Δ. Ρητορίου, Πινακική επίσκεψις και αποτελέσματα του πίνακος της δωδεκατόπου

Δ. Ῥητορίου, Πινακικὴ ἐπίσκεψις καὶ ἀποτελέσματα τοῦ πίνακος τῆς δωδεκατόπου
Συγγραφέας:
Ἐπιτομή Τέχνης Ἀστρονομικῆς


νη'. Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων δυνάμεωςΕπεξεργασία

Ἀναγκαῖον ᾠήθην καὶ τὴν τῶν ἀπλανῶν δύναμίν τε καὶ ἐνεργείαν καθυποτάξαι, ὡς πολλὰ δύνανται ἰσομοιροῦντες τοῖς κέντροις καὶ τοῖς πλάνησι• ξένας γὰρ καὶ παραδόξους γενέσεις παρασκευάζειν εἰώθασιν, ὥς φησιν ὁ πολυΐστωρ Ἰουλιανὸς ἐν τοῖς αὐτοῦ ἀποτελέσμασιν. οἱ δὲ εἶσιν οὔτοι.

Ὁ Στάχυς Ζυγοῦ μοίρᾳ οὐδὲν κ' βόρειος μεγέθους πρώτου, κράσεως Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ.

Ὁ λαμπρὸς τῆς Λύρας Τοξότου μοίρας κα' μεγέθους πρώτου, κράσεως Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ.

Ὁ ἐπὶ τοῦ στόματος τοῦ μεγάλου Ἰχθύος Ὑδροχόου μοίρας ιβ’ νότιος, μεγέθους ἅ, κράσεως Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ.

Ὁ λαμπρὸς τοῦ Ὄρνιθος Ὑδροχόου ιβ' ν', βόρειος, μεγέθους πρώτου κράσεως Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ.

Ὁ λαμπρὸς τοῦ βορείου Στεφάνου Ζυγοῦ μοίρας ιε’ κ', βόρειος, μεγέθους πρώτου, κράσεως Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ.

Οὔτοι οἱ ἀστέρες ἰσομοίρως ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες ποιοῦσι τοὺς οὕτω γεννωμένους οὐ μόνον περιφανεῖς καὶ εὐπόρους καὶ ἐνδόξους ἀλλὰ καὶ πολυμαθεῖς καὶ ἐμφιλοσόφους καὶ λογίους καὶ ποιητικοὺς καὶ ἐπιστημονικοὺς καὶ εὐφυεῖς καὶ φιλομούσους καὶ φιλοτέχνους καὶ χρηστοήθεις καὶ ἀπολαυστικοὺς καὶ τρυφεροδιαίτους καὶ εὐφροσύνους. συνετούς τε καὶ διανοητικοὺς καὶ εὐεπιβόλους καὶ κατορθωτικοὺς καὶ σχεδὸν αὐτοδιδάκτους καὶ καθολικῶς διὰ λόγων ἀρετὴν ἤτοι φρονήσει δοξαζομενους, ζηλωτὰς τῶν ἀρετῶν, εὐστόμους, ἐπιχάρεις τῷ λόγῳ καὶ ἐρασμίους καὶ εὐαρμόστους τοῖς ἤθεσι, σπου-δαίους, κριτικοὺς μεγαλόφρονας, ἐνίοτε καὶ πολυκοίνους, εὐκινήτους περὶ τὰ ἀφροδίσια ἐάνπερ καὶ ὁ Ἄρης ἀνατολικὸς ὢν ὑπέργειος ἐπιθεωρήσῃ ἕνα αὐτῶν ὡρονομοῦντα• ἐὰν δὲ ἐπιθεωρήςῃ ἐπίκεντρος ὁ Ἄρης καὶ πράγμασι περιπλέκονται γραπτῶν χάριν ἢ ἐπιθυμιῶν τίνων, ἐὰν μάλιστα οὕτως ὢν Ἄρης πρὸς Ἥλιον ὡρονομήςῃ• ἐὰν δὲ ἐν τῷ ὑπογείῳ τόπῳ εὑρεθῶσι ἥ τε Ἀφροδίτη καὶ ὁ Ἄρης ἑνὸς τού¬των ὡρονομοῦντος ἢ καὶ ἐν τῷ δυτικῷ κέντρῳ, ἐκ τῶν ἐναντίων σώφρονας ποιοῦσι καὶ θεοσεβεῖς ἢ ἐνεργεῖν μὴ δυναμένους ἐν τοῖς ἀφροδισίοις ἢ σπανοτέκνους ἢ θηλυγόνους•

μεγάλη γὰρ διαφορὰ γινεται ἐκ τῆς πρὸς τὰ κέντρα σχέσεως τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Ἄρεως, ἐὰν Κρόνος ἐπίδῃ τινὰ αὐτῶν τῶν ε' λαμπρῶν ἀστέρων ὡρονομοῦντα, ἰατρικῆς ἔμπειροι γίνονται καὶ προγνῶσται, ἀπὸ κρυφῶν βίβλων καὶ τελετῶν πολυΐστορες. ἐὰν δὲ Ζεὺς ἐπιθεωρήσῃ ὡρονομοῦντα ἕνα ὧν προεῖπον λαμπρῶν ἀστέρων μείζονας τάς εὐτυχίας καὶ τάς δόξας καὶ τάς ἀρχὰς καὶ τάς ἡγεμονίας παρέχεται, καὶ ἐν αὐτοῖς δὲ τούτοις διαφορὰν ἄλλην εὑρήσομεν• ἐὰν γὰρ ὡρο¬σκοπῇ ἢ μεσουρανῇ ὅ τοῦ Στάχυος ἀστήρ, ποιεῖ ἱεροφάντας, ἱερεῖς μεγαλοτίμους ἢ φιλοσόφους ἢ τελετῶν τινων προφήτας καὶ μάλιστα τοὺς περὶ τὴν Ἑλλάδα γεννωμένους• ἐπὶ θηλυκῶν δὲ γενέσεων οὕτως εὑρεθεὶς ποιεῖ ἱερείας ἢ ἱεροφαντίδας ἢ καὶ μυστηρίων καὶ τελετῶν εἰδήμονας καὶ τελεσμάτων τινῶν ἀπεχομένους καὶ διὰ θεῶν μεγάλως βοηθουμένους. ἐὰν δὲ ὡροσκοπῇ ἢ μεσουρανῇ ὁ τοῦ βορείου Στεφάνου, ποιεῖ ἐνδόξους στεφανηφόρους, ἀρχιερεῖς, βασιλέων φίλους καὶ τῷ σώματι ἰσχυροὺς καὶ ὀνομαστοὺς γιγνομένους, παρὰ πολλῶν φιλουμένους. ἐὰν δὲ ὡροσκοπῇ ὁ του νοτίου Ἰχθύος, σπανοτέκνους ποιεῖ ἢ βραδυτέκνους ἢ θηλυγόνους ἢ ἀτέκνους, λογίους δὲ πάνυ καὶ μᾶλλον εὐειδεῖς.

Πάλιν ἡ Καρδία Λέοντος, Λέοντος μοίρας ς' ι', βόρειος, μεγέθους πρώτου, κράσεως Διὸς καὶ Ἄρεως.

Ὁ Ἀρκτοῦρος, Ζυγοῦ μοίρας ε' μ', βόρειος, μεγέθους πρώτου, κράσεως Διὸς καὶ Ἄρεως.

Ὁ λαμπρὸς τοῦ Ἀετοῦ, Αἰγόκερω μοίρας ζ' μ', βόρειος, μεγέθους πρώτου, κράσεως Διὸς καὶ Ἄρεως.

Ὁ Ἀντάρης, Σκορπιου ις' κ', νότιος, μεγέθους δευτέρου, κράσεως Διὸς καὶ Ἄρεως.

Ὁ Κύων, Διδύμων κα κ', νότιος, μεγέθους πρώτου, κράσεως Διὸς καὶ Ἄρεως.

Οὔτοι οἱ ἀστέρες ἰσομοίρως ὡροσκοποῦντες ἣ μεσουρανοῦντες ποιοῦσιν ἐνδόξους στρατηγικούς, χώρας καὶ πόλεις καὶ ἔθνη ὑποτάσ¬σοντας καὶ διοικοῦντας καὶ φοβεροὺς ἀνθρώπους καὶ ἡγεμόνας καὶ στρατηλάτας, διοικητικούς, κεκινημένους, ἀνυποτάκτους, παρρησιαστικους, φιλονείκους, ἀνυστικούς, εὐεπιβόλους, ἐπάνδρους, νικητικούς, πολυκτήμονας πάνυ καὶ ἄγαν πλουσίους, μεγαλοψύχους καὶ φιλοτίμους, φιλοκάλους, οὐ πάντως δὲ καλῶ τέλει τελευτῶντας.

Πάλιν ὁ τοῦ ἀριστεροῦ ἀκρόποδος Ὠρίωνος, Ταύρου κγ' λ', νότιος, μεγέθους β', κράσεως Διὸς καὶ Κρόνου.

