Θεωρητικόν μέγα της μουσικής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

§. 367. Τῶν εἰρημένων ὀκτὼ ἤχων αἱ βάσεις, ἤγουν τὰ Ἴσα ἑκάστου αὐτῶν, ὅταν ζητῆται νὰ φανερωθῶσι, καὶ ἡ σῳζομένη ἐν αὐτοῖς τάξις ἀπὸ τοῦ ὀξέος ἐπὶ τὸ βαρὺ, καὶ αἱ μαρτυρίαι αἵ τινες φανερόνουσι τοὺς ἤχους καὶ γράφονται πρὸ τῶν μελῶν, καὶ αἱ μαρτυρίαι τῶν φθόγγων τῆς μελῳδίας, αἱ τινες γράφονται περὶ τὰ μέσα αὐτῆς, εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκφρασθῶσι μὲ τὸν τρόπον τὸν ὁποῖον παριστᾷ ὁ ἑξῆς πίναξ.
 
== Οἱ μέλοι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ==
== Οι μελοί της Εκκλησιαστικής Μουσικής ==
 
*σελ. 178, § 400
96

επεξεργασίες