Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1892/Ασμάτιον τονισθέν υπό του καθηγητού του ωδείου Σ. Λακαλαμίτα

Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1892
Συγγραφέας:
Ἀσμάτιον τονισθὲν ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ τοῦ ὠδείου Σ. Λακαλαμίτα


ΑΣΜΑΤΙΟΝ (SONETTO)
ΤΟΝΙΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
Σ. ΛΑΚΑΛΑΜΙΤΑ

Κοιματ’ ἡ πλάόπ τοῦ Μαγιοῦ, τ’ ἀγέρι τὴν µυρόνει,
γλυκὰ λαλεῖ τ᾽ ἁηδόνι,
κρυμμένο ’ς τὰ κλαδιά.

Τ’ ἀστέρια τρέµουν τ’ οὐρανοῦ κι’ ἀπ’ τὸ βουνὸ μὲ χάρι
προβαίνει τὸ φεγγάρι
σὲ μαγικὴ βραδειά…

Ὥ, ξύπνα, μὲ τῆς ἄνοιξις, ἀγάπη μου, τὰ κάλλη,
σὰν ἀδελφή της ἄλλη,
ν’ ἀλλάξῃς δυὸ φιλιά.

’Σ τὴν ὄψι σου τὴν πρόσχαρη, ποῦ λάμψι χύνει τόση,
θαρρῶ, θὰ ξημερώσῃ,
νὰ ψάλλουν τὰ πουλιά…

Ανδρεασ Δ. Νικολαρασ