Ὁ μέσος τῶν τριῶν τῆς ζώνης τοῦ Ὠρίωνος, Διδύμων μοῖραν μίαν, νότιος, μεγέθους β', κράσεως Διὸς καὶ Κρόνου.

Ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ὤμου τοῦ Ἠνιοχου, Διδύμων μοίρας ς' λ', βόρειος, μεγέθους β', κράσεως Διὸς καὶ Κρόνου.

Ὁ ἐπὶ τοῦ γόνατος τοῦ Τοξότου, Τοξότου κ’ μ', νότιος μεγέθους β , κράσεως Διὸς καὶ Κρόνου.

Ὁ τῆς Γοργόνης, Ταύρου μοίρας γ’ κ', βόρειος μεγέθους β', κράσεως Διὸς καὶ Κρόνου.

Ὁ τῆς Αἰγός, Ταύρου μοίρας κη' μ', βόρειος, μεγέθους πρώτου, κράσεως Διὸς καὶ Κρόνου.

Οὔτοι ἰσομοίρως ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες ποιοῦσι τοὺς οὕτως ἔχοντας πολυκτήμονας καὶ πλουσίους ἄγαν καὶ εἰς διαφόρους χώρας καὶ πόλεις κτωμένους καὶ φιλογεώργους καὶ φιλοικοδόμους• εἰ καὶ ἡ Σελήνη ἐπιθεωρήσῃ ἕνα ὧν εἶπον ἀστέρων ὡροσκοποῦντα ἣ μεσουρανοῦντα, τοῦσδε τοῖς τρόποις ἀγαθοὺς καὶ τιμητικοὺς τῶν πρεσβυτέρων καθεστῶτας καλογνώμονας, μεταδοτικούς, ἀνεξικάκους, σώφρονας, φιλοικείους• ἰδίως δὲ πάλιν ἐκ τούτων ὁ μὲν ἐπὶ τοῦ γόνατος τοῦ Τοξότου καὶ ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ὤμου τοῦ Ἡνιόχου, ἐὰν ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες κατὰ κάθετον τύχωσι, τετραπόδων ἢ καὶ ἠνιόχων ἐργάτας ἢ καὶ αὐτοὺς περὶ ἰππολοχείαν ἢ ἠνιοχικὴν ἔχοντας.

Πάλιν ὁ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἑπομένου Διδύμου, Καρκίνου λεπτὰ κ', βόρειος, μεγέθους β , κράσεως Ἄρεως μόνου.

Ἐὰν οὗτος τύχῃ ὡροσκοπῶν ἢ μεσουρανῶν ἐπὶ γενέσεως καὶ μάλιστα νυκτός, ποιεῖ ἀρχικούς, δεινούς, δράστας, παραβόλους ἢ ἀνυποτάκτους, θυμικούς, αὐθάδεις, τυραννικούς, πολέμων προϊσταμένους, ἐνδόξους καὶ μεγάλους• ἡμερινῆς ἐπὶ γενέσεως ὡροσκοπῶν ποιήσει ὑβριστάς, ὠμούς, ἀνελεήμονας, προπετεῖς, ἅρπαγας, τεταραγμένους μεθύσους• ἐὰν δὲ μεσουρανῇ, λογίους μὲν πάνυ ποιεῖ καὶ φίλους βασι¬λέων ἢ τυράννων, οὐ καλῷ δὲ τέλει πάντως ἀπολλυμένους.

Πάλιν ὁ ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς χηλῆς τοῦ Σκορπίου, Ζυγοῦ μοίρας κε’ γ', βόρειος, μεγέθους δευτέρου, κράσεως Διὸς καὶ Ἑρμοῦ.

Ὁ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἡγουμένου Διδύμου, Διδύμων μοίρας κζ', βόρειος, μεγέθους δευτέρου, κράσεως Διὸς καὶ Ἑρμοῦ.

Ἐὰν οὔτοι τύχωσι ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες, ποιοῦσι φιλο¬λόγους, πολυΐστορας, δημηγορικούς, φιλομούσους, ποιητικούς, φιλοκάλους, εὐεπιβόλους, εὐφυεῖς, πολυπράκτους, ἀξιωματικούς, εὐσεβεῖς, φιλοθέους, εὐχρηματίστους, πολυγνώστους ἢ καὶ ἀπὸ δοσοληψίας εὐτυχοῦντας μεγάλως χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου καὶ τῶν τοιούτων καὶ πρὸς τάς συμπεριφορὰς ἐλευθεριωτέρους καὶ μάλιστα ἐπὶ ἡμερινῆς γενέσεως• ἐπὶ γὰρ τῶν νυκτὸς γινομένων ὡροσκοποῦντες ποιοῦσι δοξοσόφους, ἀλαζονικούς, ἐπιτηδευματικούς, ὑποκρινομένους, πολυΐστορας δὲ καὶ μνημονικοὺς καὶ διδασκάλους καὶ καθαροὺς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις.

Πάλιν ὁ ἐν τῷ ἡγουμένῳ ὤμῳ τοῦ Ὠρίωνος, Ταύρου μοίρας κζ' μ', νότιος, μεγέθους δευτέρου, κράσεως Ἄρεως καὶ Ἑρμοῦ.

Ὁ Προκύων, μοίρας τρεῖς δ’ α' Καρκίνου, μεγέθους α’, κράσεως Ἄρεως καὶ Ἑρμοῦ.

Ὁ ἐν τῷ δεξιῷ ὤμῳ τοῦ Ὠρίωνος, Διδύμων μοίρας ε’ μ', νότιος, μεγέθους α', κράσεως Ἄρεως καὶ Ἑρμοῦ.

Ὁ κοινὸς Ἵππου καὶ Ἀνδρομεδας, Ἰχθύων μοίρας κα' λ' βόρειος, μεγέθους β', κράσεως Ἄρεως καὶ Ἑρμοῦ.

Ἵππου ὦμος, Ἰχθύων μοίρας ε’ ν', βόρειος, μεγέθους β', κράσεως Ἄρεως καὶ Ἑρμοῦ.

Οἱ τοιοῦτοι ἀστέρες πάλιν ἰσομοίρως ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες, μάλιστα ἐπὶ νυκτερινῆς γενέσεως ποιοῦσι στρατηγικούς, δεινούς, δράστας, πολυτρόπους, σοφιστικούς, πολυπράγμονας, λογίους, ἀπαρεγκλίτας ὀξυφώνους, ἐξαπατήτας, ἐπιτευκτικούς, ὀξεῖς δὲ ἅμα καὶ ἀπροσκορεῖς πρὸς τὰς ἐπιθυμίας, διαφθορεῖς ὄντας ἀθῴων καὶ παρθένων, ἐπιόρκους. ἐπὶ δὲ ἡμερινῆς γενέσεως ὡροσκοποῦντες ποιοῦσι τολμηρούς, ὠμούς, μεταμελητικούς, ψεύστας, κλεπτας, ἀθέους, ἀφίλους, ἐπιθέτας, θεατροκόπους, ἐφυβρίστας, μιαιφόνους, πλαστογράφους, γόητας, ἀνδροφόνους, οὐ καλῷ τέλει ἐνίοτε χρωμένους μάλιστα, ὡς προείπομεν, ἐπὶ ἡμερινῆς γενεσιως.

Πάλιν ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ποδὸς τοῦ Κενταύρου, Σκορπιου μοίρας ιβ’, νότιος, μεγέθους α’, κράσεως Ἀφροδίτης καὶ Διός.

Ὁ ἔσχατος τοῦ Ποταμοῦ, Κριοῦ μοίρας γ' ν', νότιος, μεγέθους α’, κράσεως Ἀφροδίτης καὶ Διός.

Καὶ οὔτοι πάλιν ἰσομοίρως ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες ποιοῦσι καθαρίους, ἀπολαυστικούς, φιλοκάλους, φιλομούσους, φιλοθέους, φιλοδώρους φρονίμους, φιληκόους, καλοσυμβούλους, ἐν τῷ σεμνῷ μεγαλοψύχους, εὐγνώμονας, εὐσχήμονας πρὸς τὰ ἀφροδίσια ἢ καὶ ἀπὸ γυναικείων προσώπων ὠφελουμένους μεγάλους τε καὶ ἀγαθούς, ξανθοτρίχας δὲ μᾶλλον καὶ εὐειδεῖς, ἁπαλοσώμους, μάλιστα δὲ ἐὰν τὴν Σελήνην ἐπιθεωρήσωσιν.

Πάλιν οὐρὰ Λέοντος, Λέοντος μοίρας κη' ι’, βόρειος, μεγέθους α’, κράσεως Κρόνου καὶ Ἀφροδίτης.

Ὁ ἐπὶ τῆς ὀσφύος τοῦ Λέοντος, Λέοντος μοίρας ιζ’ η’, βόρειος, μεγε¬θους α’, κράσεως Κρόνου καὶ Ἀφροδίτης.

Ὑδρου αὐχήν. Λέοντος μοίρας γ' μ', νότιος, μεγέθους β', κράσεως Κρόνου καὶ Ἀφροδίτης.

