.

(Πειραιεύς, 1890)

Γ. Κ. Στρατηγησ