Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Module:String»

2.561 bytes αφαιρέθηκαν ,  πριν από 1 έτος
καμία σύνοψη επεξεργασίας
(Ενημέρωση κώδικα από en:Module:String oldid=10402087 (2020-08-20))
 
]]
function str.len( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s'} );
local s = new_args['s'] or '';
return mw.ustring.len( s )
end
]]
function str.sub( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, { 's', 'i', 'j' } );
local s = new_args['s'] or '';
local i = tonumber( new_args['i'] ) or 1;
local j = tonumber( new_args['j'] ) or -1;
 
local len = mw.ustring.len( s );
 
-- Convert negatives for range checking
if i < 0 then
i = len + i + 1;
end
if j < 0 then
j = len + j + 1;
end
 
if i > len or j > len or i < 1 or j < 1 then
return str._error( 'String subset index out of range' );
end
if j < i then
return str._error( 'String subset indices out of order' );
end
 
 
--[[
match
_match
 
This function returns a substring from the source string that matches a
specified pattern. It is exported for use in other modules
 
Usage:
{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch}}
strmatch = require("Module:String")._match
OR
sresult = strmatch( s, pattern, start, match, plain, nomatch )
{{#invoke:String|pos|s=source_string|pattern=pattern_string|start=start_index
|match=match_number|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}
 
Parameters
text. Defaults to false.
nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.
 
If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from each string. In some circumstances this is desirable, in
other cases one may want to preserve the whitespace.
 
If the match_number or start_index are out of range for the string being queried, then
this function generates an error. An error is also generated if no match is found.
If one adds the parameter ignore_errors=true, then the error will be suppressed and
an empty string will be returned on any failure.
 
For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:
 
* httphttps://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#5.4.1
* httphttps://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns
* httphttps://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Ustring_patterns
 
]]
-- This sub-routine is exported for use in other modules
function str._match( s, pattern, start, match_index, plain_flagplain, nomatch )
if s == '' then
return str._error( 'Target string is empty' );
end
if pattern == '' then
return str._error( 'Pattern string is empty' );
end
start = tonumber(start) or 1
if math.abs(start) < 1 or math.abs(start) > mw.ustring.len( s ) then
return str._error( 'Requested start is out of range' );
end
if match_index == 0 then
return str._error( 'Match index is out of range' );
end
if plain_flag then
pattern = str._escapePattern( pattern );
end
 
else
if start > 1 then
s = mw.ustring.sub( s, start );
end
 
local iterator = mw.ustring.gmatch(s, pattern);
if match_index > 0 then
-- Forward search
for w in iterator do
match_index = match_index - 1;
if match_index == 0 then
result = w;
break;
end
end
else
-- Reverse search
local result_table = {};
local count = 1;
for w in iterator do
result_table[count] = w;
count = count + 1;
end
 
result = result_table[ count + match_index ];
end
end
if result == nil then
if nomatch == nil then
return str._error( 'Match not found' );
else
return nomatch;
end
else
return result;
end
end
 
--[[
match
 
This function returns a substring from the source string that matches a
specified pattern.
 
Usage:
{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
OR
{{#invoke:String|match|s=source_string|pattern=pattern_string|start=start_index
|match=match_number|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}
 
Parameters
s: The string to search
pattern: The pattern or string to find within the string
start: The index within the source string to start the search. The first
character of the string has index 1. Defaults to 1.
match: In some cases it may be possible to make multiple matches on a single
string. This specifies which match to return, where the first match is
match= 1. If a negative number is specified then a match is returned
counting from the last match. Hence match = -1 is the same as requesting
the last match. Defaults to 1.
plain: A flag indicating that the pattern should be understood as plain
text. Defaults to false.
nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.
 
If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from each string. In some circumstances this is desirable, in
other cases one may want to preserve the whitespace.
 
If the match_number or start_index are out of range for the string being queried, then
this function generates an error. An error is also generated if no match is found.
If one adds the parameter ignore_errors=true, then the error will be suppressed and
an empty string will be returned on any failure.
 