Καὶ οὔτοι πάλιν ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες ποιοῦσιν εὐτυ¬χεῖς μὲν καὶ περικτήμονας καὶ περιφανεστάτους, ἐμπαθεῖς δὲ καὶ αἰσχροποιοὺς καὶ μαλακολάλους ἢ καὶ φιλορχηστὰς καὶ κακοφήμους δὲ περὶ τὰ ἀφροδίσια, προβαίνοντας δὲ τὶ ἡλικία ἱερωσυνῶν τινων μεταλαμβάνοντας, διὰ θρησκείαν τινὰ θεϊκὴν ἢ ἐγκράτειαν τιμωμένους καὶ ἐδεσμάτων τινῶν ἀπεχομένους. καὶ βιβλίων τέ τινων ἀπορρήτων εἰδήμονες γίνονται καὶ περὶ τὰ οὐράνια φιλόκαλοι, τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς μᾶλλον ὑπογλαύκους ἢ χαροποὺς ἔχοντες, εὐειδεῖς δὲ ταῖς ὄψεσιν.

Ὁ λαμπρὸς τῶν Ὑάδων ἀνατέλλων ἐπὶ τῆς ἀποκυητικῆς ὥρας κείμενος ἐν τῷ ζῳδιακῷ κύκλῳ Ταύρου μοίρας ις’ κ', κράσεως Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης, ποιεῖ εὐτυχεῖς μὲν ἄγαν καὶ πλουσίους καὶ χώρας καὶ πόλεις καὶ ἔθνη ὑποτάσσοντας ἢ διοίκουντας• ὥσπερ γὰρ αὐτὸ τὸ ἄστρον καὶ ἡ θέσις τῶν Ὑάδων ὅλῳ τῷ κόσμῳ καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις εὐεπίγνωστόν ἐστιν ἢ καὶ μᾶλλον φανερώτερον ὑπάρχει, οὕτως οἱ γεννώμενοι ἀνατέλλοντος ἢ μεσουρανοῦντος τοῦ λαμπροῦ τῶν Ὑάδων ἐνδοξότατοι καὶ περιφανέστεροι καὶ πλουσιώτεροι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων γίνονται. τὰ αὐτὰ δὲ ποιεῖ καὶ ὅταν ἰσομοιρήσῃ ἢ παρανατείλῃ τῇ Σελήνῃ, μάλιστα ἐπειδὴ οὗτος μόνος ὁ ἀστὴρ σχεδὸν διπλῆν δύναμιν ἔχει τῶν ἄλλων ἀστέρων. ἀνατέλλοντος γὰρ αὐτοῦ δύνει ὁ λαμπρὸς τοῦ Ἀντάρεος κατ’ ἰσομοιρίαν αὐτοῦ κείμενος Σκορπίου μοίρας ις’ κ' καὶ ἀμφότεροι ἐν αὐτῷ τῷ ζῳδιακῷ κύκλῳ είσίν.

οὕτως μὲν οὖν καὶ περὶ τὰ δυτικὰ μέρη τῆς οἰκουμένης καὶ περὶ τὰ ἀνατολικὰ καὶ περὶ τὰ ἄλλα κλίματα δοξάζονται καὶ μέγα δύνανται. αὐτὸς δὲ ὁ τοῦ Ἀντάρεως καὶ αὐτὸ τὸ κέντρον τὸ δῦνον γαμοστολικῷ τόπῳ εὑρισκόμενος ποιεῖ, καθὼς προείπομεν, διὰ γυναικείων προσώπων μεγάλας εὐτυχίας καὶ κληρονομίας• καὶ γὰρ αἱ γυναῖκες τῶν οὕτως γεννωμένων περίβλεπτοι μὲν καὶ πάνυ πλούσιαι γίνονται, οὐ πολυχρόνιοι δέ, ἐπειδὴ οὗτος ὁ Ἀντάρης εὐθέως δύνει, ὡς προείπομεν, ἐν τῷ γαμοστολικῷ τόπῳ εὑρισκόμενος. ὁ δὲ λαμπρὸς τῶν Ὑάδων ὡροσκοπῶν καὶ ἔχων τὸ ποιητικὸν τῆς του Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης ἐνεργείας ποιεῖ τοὺς οὕτω γεννωμένους περιθύμους καὶ θερμοὺς πάνυ περὶ τὰς ἐπιθυμίας καὶ ἀδιαφόρους περὶ τὰ ἀφροδίσια. φύσει γὰρ αὐτὸς ὁ τόπος τῶν Ὑάδων ἀνατέλλων ἤτοι οὗτος ὡροσκοπῶν ἀπὸ μοίρας ιβ’ κ' ἕως ις’ κ' ἐμπαθεῖς περὶ τὰς ἡδονὰς ποιεῖ καὶ ἐπισήμους μᾶλλον καὶ εὐειδεῖς καὶ καλοτραχήλους.

Ἰδικῶς δὲ καί τινα ζῴδια καὶ ἀστέρες τῶν ἀπλανῶν ἐν τῷ περὶ θεῶν τόπῳ καὶ ἐν τῷ ὑπογείῳ μοιρικῶς εὑρισκόμενοι ἢ καὶ ὡροσκοποῦντες μεγάλας βοηθείας διὰ θεῶν ἢ δι' ἐπιφανείας ἢ δι ὀνείρων παρέχονται τοῖς γεννωμένοις• ὁ μὲν γὰρ Σκορπίος οὕτως εὑρισκόμενος καὶ μάλιστα περὶ μοίρας κη' ις’, ἔνθα ἐστὶν ὁ λαμπρὸς τοῦ Ὀφιούχου, δι ἐπιφανείας ἢ δυνάμεως Ἀσκληπιακῆς ὴ Σαραπιακῆς ἢ ἰατρῶν ἀρίστων συναστρίας θεραπεύει τοὺς οὕτω γεννωμένους• ὁ δὲ τοῦ Στάχυος τῆς Παρθένου, ὅς ἐστιν τοῦ Ζυγοῦ περὶ λεπτῶν κ', αὐτὸς οὕτως εὑρισκόμενος διὰ Μητρὸς θεῶν ἢ Κόρης ἢ Ἀφροδίτης ἢ Ὑγείας ἐπιφάνειας ἀποτελεῖ• ὁ δὲ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἡγουμένου Διδύμου μοίρᾳ κζ' εὑρισκόμενος, ὡς προείπομεν, ἐν τῷ περὶ θεῶν τόπῳ ἢ ἐν τῷ ὑπογείῳ κέντρα ἢ ὡροσκοπῶν δι’ Ἑρμοῦ ἢ Τελεσφόρου ἢ Ἀπόλλωνος τὰς βοηθείας ποιεῖ• ὁ δὲ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἑπομένου Διδύμου, ὅς ἐστιν ἐπὶ τῶν κ΄ λεπτῶν τοῦ Καρκίνου οὕτως εὑρισκόμενος καὶ μάλιστα ἐπὶ νυκτερινῶν γενέσεων δι’ Ἡρακλέους ἢ Διοσκόρων βοηθείας ἢ ἐπιφανείας παρέχεται• καὶ ὁ λαμπρὸς δὲ τοῦ Κυνὸς Διδύμων κα' κ', ἐν οἷς προεῖπον τόποις εὑρισκόμενος, καὶ μάλιστα ἐπὶ νυκτερινῶν γενέσεων ἀπὸ Ἑκάτης ἢ Ἀνούβιδος ἢ καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἄρεως ἢ καὶ τὰς διὰ στοιχείων ἢ πυρὸς ἢ αἵματος ἢ ἀποτροπιασμῶν βοηθείας ἢ ἐπιφανείας παρέχεται• ὁ δὲ ἐπὶ τῆς Λύρας διὰ Ἀπόλλωνος ἢ Ἑρμοῦ, οἱ δὲ ἐπὶ τῶν κεράτων τοῦ Αἰγόκερω καὶ οἱ Ἔριφοι καὶ ἡ Αἴξ, ἐφ’ ὧν προεῖπον τόπων εὑρισκόμενοι διὰ Πανος ἢ καὶ Ἑρμοῦ τὰς βοηθείας καὶ τὰς ἐπιφανείας ποιοῦσι, μάλιστα ἐὰν καὶ τῶν ἀγαθοποιῶν τις τοὺς προειρημένους τόπους ἐπιθεωρήσῃ.

Καὶ ἕκαστος δὲ τῶν πλανητῶν κατὰ τὴν οἰκείαν αὐτοῦ φύσιν ἐπὶ τῶν προδεδηλωμένων τόπων εὑρισκόμενος καὶ μάλιστα οἱ ἀγαθοποιοὶ τὰς βοηθείας καὶ ἐπιφάνειας ποιοῦσι κατὰ τὰς τῆς φύσεως αὐτῶν δυνάμεις, καὶ ὁ Κρόνος δὲ ἐπὶ ἡμερινῶν γενέσεων τὰς ἰδίας ἢ καὶ τὰς διὰ Πλούτωνος καὶ Ποσειδῶνος ὄψεις καὶ βοηθείας παρέχεται καὶ ἐξ ἀντιπαθείας τῶν ἰδίων βοτανῶν καὶ τῶν ἄλλων θεραπείας παρέχεται• ἐπὶ δὲ τῶν νυκτερινῶν γενέσεων καλῶς κείμενος τὰς διὰ τετελευτηκότων προσώπων ἢ ἐπισημασιῶν καὶ δεισιδαιμονιῶν παρέχεται καὶ ὁ Ἄρης δὲ τὰ τῇ ἑαυτοῦ φύσει ἐοικότα παρέχεται καὶ τοῖς μὲν νυκτερινοῖς ὠφέλιμα, φοβερὰ δὲ τοῖς δι’ ἡμέρας γεννωμένοις καὶ ἐνάντια καὶ βλαβερά.

