Ο τυφλοσύρτης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
 
"Δευτέρας ουν σκέψεως αρχή προυτάθη τις αρίστη των τεχνών και ράστη εκμαθείν και ανδρί ελευθέρω πρέπουσα... " απήγγελλεν όρθιος, κρατών το βιβλίον, με την παιδικήν και άχρουν φωνήν του, αλλά με φοβισμένον κάπως το ήθος, ο κληρωθείς προς διόρθωσιν της '''''εξηγήσεως''''' μαθητής.
 
- Δ ε υ τ έ ρ α ς λ ο ι π ό ν σ κ έ ψ ε ω ς α ρ χ ή ε π ρ ο β λ ή θ η π ο ί α ν α ή τ ο ν κ α λ λ ι τ έ ρ α α ν ά μ ε σ α ε ι ς τ α ς τ έ χ ν α ς ... ερρινοφθόγγει αργά αργά ο διδάσκαλος, εγκύπτων ολος εις το τετράδιον, με την ρίνα εγγίζουσαν εις το χαρτίον, με τα μάτια τέσσαρα μην του διαφύγη επί του χειρογράφου κανείς σολοικισμός ή βαρβαρισμός,προσθέτων κ ό μ μ α τ α και τ ε λ ε ί α ς και μεταβάλλων όλας τας ο ξ ε ί α ς εις β α ρ ε ί α ς. Εδίστασεν επί μικρόν, είτα μετέβαλε το
Ανώνυμος χρήστης