Εγκύκλιος του Κυβερνήτη Καποδίστρια προς τους αρχηγούς του στρατού ξηράς

Εγκύκλιος τοῦ Κυβερνήτη Καποδίστρια πρὸς τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ στρα τοῦ ξηρᾶς
Συγγραφέας:263.
'Ap. 51246 (IEEE)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
᾿Αρ. 3

Πρὸς τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν πεζικῶν δυνάμεων.

Τὰς ἀναφοράς Σας τὰς ὁποίας ἀλλεπαλλήλως ἐλάβαμεν ἀποδει χνύουν ὅτι αἱ μεταξὺ τῶν Μουσουλμάνων καὶ τῶν Ἑλλήνων ἐχθροπρα ξία: ἔπαυσαν ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὸ παρελθὸν ἤδη φθινόπωρον καὶ ὅτι σᾶς ἐμαρτύρησαν μάλιστα οἱ Τοῦρκοι ἀρχηγοὶ πολλάκις ὅλην τὴν ἐμπι στοσύνην τὴν ὁποίαν εἰς αὐτοὺς ἐμπνέετει.

Ἐλάβατε τὴν διαταγὴν τοῦ νὰ διατηρῆτε μετ᾿ αὐτῶν σχέσεις φιλι κὰς καὶ ἐκτελέσατε μέχρις τῆς σήμερον αὐτὴν τὴν παραγγελίαν, εἰς τρόπον ὥστε βέβαιοι εἴμεθα ὅτι θέλετε ἐκπληρώσει ἀκριβέστατα τὰς πλέον ρητὰς ταύτας ὁδηγίας τὰς ὁποίας διὰ τῆς παρούσης σᾶς διαπέμπομεν. Αἱ σύμμαχοι αὐλαὶ ἀπεφάσισαν τὸ νὰ δημοσιευθῇ ἐπισήμως παρὰ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς πόρτας ἡ ἀνακωχὴ ἡ ὁποία πραγματικῶς ὑπάρχει.

Συμμορφούμεθα τὸ ἀπὸ μέρος μας μὲ τὴν ἀπόφασιν ταύτην προσδιο ρίζοντες σας ὄχι μόνον νὰ διατηρῆτε τὴν ἐνεστῶσαν ἀνακωχὴν ἀλλὰ καὶ νὰ θεωρῆτε πᾶσαν ὁποιανδήποτε παράβασίν της ὡς ἐκ μέρους τῶν ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν σας στρατιωτῶν ὡς ἔγκλημα ποινῆς ἄξιον κατὰ τὴν αὐστη ρότητα τῶν Νόμων.

Ὡς ἀποκατασταθῶσιν αἱ μετὰ τῶν Τούρκων εἰρηνικαὶ καὶ καὶ σχέσεις διατάττεσθε νὰ συντελῆτε εἰς τὴν εὐόδωσιν αὐτῶν χωρὶς νὰ γειτονι ἐπιτρέπητε μ᾽ ὅλον τοῦτο νὰ γίνεται παρεκτροπὴ τῶν ὑγειονομικῶν δια τάξεων.


ἐν Ναυπλίῳ τὴν 4/16 ἀπριλίου 1830

Ι. Α. Καποδίστριας

(Τ.Σ.)