νθ’. Περὶ σχημάτων Σελήνης καθολικῶνΕπεξεργασία

Σελήνη Σκορπίῳ ἢ Ἰχθύσιν ἢ Καρκίνῳ Κρόνου καὶ Ἄρεως ἰσομοίρων αὐτῇ ὄντων λεπροὺς ἢ ἐλεφαντιῶντας ποιεῖ ἢ φαρμάκῳ ἀναιρεῖ. Σελήνη μετὰ Κρόνου καὶ Ἄρεως ἐν ὑστέραις μοίραις τῶν ζῳδίων κυλλοὺς ἢ χωλοὺς ποιεῖ. Σελήνη ἀπόστροφος τοῦ ὡροσκόπου ποιεῖ τοὺς γεννηθέντας ἑαυτοῖς τὰ ἐνάντια φρονεῖν. συνόδου καὶ πανσελήνου οἱ κύριοι κακοδαιμονοῦντες ἐκπτώτους ποιοῦσι. Σελήνη μεστὴ ἐν Ἰχθύσι πάντοτε τὸν πατέρα προαναιρεῖ τῆς μητρός. Σελήνη ἐν Τοξότῃ πάντοτε ἀδελφοὺς ἀναιρεῖ. Σελήνη καὶ Ἥλιος ἐν τῷ ς' ἡ ιβ' Κρόνου καὶ Ἄρεως καὶ Ἑρμοῦ ἐπικέντρων ὄντων δίχα Διὸς ἢ Ἀφροδίτης κυνανθρώπους ἢ κυνοβρώτους ποιοῦσι. Σελήνη καὶ Ἀφροδίτη ὁμοῦ ποιοῦσι ῥευματιζομένους συχνῶς τοὺς ὀφθαλμούς, ἐσθ’ ὅτε δὲ καὶ μαλακοὺς καὶ μιγνυμένους δυσὶν ἀδελφαῖς ἢ μητρὶ καὶ θυγατρί. Σελήνη καὶ Ἑρμῆς τετράγωνοι ἢ διάμετροι ἢ συνόντες ποιοῦσι ψεύστας καὶ ἁρπαγὰς τῶν ἀλλοτρίων, εἰ δὲ καὶ Ἄρης παρῇ, πλαστογράφους ἢ φιλοφαρμάκους ἢ δρομεῖς. Σελήνη διαμετροῦσα τὸν ἴδιον οἰκοδεσπότην φυγάδας, ἀτίμους μετανάστας, ξενιτεύοντας. Σελήνη συνοδικὸν ἢ διχοτόμον ἢ ἀμφίκυρτον ἢ πανσέληνον ἢ δευτέρως ἀμφίκυρτον ἢ δευτέρως διχοτόμον σύνδεσμον ποιουμένη καὶ ὑπὸ κακοποιῶν ἀκτινοβολουμένη σίνη ἢ πάθη ποιεῖ. Σελήνη ὑπογείῳ τὴν μητέρα ἀγενῆ ἢ σεσινωμένην ποιεῖ• εἰ δὲ καὶ ὁ οἰκοδεσπότης αὐτῆς ἀποκλίνει, δούλην. ἐὰν δὲ καὶ συνάπτῃ κακοποιῷ, βιαιοθάνατος ἔσται.

ξ'. Περὶ δωδεκατημορίωνΕπεξεργασία

Ἐὰν τὸ τῆς Σελήνης δωδεκατημόριον τρίγωνον αὐτῇ γένηται, ἐνδόξους σημαίνει• ἐὰν δὲ εἰς τὸ διάμετρον, ἐναντίον αὐτὸ καὶ ἄδοξον. ἐὰν τὸ τῆς Σελήνης δωδεκατημόριον εἰς τὸ ἑαυτῆς διάμετρον ἐμπέση ἐν τετραπόδι ζῳδίῳ, ἐπιμαρτυρήσῃ δὲ ὁ τοῦ Ἄρεως, θηριοβρώτους ποιεῖ. ἐν δὲ τοῖς ἀνθρωποειδέσιν, ὑπὸ λῃστῶν ἀναιρουμένους ποιεῖ. εἰ δὲ νυκτὸς εἴη ἡ γένεσις, ποιεῖ ἐμπράκτους καὶ γενναίους. ἐὰν δὲ πρὸς τὸν τοῦ Κρόνου, ἔσται ἡ μήτηρ ὑποτακτικὴ ἢ ἀλλόφυλος καὶ αὐτὸς δὲ ὑποταγήσεται. αἱ δὲ μεγάλαι γενέσεις διαπίπτουσι τοῦ βίου, μάλιστα νυκτός. ἐὰν δὲ πρὸς τὸν τοῦ Ἑρμοῦ πέσῃ, λογίους, πεπαιδευμένους• ἐὰν δὲ πρὸς Δία, σεμνούς, ἰσοθέους• εἰ δὲ πρὸς Ἀφροδίτην, προσφιλεῖς, ἱλαρούς, εὐφροσύνους• εἰ δὲ πρὸς Ἥλιον, εὐδιανοήτους, ἰσοθέους, περὶ τῶν θείων καὶ κοσμικῶν ζητοῦντας καὶ λέγοντας. ἐὰν δὲ εἰς τὸ μεσουράνημα μετὰ κακοποιῶν, φυλακῆς πείραν λήψεται καὶ μεταβολὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον ὄψεται, ἐὰν εἰς τὸ τετράγωνον αὐτῆς, αὐτὸς ἑαυτῷ σύμφορος• ἐὰν δὲ εἰς ἐκεῖνον ὅπου Ζεὺς καὶ Ἀφροδίτη, ἀγαθόν. ἐὰν δὲ Κρόνου τὸ δωδεκατημόριον εἰς τὸ ἴδιον τρίγωνον ἐμπέςῃ, ἄδοξον εἰ δὲ σύμφωνος πρὸς τὴν Σελήνην καὶ τὸν Ἥλιον γενήσεται, γενέσεις εἰς πρόσωπα βασιλέων ἔσονται, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων ἀπάντων, ἐὰν οὕτως ἐμπίπτῃ τὰ δωδεκατημόρια, τὸ αὐτὸ σημαίνει. ἐὰν τὸ τοῦ Κρόνου καὶ τὸ τοῦ Ἄρεως δωδεκατημόριον εἰς τόπον τῆς Σελή¬νης ἐμπίπτῃ ἥ τοῦ Ἡλίου, οὐ καλόν. ἐὰν δὲ εἰς τὰ ἴδια τρίγωνα ἐμπίπτῃ τὰ δωδεκατημόρια αὐτῶν, τὰ ἀγαθὰ μείζονα ποιεῖ•

θεώρει δὲ πότερον ἀγαθοποιῶν ἢ κακοποιῶν. ἐὰν εἰς τὸ ὡροσκόποῦν ζῴδιον ἐμπίπτῃ, ἐπὶ τέκνοις λυπηθήσονται καὶ νοσεροὶ γίγνονται. ἐὰν δὲ εἰς τὸ δυτικόν, κινδυνεύσουσι κρίσεσι καὶ πτώσεσι καὶ ὀφθαλμίαις• ἐὰν εἰς τὸ μεσουράνημα, ἐγκοπὰς ἔχουσιν ἐν ταῖς δόξαις• ἐὰν δὲ εἰς τὸ ὑπόγειον, ὑπὸ κρυφίμων τόπων ὀχλοῦνται. τὰ παραπλήσια ποιεῖ καὶ τὸ τοῦ Ἄρεως δωδεκατημόριον• ἐὰν τὸ τοῦ Κρόνου δωδεκατημόριον εἰς τὸν τόπον τοῦ Διὸς ἐμπίπτῃ, διαφορὰν ἔξει πρὸς ἡγούμενον• ἐὰν δὲ εἰς τὸν τοῦ Ἄρεως, ἐν κρίσεσι πολλαῖς ἔσται• ἐὰν δὲ εἰς τὸν τοῦ Ἑρμοῦ, ἐπὶ τέκνοις καὶ ἀδελφοῖς λυπηθήσεται• ἐὰν δὲ εἰς τὸν τῆς Ἀφροδίτης, ἐπὶ γυναικὶ λυπηθήσεται• ἐὰν δὲ εἰς τὸν τοῦ Ἡλίου, τὰ πατρικὰ χρήματα βλάπτει ἢ αὐτὸν τὸν πατέρα κακοποιεῖ• ἐὰν τὸ τοῦ Ἄρεως δωδεκατημόριον, εἰς τὸν τῆς Ἀφροδίτης τόπον ἐμπέσῃ, μοιχὸς ἔσται• ἐὰν εἰς τὸν τοῦ Ἑρμοῦ, ἰδίοις ἢ ἀδελφοῖς διάφορος ἔσται• ἐὰν εἰς τὸν τοῦ Ἡλίου, ἀπὸ πυρὸς κίνδυνον ἔξει καὶ ἀπὸ τραύματος ἢ ὁ πατὴρ αὐτοῦ• ἐὰν τὸ τοῦ Ἑρμοῦ δωδεκατημόριον ἐμπίπτῃ εἰς τὸν τοῦ Διός, χρήματα πιστευθήσεται καὶ διὰ λόγων ἢ γραμμάτων προκόψει καὶ ὑπερέχοντι συσταθήσεται• ἐὰν δὲ εἰς τὸν τῆς Σελήνης, οὐκ ἔσται ἐμπαίδευτος, ἀεὶ δὲ ἐν γράμμασιν καὶ λόγοις ἔσται• ἐὰν δὲ εἰς τὸν του Ἄρεως ἢ εἰς τὸν τοῦ Ἑρμοῦ ἢ εἰς τὸν τῆς Ἀφροδίτης, πολλοὺς ψόγους ἔξει διὰ γυναῖκα καὶ πρεσβυτέραις ἢ δούλαις ἐπιμιγήσεται.