For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:
 
* http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#5.4.1
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Ustring_patterns
 
]]
-- This is the entry point for #invoke:String|match
function str.match( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s', 'pattern', 'start', 'match', 'plain', 'nomatch'} );
local s = new_args['s'] or '';
local start = tonumber( new_args['start'] ) or 1;
local plain_flag = str._getBoolean( new_args['plain'] or false );
local pattern = new_args['pattern'] or '';
local match_index = math.floor( tonumber(new_args['match']) or 1 );
local nomatch = new_args['nomatch'];
 
return str._match( s, pattern, start, match_index, plain_flagplain, nomatch )
end
 
]]
function str.pos( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, {'target', 'pos'} );
local target_str = new_args['target'] or '';
local pos = tonumber( new_args['pos'] ) or 0;
 
if pos == 0 or math.abs(pos) > mw.ustring.len( target_str ) then
return str._error( 'String index out of range' );
end
 
return mw.ustring.sub( target_str, pos, pos );
end
 
]]
function str.str_find( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target'} );
local source_str = new_args['source'] or '';
local target_str = new_args['target'] or '';
 
if target_str == '' then
return 1;
end
 
]]
function str.find( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target', 'start', 'plain' } );
local source_str = new_args['source'] or '';
local pattern = new_args['target'] or '';
local start_pos = tonumber(new_args['start']) or 1;
local plain = new_args['plain'] or true;
 
if source_str == '' or pattern == '' then
return 0;
end
 
plain = str._getBoolean( plain );
 
local start = mw.ustring.find( source_str, pattern, start_pos, plain )
]]
function str.replace( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'pattern', 'replace', 'count', 'plain' } );
local source_str = new_args['source'] or '';
local pattern = new_args['pattern'] or '';
local replace = new_args['replace'] or '';
local count = tonumber( new_args['count'] );
local plain = new_args['plain'] or true;
 
if source_str == '' or pattern == '' then
return source_str;
end
plain = str._getBoolean( plain );
 
if plain then
pattern = str._escapePattern( pattern );
replace = mw.ustring.gsub( replace, "%%", "%%%%" ); --Only need to escape replacement sequences.
end
 
local result;
 
if count ~= nil then
result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace, count );
else
result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace );
end
 
return result;
end
 
simple function to pipe string.rep to templates.
]]
 
function str.rep( frame )
local repetitions = tonumber( frame.args[2] )
local pattern_str = frame.args[1]
if not pattern_str then
return str._error( 'No pattern string specified' );
end
local result = str._escapePattern( pattern_str )
return result
end
 
--[[
count
This function counts the number of occurrences of one string in another.
]]
function str.count(frame)
local args = str._getParameters(frame.args, {'source', 'pattern', 'plain'})
local source = args.source or ''
local pattern = args.pattern or ''
local plain = str._getBoolean(args.plain or true)
if plain then
pattern = str._escapePattern(pattern)
end
local _, count = mw.ustring.gsub(source, pattern, '')
return count
end
 
--[[
endswith
This function determines whether a string ends with another string.
]]
function str.endswith(frame)
local args = str._getParameters(frame.args, {'source', 'pattern'})
local source = args.source or ''
local pattern = args.pattern or ''
if pattern == '' then
-- All strings end with the empty string.
return "yes"
end
if mw.ustring.sub(source, -mw.ustring.len(pattern), -1) == pattern then
return "yes"
else
return ""
end
end
 
--[[
join
 
Join all non empty arguments together; the first argument is the separator.
Usage:
{{#invoke:String|join|sep|one|two|three}}
]]
function str.join(frame)
local args = {}
local sep
for _, v in ipairs( frame.args ) do
if sep then
if v ~= '' then
table.insert(args, v)
end
else
sep = v
end
end
return table.concat( args, sep or '' )
end
 
]]
function str._getParameters( frame_args, arg_list )
local new_args = {};
local index = 1;
local value;
 
for _i, arg in ipairs( arg_list ) do
value = frame_args[arg]
if value == nil then
value = frame_args[index];
index = index + 1;
end
new_args[arg] = value;
end
 
return new_args;
end
 
]]
function str._error( error_str )
local frame = mw.getCurrentFrame();
local error_category = frame.args.error_category or 'Errors reported by Module String';
local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false;
local no_category = frame.args.no_category or false;
 
if str._getBoolean(ignore_errors) then
return '';
end
 
local error_str = '<strong class="error">String Module Error: ' .. error_str .. '</strong>';
if error_category ~= '' and not str._getBoolean( no_category ) then
error_str = '[[Category:' .. error_category .. ']]' .. error_str;
end
 
return error_str;
end
 
]]
function str._getBoolean( boolean_str )
local boolean_value;
 
if type( boolean_str ) == 'string' then
boolean_str = boolean_str:lower();
if boolean_str == 'false' or boolean_str == 'no' or boolean_str == '0'
or boolean_str == '' then
boolean_value = false;
else
boolean_value = true;
end
elseif type( boolean_str ) == 'boolean' then
boolean_value = boolean_str;
else
error( 'No boolean value found' );
end
return boolean_value
]]
function str._escapePattern( pattern_str )
return mw.ustring.gsub( pattern_str, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" );
end