α'. Καθολικὰ σχήματα περὶ σινῶν καὶ παθῶνΕπεξεργασία

Πολλὰ μὲν οὖν καὶ διάφορα συνεγράψαντο οἱ παλαιοὶ εἰς τὸν περὶ σινῶν λόγον καὶ παθῶν, τὰ δὲ καθολικὰ καὶ ἀναμφίβολα αὐτῶν κατὰ μέρος ὑποτάξω, τὴν ἀλήθειαν αὐτῶν ἐν τοῖς ὑποδείγμασιν αὐτῶν προβαλλόμενος. ὅτι γὰρ οἱ κακοποιοὶ μόνοι ἐπίκεντροι ἢ καὶ ἐπαναφερόμενοι ἢ καὶ ἐπιθεωροῦντες τὰ φῶτα σίνη ἢ πάθη παρέχουσι δῆλον. οἱ γὰρ κακοποιοὶ ἀνατολικοὶ ὄντες σίνη ποιοῦσι, δυτικοὶ δὲ πάθη. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ Σελήνη τὴν ἀπόρροιαν ἀπὸ τῶν κακοποιῶν μόνων ποιουμένη σίνη ἢ πάθη παρέχει. ὁ δὲ ἕκτος τόπος καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ ὑπὸ κακοποιῶν μόνων θεωρούμενοι σίνη ἢ πάθη ποιοῦσι• ἐὰν δὲ ὁ κύριος τοῦ ς' τόπου ὡροσκοπῇ ἐν τροπικῷ ζῳδίῳ, σίνος περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ποιεῖ. ἐὰν δὲ ὁ ς' τόπος καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ ἐν καθύγρῳ ζῳδίῳ τύχωσι ὑπὸ Κρόνου θεωρούμενοι, ἐξ ὑγρῶν ἢ ῥευμάτων ἢ δυσεντεριῶν ἢ τῶν ὁμοίων τὰς ὀχλησεις ποιοῦσιν• εἰ δὲ ὑπὸ Ἄρεως, ἀπὸ βαλανείων ἢ ζεμάτων ἢ τῶν ὁμοίων γίνεται τὰ σίνη καὶ πάθη. ἐὰν οὖν ὁ Ζεὺς κύριος τοῦ ἕκτου τόπου τύχῃ, καὶ ὑπὸ κακοποιῶν μόνων θεωρηθῇ, οἰνοβλαβεῖς ποιεῖ. ἐὰν δὲ ἡ Ἀφροδίτη οὕτως τύχη, γυναικομανεῖς ἢ πνευμονικοὺς ποιεῖ• ἐὰν δὲ Ἑρμῆς, κωφοὺς ἢ ἀλάλους ἢ βράγχους ἢ τραυλοὺς ἢ ψελλοὺς ποιεῖ. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ μετὰ Κρόνου ἢ καὶ ὁριοῖς Κρόνου τὸ αὐτὸ ποιεῖ• ὁ δὲ Ἥλιος αὐτοῦ τυχὼν καρδιακοὺς ἢ τυφλοὺς ποιεῖ, ἡ δὲ Σελήνη ἡπατικοὺς ἢ τυφλούς• τὰ αὐτὰ δὲ ποιοῦσι κύριοι τυχόντες τοῦ ς' τόπου ἀπὸ ὡροσκόπου καὶ ὑπὸ κακοποιῶν μόνων θεωρούμενοι Διὸς καὶ Ἀφροδίτης ἀποστρόφων ὄντων• ὁ Ἄρης κύριος ὢν τοῦ ς' τόπου ἢ ὡροσκόπου πηροὺς ποιεῖ δίχα Διὸς ἢ Ἀφροδίτης. ἰδίως δὲ καὶ αἱ ἐμπεριοχαὶ τῶν κακοποιῶν πρός τε τὸν Ἥλιον καὶ τὴν Σελήνην καὶ τὸν ὡροσκόπον σίνη καὶ πάθη περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ περὶ τὰς ὄψεις ποιοῦσι.

Μὴ σὲ λαθέτω, καθὼς προεῖπον, ὅτι οἱ Δίδυμοι ἀντιμετροῦσιν τὸν Αἰγοκέρωτα καὶ ὁ Καρκίνος τὸν Τοξότην κατὰ τὰ ἰσανάφορα, ἀλλὰ δὲ καὶ Κριὸς τὴν Παρθένον διαμετρεῖ καὶ ὁ Ζυγὸς τοὺς Ἰχθύας κατὰ τὰς ἰσοδυναμίας. πολλὰ γὰρ ἀπὸ τούτων πτώματα γινεται, καθὼς προεῖπον, ἀπὸ τοῦ νομίζειν αὐτοὺς ἀποστρόφους ἀλλήλων εἶναι. οὔτε γὰρ τὰ ὁμόζωνα ἀπαγορεύει τὶ τῶν συσχηματισμῶν. ἔθετο δὲ καὶ κλῆρον σίνους Δωρόθεος λαμβανόμενον ἡμέρας μὲν ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ Ἄρεα καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου, νυκτὸς δὲ ἐναλλαξ. καὶ χρῇ σκοπεῖσθαι τοὺς ἐπικειμένους τῷ κλήρῳ ἢ τοὺς ἐπιθεωροῦντας τὸν κλῆρον ἢ τὸν τόπον. ἀλλὰ δὲ καὶ ὁ τριγωνικὸς δεσπότης τοῦ ὑπογείου ὑπὸ κακοποιῶν θεωρούμενος ἢ κακῶς κείμενος δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδι¬της σίνος ἢ πάθος ποιεῖ. τοὺς φωστῆρας ἐπαναφερόμενοι οἱ κακοποιοὶ μόνοι ὀφθαλμοὺς ἀδικοῦσιν ἢ ἀμβλυωπίαν ποιοῦσι. ἡ Σελήνη σύνδεσμον λύουσα ἀπὸ Ἡλίου ἢ πανσελήνη καὶ ὑπὸ Ἄρεως ἢ Κρόνου βλαπτομένη ὀφθαλμοὺς ἀδικεῖ• ἡ Σελήνη ἐν ταῖς σινωτικαῖς μοίραις τῶν ζῳδίων τυχοῦσα καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρουμένη σίνη ἢ πάθη ποιεῖ μάλιστα περὶ τοὺς ὀφθαλμούς• σινωτικαὶ δὲ μοῖραι τῶν ζῳδίων εἰσὶν αὗται• Λέοντος μοῖραι ιη’ κζ' κη', Σκορπίου ιθ’ κε' ,Τοξότου α’ ζ' η’ ιη’ ιθ’, Ταύρου ς' ζ' η’ ι’, Καρκίνου ἀπὸ μοίρας θ' ἕως ιε’,Ὑδροχόου ιη’ ιθ’, Αἰγοκέρωτος ἀπὸ μοίρας κς' ἕως κθ'. ἐν ταύταις ταῖς μοίραις ἡ Σελήνη λήγουσα καὶ βλαπτομένη ὀφθαλμοὺς σινοῖ, μεστὴ δὲ ἀμβλυωπίαν παρέχει. καὶ ὁ μὲν Ἄρης τὰ σίνη καὶ τὰ πάθη ποιεῖ ἀπὸ πληγῇς ἡ σιδήρου ἢ πυρὸς ἢ κρούσματος ἢ πτώματος, ὁ δὲ Κρόνος δι’ ὑποχύσεως ἢ ψύξεως ἢ γλαυκώσεως ἢ ῥεύματος ἢ ἀμβλυωπίας τὸ αἴτιον ποιεῖ• καὶ ἰδίως μὲν ὁ Καρκίνος καὶ Αἰγοκέρως καὶ Σκορπίος καὶ Ἰχθύες βλαπτόμενοι διὰ τῶν νομῶν ἐμπαθῆ ποιοῦσι καὶ λειχήνων ἢ λεπρῶν ἢ χοιράδων ἢ ἐλεφαντιάσεων ἢ συρριγγῶν ἢ καρκίνων ἢ ἄλλου τίνος τῶν τοιούτων. ὁ δὲ Τοξότης καὶ οἱ Δίδυμοι τὰ διὰ πτώματος σημαίνει καὶ ἐπιλήψεων ἢ παρέσεων.

Καὶ ὁ μὲν τοῦ Διὸς ἀνατολικὸς ὢν καὶ ἐπιθεωρῶν τοὺς τὰ σίνη ἢ τὰ πάθη παρέχοντας τὰ μὲν σίνη κρυπτὰ ποιεῖ, τὰ δὲ πάθη παρηγορεῖν εἴωθεν• σὺν δὲ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ ἀπὸ ἰατρῶν τὰς παρηγορίας παρέχει• ὁ δὲ τῆς Ἀφροδίτης ἐπιβλέπων τοὺς τὸ αἴτιον ποιοῦντας διὰ προφάσεων θεῶν καὶ χρησμῶν τὰ μὲν σίνη τρόπον τινὰ εὔμορφα καὶ χαρίεντα ποιεῖ, τὰ δὲ πάθη ἀπὸ ἰατρίας θεῶν παρασκευάζει ἢ ἰατὰ γένεσθαι.

Φησὶ δὲ Οὐάλης ὅτι δεῖ ἐπιβλέπειν τοὺς ἐπιθεωροῦντας τὸν κλῆρον τῆς τύχης καὶ τὸν κύριον αὐτοῦ καὶ ἐὰν κακοποιοὶ μόνοι ἐπιθεωρήσωσιν αὐτούς, σίνος ἢ πάθος διδόασι κατ' ἐκεῖνο τὸ μέλος ἐν ᾦ ζῳδίῳ τετύχηκεν ὁ κλῆρος τῆς τύχης ἢ ὁ κύριος αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ φύσιν καὶ καθ’ ὃ μέλος κυριεύει, καθὼς ἐξέθετο Οὐάλης ἐν τῷ β’ κεφαλαίῳ τοῦ πρώτου βιβλίου. καὶ ἀμφότεροι ἐὰν μὲν ἐν Κρονικοῖς ζῳδίοις τύχωσιν ἢ ὑπὸ Κρόνου θεωρηθῶσι, σίνος διὰ ῥευμάτων ἢ περιψυγμῶν ποιοῦσι, ὑπὸ δὲ Ἄρεως, ὅσα διὰ τομῶν ἢ καύσεων ἢ τῶν ὁμοίων κατὰ τὸ μέλος ἐκεῖνο ὃ σημαίνει τὸ ζῴδιον ἔνθα ἔτυχεν ὁ κλῆρος ἡ ὁ κύριος αὐτοῦ.

Ἐὰν δὲ ὁ Ἀναβιβάζων ἐν τῷ περὶ σίνους τόπῳ τύχῃ ἢ καὶ ὁ Κρόνος καὶ ὁ Ἄρης ἐκεῖ τύχωσιν, ἀπὸ ὕψους πεσεῖται ἢ εἰς φρέαρ βαθὺ ἢ σίνος ἔξει ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ• πολλὰ δὲ καὶ δεσμωθεὶς σινοῦται. εἰ δὲ Ζεὺς καὶ Ἀφροδίτη ἐκεῖ τύχωσιν καὶ μηκέτι Κρόνος καὶ Ἄρης ἐπιθεωρήσωσι, ἀσινεῖς γίνονται. ἐὰν δὲ ὁ Καταβιβάζων ἐκεῖ τύχη, κακοπάθειαν ἐν νεότητι ποιεῖ• εἰ δὲ Ζεὺς καὶ Ἀφροδίτη ἐκεῖ τύχωσιν, πάθος κρυπτὸν ἔξουσι. εἰ δὲ Κρόνος καὶ Ἄρης ἐκεῖ τύχωσιν, ἀσινὴς μὲν ἔσται περὶ τὸ σῶμα, τοὺς δὲ πόδας αἰτιαθήσεται.

Εἰσὶ δὲ καὶ ἀλλὰ κεφάλαια σινῶν ἀλλὰ μετὰ συσχηματισμῶν τῶν ἀστέρων γινόμενα, οἷον Σελήνη μεστὴ ἐν τῷ ς' τόπῳ πρὸς Ἄρεα φερομένη κατὰ σῶμα ἢ κατὰ διάμετρον κυλλοὺς ποιεῖ ἢ χωλοὺς ἢ ξυλόποδας• Κρόνος δύνων ἐν τῷ ὡροσκόπῳ ἢ ἐν τῷ ιβ’ ποιεῖ πάθος περὶ τὸν δακτύλιον Ἄρης στηρίζων βλάπτει πόδας, ὄμματα δὲ δύνων. ὁ Ἄρης ἀκρόνυχος ἐκστατικοὺς ποιεῖ καὶ συριγγώδεις. ἡ Σελήνη ἐξ ἀποκρούσεως πρὸς Κρόνον φερομένη μετὰ τὴν λύσιν τοῦ συνδέσμου δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης ποιεῖ κελεφούς, ἐλεφαντιῶντας, λελωβημένους, ῥευματιζομένους. ὁ Ἄρης ἐν Λέοντι δίχα Διὸς ἢ Ἀφροδίτης σίνη ἢ πάθη περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἢ ἀπὸ στομάχου ἢ σπληνὸς ἢ πλευρῶν. ὁ Ἄρης ἐν Παρθένῳ δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης ποιεῖ κοιλιακούς, αἱμοπτυϊκούς. ὁ Ἄρης ἐν Ζυγῷ δίχα Ἀφροδίτης καὶ Διὸς ποιεῖ περὶ τοὺς βουβῶνας σίνος ἢ πάθος. ὁ Ἄρης ἐν Σκορπίῳ δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης μάλιστα ὡρονομῶν περὶ τὰ μόρια ἢ τὰ σπλάγχνα ἢ τὰ ἄκρα τὸ σίνος ἢ τὸ πάθος δίδωσι. ὁ Ἄρης ἀπέχων τοῦ Ἡλίου μοίρας πβ' ἑῷος ἢ ἑσπέριος σίνος ποιεῖ περὶ τὸ σῶμα ἢ βλάβος περὶ τοὺς ὀφθαλμούς. τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ὁ Κρόνος ἐν τοῖς προειρημένοις ζῳδίοις παρὼν ἀποτελεῖ.

Ἀλλ' ἐπειδὴ τὰ λοιπὰ κεφάλαια μετὰ συσχηματισμῶν εἶπον οἱ παλαιοὶ καὶ οὐ μονοειδῆ, ταῦτα οὐχ ὑπέταξαν• ὁ Ἄρης καὶ ὁ Κρόνος ἐν τῷ ς' ἢ ιβ’ κρυπτὰ πάθη ποιοῦσιν καὶ καρκίνου ἕλκος παρέχουσιν. Κρόνος καὶ Ἄρης καὶ Ἀφροδίτη καὶ Σελήνη ἐν Ἰχθύσιν ἢ Σκορπίῳ ἢ Καρκίνῳ λέπρας ἢ ἀλφοὺς ἢ λειχῆνας ποιοῦσιν. Ἀφροδίτη * ὡροσκοποῦσα δυσουρίαν ἢ στραγγουρίαν ποιεῖ. ὁ ὡροσκόπος καὶ ἡ Σελήνη ὑπὸ κακοποιῶν θεωρούμενοι ἐπινόσους καὶ ἀσθενεῖς ποιοῦσι τὰς γενέσεις. ἡ Σελήνη καὶ ὁ Ἄρης δύνοντες ὀφθαλμοὺς βλάπτουσι ἢ αἰχμαλώτους ποιοῦσι. ὁ Κρόνος ἐν τῷ ιβ’ ἢ ἐν τῷ ς' ἐν καθύγρῳ ζῳδίῳ ἢ τοὺς σπερματικοὺς τόπους σινοῖ ἢ τοὺς πόδας ἢ χρόνιον ἕλκος ποιεῖ.

Πολλοὶ μὲν οὖν ἐπεσημήναντο ὅτι οἱ φθοροποιοὶ ἐπιθεωροῦντες τοὺς φωστῆρας κατὰ παρουσίαν ἢ διάμετρον ἢ τετράγωνον ἢ ἐν ταῖς ἐπαναφερομέναις μοίραις ἢ ζῳδίοις βλάπτουσι τὰς ὄψεις ἢ τοὺς ὀφθαλμοὺς δίχα τῆς τῶν ἀγαθῶν ἐπιθεωρίας καὶ μάλιστα μὲν ἐὰν ἡ Σελήνη λείπῃ καὶ ὁ Κρόνος νυκτὸς ἐπιθεωρήσῃ, μεστὴν δὲ ὁ Ἄρης ἐπὶ ἡμέρας, καὶ πάλιν ὅταν ἐπικέντρων ὄντων τῶν κακοποιῶν οἱ φωστῆρες ἐπαναφέρονται• καὶ ὁ μὲν τοῦ Κρόνου τὸ σίνος παρέχων, καθὼς προκεῖται, δι' ἐπιρευματισμῶν καὶ ψύξεως καὶ ἐπιχύσεως ποιεῖ τὰ σίνη• ὁ δὲ τοῦ Ἄρεως ἀπὸ πληγῇς ἢ κρούσματος ἢ πυρὸς ἢ σιδήρου ἢ θερμοῦ ῥεύματος. μετὰ δὲ Ἑρμοῦ συσχημα¬τισθεὶς καὶ θεωρῶν τὸν Ἥλιον ἢ τὴν Σελήνην ἐν παλαίστραις ἢ γυμνασίοις ἢ κακούργων ἑφόδοις.

ξβ. Περὶ μοιρῶν σινωτικῶν ὀφθαλμῶνΕπεξεργασία

Χαίτη Λέοντος ἀπὸ μοίρας κζ’ λς' ἕως μοίρας κη'. Κέντρον Σκορπίου Τοξότου μοίρᾳ α’ κράσεως Ἀφροδίτης καὶ Ἄρεως. Μέτωπον Σκορπίου ἀπὸ μοίρας θ' ς' ἕως μοίρας ι’ κράσεως Ἄρεως καὶ Κρόνου.

Ἡ ἀκὶς τοῦ Τοξότου μοίρᾳ ζ' νς'. Ἡ Πλειὰς Ταύρου ἀπὸ μοίρας ε' λς' ἕως ζ' η’. Τὸ νεφέλιον τοῦ Καρκίνου ἀπὸ μοίρας ι’ ἕως ιε’. Ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ Τοξότου μοῖρα ις’ λς'. Ἡ κάλπις τοῦ Ὑδροχόου ἀπὸ μοίρας ιη’ ις’ ἕως μοίρας ιθ’. Ἡ ἄκανθα τοῦ Αἰγόκερω ἀπὸ μοίρας κς' μς' ἕως κθ'.

ξγ'. Περὶ φαλακρῶνΕπεξεργασία

Κυρίως μὲν καὶ ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἱ Λεοντιανοὶ καὶ Παρθενιανοὶ καὶ Σκορπιανοὶ καὶ Τοξιανοὶ φαλακροὶ γίνονται ἢ ἀναφαλαντιαῖοι. ἰδικῶς δὲ ὅσοι ἔχουσι τὸν κλῆρον τῆς τύχης ἢ τοῦ δαίμονος ἢ τοὺς κυρίους αὐτῶν ἐν Κριῷ φαλακροὶ ἢ ἀναφαλαντιαῖοι γίνονται• ὁμοίως δὲ καὶ ἐν Τοξότῃ καὶ ἐν Λέοντι καὶ Αἰγοκέρωτι καὶ Σκορπίῳ καὶ Καρκίνῳ• οἱ γὰρ Αἰγοκεριανοὶ μᾶλλον ἀναφαλαντιαῖοι γίγνονται.

ξδ. Περὶ ποδαγρῶνΕπεξεργασία

Ὅσοι ἔχουσι τὸν κλῆρον τῆς τύχης ἢ τοῦ δαίμονος ἢ τοὺς κυρίους αὐτῶν ἐν τῷ Τοξότῃ ἢ ἐν τῷ Αἰγοκέρωτι ἢ Ὑδροχόῳ ἢ Ἰχθύσι ποδαγροὶ ἢ ῥευματικοὶ γίνονται μάλιστα Κρόνου αὐτοῖς ἐπιθεωροῦντος. εἰ δὲ ἐν ἄλλῳ ζῳδίῳ τύχῃ ὁ κλῆρος τῆς τύχης ἢ ὁ κύριος αὐτοῦ ὑπὸ Κρόνου θεωρούμενος, καὶ οὕτω ῥευματικοὺς ποιεῖ περὶ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας, ἐξαιρέτως δὲ Διδύμοις ἢ Καρκίνῳ — Ζήτει δὲ καὶ ἐν τῷ α’ βιβλίῳ Οὐάλεντος ποίων μελῶν κυριεύουσιν οἱ ἑπτὰ ἀστέρες καὶ ὃς ἂν αὐτῶν εὑρεθῇ κύριος τύχης ἢ δαίμονος καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρηθῇ, κατ' ἐκεῖνο τὸ μέλος τὸ σίνος καὶ τὸ πάθος δίδωσι, καθ' ὃ κυριεύει. εἰ δὲ τύχωσιν οἱ δύο κλῆροι καὶ οἱ κύριοι αὐτῶν ἐν τοῖς κυρτοειδέσι ζῳδίοις, κυρτοὺς ποιοῦσιν. ὁ δὲ Κρόνος ἐν Λέοντι τὸν πατέρα βλάπτει ἀπὸ ποδάγρας ἢ ὑγρῶν ὀχλήσεως ἢ βιοθάνατον ποιεῖ.

ξε'. Περὶ μαινομένων καὶ ἐπιληπτικῶνΕπεξεργασία

Ἐὰν ἡ Σελήνη καὶ ὁ Κρόνος ὡροσκοπῶσιν, ὁ δὲ Ἑρμῆς δύνῃ κατὰ κέντρον, μαινομένους καὶ φρενοβλαβεῖς ποιοῦσιν, δίχα τῆς τῶν ἀγαθῶν ἐπιθεωρίας. ἐὰν ὁ Ἄρης δύνῃ, ὁ δὲ Κρόνος καὶ ὁ Ἑρμῆς ὡροσκοπῶσιν δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης, μαινομένους καὶ φρενοβλαβεῖς ποιοῦσιν. ἐὰν ὁ Ἥλιος καὶ ἡ Σελήνη ὡροσκοπῶσιν, ὁ δὲ Κρόνος δύνῃ δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης, λυσσῶντας καὶ μαινομένους ποιοῦσιν. ἐὰν δὲ Κρόνος καὶ Ἑρμῆς ὡροσκοπῶσι, ὁ δὲ Ζεὺς δύνῃ, μωροὺς καὶ ἀφρόνους ἢ ἀνοήτους ποιοῦσιν. ἐὰν ἡ Ἀφροδίτη ἐμπεριέχηται ὑπὸ Κρόνου καὶ Ἄρεως ἐν ἑνὶ ζῳδίῳ, τετραγωνίζηται δὲ ὑπὸ Σελήνης καὶ Ἑρμοῦ, ποιοῦσι θεοφορούμενους καὶ φοιβαζομένους καὶ ἐνθέους. ἡ Σελήνη ὡροσκοποῦσα καὶ Κρόνος μεσουρανῶν καὶ Ἑρμῆς δύνων παραπληκτικοὺς καὶ φρενοβλαβεῖς ποιοῦσι. Σελήνη καὶ Ἄρης καὶ Ἑρμῆς ἐπίκεντροι τυχόντες δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης ποιοῦσι λῃστάς, κλέπτας, θυρεπανοίκτας• εἰ δὲ καὶ Κρόνος ὢν ἐν τῷ ὑπογείῳ τούτους ἐπιθεωρήσει, τυμβωρύχους ποιεῖ. ἐὰν Ἄρης καὶ Ἑρμῆς ἐν τῷ δυτικῷ κέντρῳ τύχωνται, καὶ ὑπὸ Σελήνης θεωρούμενοι κατὰ διάμετρον ἢ τετράγωνον, λῃστάς, ἀνδροφόνους ποιοῦσι σταυρουμένους ἢ κρημνιζομένους. Ἄρης καὶ Ἑρμῆς ἐπίκεντροι τυχόντες καὶ ἰσόμοιροι δίχα τῆς τῶν ἀγαθῶν ἐπιθεωρίας ποιοῦσι ψεύστας, ψευδοκατηγόρους, πλαστογράφους, ἐπιόρκους. ἐὰν δὲ Κρόνος καὶ Σελήνη ἐπιθεωρήσωσιν, ποιοῦσι ῥυπαρούς, γόητας, νεκυομάντεις• ἡ Σελήνη μεστὴ κατὰ σῶμα ἀπορρέουσα τὸν Κρόνον ἀποπλήκτους ἢ μαινομένους ποιεῖ, ἐσθ' ὅτε δὲ καὶ τυφλούς.

ἀποκρουστικὴ δὲ τὸν Ἄρην κατὰ σῶμα ἀπορρέουσα τὸ αὐτὸ ποιεῖ. ἐὰν ὁ Ἄρης ὡροσκοπῇ, ὁ δὲ Ζεὺς ἰσομοίρως δύνῃ τῶν ἄλλων ἀποστροφῶν ὄντων θεοφορουμένους ποιεῖ. ἐὰν ὁ Κρόνος διέπῃ τὴν Σελήνην διαμετρῶν αὐτήν, ἔσται τὸ γεννηθὲν θεοφορούμενον, ἐπιληπτικόν• ἐὰν οἱ τριγωνικοὶ δεσπόται τοῦ αἱρετικοῦ φωτὸς διάμετροι τύχωσι καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρηθῶσιν, ἐπιληπτικοὺς ποιοῦσι μάλιστα τοῦ ὡροσκόπου ἢ τοῦ κυρίου αὐτοῦ ὑπὸ Κρόνου ἢ Ἄρεως θεωρουμένου. ὁ Ἑρμῆς πάντοτε ἀπόστροφος ὢν τοῦ ὡροσκόπου καὶ τῆς Σελήνης ἐπιληψίας ποιεῖ• εἰ δὲ καὶ κακοποιὸς ἐπιθεωρήσῃ, δαιμονιοπλήκτους ποιεῖ. ἡ Σελήνη συνδεσμον πανσεληνιακὸν ἔχουσα ποιεῖ θεολήπτους, ἐνθέους, φοιβαζομένους• ἐὰν δὲ καὶ Ἄρης ἐπιθεωρήσῃ, ποιεῖ δαιμονιοπλήκτους ἢ μαινομένους. ἐὰν ὁ κύριος τοῦ κλήρου τῆς τύχης ἢ τοῦ δαίμονος ἐν τῷ θ' ἢ τῷ γ' τύχωσιν ὑπὸ κακοποιῶν ἐναντιούμενοι, ἀποφθεγγομένους ἢ μανιώδεις ἢ προγνωστικοὺς ποιοῦσι. ἡ Σελήνη συνοδικὴν ἔχουσα φάσιν ἢ πανσεληνιακὴν καὶ ὑπὸ Κρόνου θεωρουμένη δίχα Διὸς ἢ Ἀφροδίτης δαιμονιοπλήκτους ποιεῖ• ἐπὶ δὲ πανσελήνου ὑπὸ Ἄρεως μόνου θεωρουμένη μάλιστα ἐν τῷ Τοξότῃ καὶ ἐν Ἰχθύσι, ** ὁ μὲν Ζεὺς ἐπιθεωρῶν θεραπείας δίδωσι ἀπὸ ἰατρῶν ἢ διαίτης ἢ φαρμακείας, ἡ δὲ Σελήνη ἀπὸ χρησμῶν καὶ τῆς τῶν θεῶν ἐπικουρίας. ὁ Ἄρης ἢ ὁ Κρόνος ἐν τῷ ὑπὸ γῆς δαιμονιοπλήκτους ἢ ὑπὸ εἰδώλων φοβεριζομένους• εἰ δὲ καὶ Ἀφροδίτη συνῇ, ποιεῖ θεοφορουμένους ἢ ἀποφθεγγομένους. Κρόνος ἢ Ἄρης ἐπικείμενοι τῷ δαίμονι ἢ διαμετροῦντες μανιώδεις ἢ ἐκστατικοὺς ποιοῦσιν δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης• τὸ δὲ αὐτὸ νόει καὶ ἐπὶ τῶν συνόδων ἢ πανσελήνων. ὁ κύριος τοῦ κλήρου τοῦ δαίμονος ἐναντιούμενος αὐτῷ ποιεῖ ἀκριτοβούλους, ἐναντιόφρονας, ἀλαζόνας, ὑβριστάς.

ξς'. Περὶ ἀσελγῶν καὶ μεθυστῶν καὶ ἐμπαθῶνΕπεξεργασία

Ἣ Ἀφροδίτη οἴκοις Ἑρμοῦ τοῦ Ἑρμοῦ κακῶς κειμένου παιδεραστὰς ποιεῖ. ὁ κλῆρος τοῦ γάμου οἴκοις Ἑρμοῦ, τοῦ Ἑρμοῦ ἐν ἀρσενικῷ ἐπικέντρου ὄντος, τὸ αὐτὸ ποιεῖ. Ἄρης καὶ Ἑρμῆς ἐναλλάξαντες τοὺς ἀλλήλων οἴκους ἢ τετραγωνιζοντες ἀλλήλους ἢ διαμετροῦντες παιδεραστὰς ποιοῦσιν. ἡ Ἀφροδίτη Αἰγοκέρωτι ἢ Ἰχθύσιν ἢ Σκορπίῳ ἢ Ταύρῳ ὑπὸ Κρόνου ἢ Ἄρεως θεωρουμένη ἀσελγεῖς ποιεῖ, μάλιστα ὕπαυγος. ἡ Ἀφροδίτη οἴκοις Κρόνου ἢ Ἄρεως ὑπ' αὐτῶν θεωρουμένη ἀσελγεῖς ποιεῖ. ἡ Ἀφροδίτη καὶ Ἑρμῆς καὶ Ἄρης θεωρήσαντες ἀλλήλους ἀσελγεῖς ποιοῦσι. ἡ Ἀφροδίτη καὶ ἡ Σελήνη ἐν τῷ δύνοντι τὰς μὲν γυναίκας ἀσελγεῖς ποιοῦσι, τοὺς δὲ ἄνδρας μαλακούς, πλέον δὲ εἰ καὶ ὑπὸ Κρόνου ἢ Ἄρεως θεωρηθῶσιν. ὁ Ἥλιος καὶ ἡ Σελήνη πρὸς ἀλλήλους τρίγωνοι μοιχικοὺς, πολυτόλμους ποιοῦσι τοὺς ἄνδρας, μάλιστα δὲ τὰς γυναῖκας. ἡ Ἀφροδίτη ὑπὸ γῆν ἐν ἀρσενικοῖς ζῳδίοις πολυψόγους γυναῖκας ποιεῖ• ἐὰν δὲ στηρίζῃ, μαλακούς. ὁ Ἄρης τὴν Ἀφροδίτην ἰσομοίρως θεωρῶν κατὰ τρίγωνον ἢ τετράγωνον ἢ διαμετρον ἐν τροπικοῖς ζῳδίοις καὶ ἀλλήλων τὰ δωδεκατημόρια ὑποδεξάμενοι ἢ ἐπιθεωρήσαντες, ποιοῦσι μεθυστάς, μοιχούς, ἀναστάτους• εἰ δὲ Κρόνος ἐπιθεωρήσῃ, ποιεῖ κιναίδους, ἀσελγεῖς, μάλιστα ἐν θηλυκοῖς ζῳδίοις. ἡ Ἀφροδίτη ἐν τῷ ἕκτῳ παιδεραστὰς ποιεῖ• ἡ Ἀφροδίτη ἐν τῷ ἐννάτῳ κακίστη πρὸς γάμον τοῖς ἀνδράσιν, ταῖς δὲ γυναιξὶν ἀγαθή. ὁ Ἄρης ἐν τῷ ἐννάτῳ κακὸς ὑπάρχει. ἡ Σελήνη δὲ ὡροσκοποῦσα καὶ ἡ Ἀφροδίτη ἐν τετραπόδοις ζῳδίοις τὰς μὲν γυναίκας ἀσελγοπύγους ποιοῦσιν, τοὺς δὲ ἄνδρας λείκτας καὶ αἰσχροποιούς.

ξζ'. Περὶ τόπων καὶ μοιρῶν ἀσελγοποιῶν καὶ ἐμπαθῶνΕπεξεργασία

Ὁ ὡροσκόπος Κριοῦ μοίραις ιγ’ ιδ' κβ' κδ' κζ’ κη' λ' ἐμπαθεῖς καὶ ἀσελγεῖς ποιεῖ. ὁ ὡροσκόπος Ταύρῳ, μοίραις αὐτοῦ τῶν Ὑάδων, ἀπὸ μοίρας ιβ’ ἕως ιζ’, ὡροσκόπος Λέοντι ἀπὸ μοίρας κε' ἕως λ', ὡροσκόπος Αἰγοκέρωτι ια’ ιβ’• ἐπὶ τούτων τῶν μοιρῶν δέον παρατηρεῖν τὸν ὡροσκόπον καὶ τὸν δύνοντα καὶ τὴν Ἀφροδίτην καὶ τὴν Σελήνην καὶ τὸν κλῆρον τῆς τύχης καὶ τὸν κλῆρον τοῦ γάμου καὶ τοῦ ἔρωτος. καὶ τόποι μαλακοποιοί εἰσιν αἱ τελευταῖαι μοῖραι Κριοῦ, Λέοντος, Τοξότου. οἱ οὖν ὡροσκοπηθεντες ταύταις ταῖς μοίραις μαλακοσωμοι γίνονται ἡ κιναιδιζοντες τοῖς ἤθεσιν.

ξη'. Περὶ δεκανῶν ἀσελγοποιῶνΕπεξεργασία

Ἐν οἷς ἡ Ἀφροδίτη. Ἡ Ἀφροδίτη ἐπιτυχοῦσα Κριοῦ δεκανῷ πρώτῳ ἀσελγεῖς ποιεῖ καὶ ἀθεμιτοφάγους καὶ ἀθεμιτογάμους καὶ ἀρρητοποιοὺς καὶ λείκτας καὶ ψογιστὰς καὶ ἐμπαθεῖς καὶ ἀρρενοκοίτας καὶ ἅρπαγας γυναικῶν• ἀγαθοποιηθεῖσα δὲ οὐχ οὕτως φαύλη. Ἀφροδίτη Διδύμων δεκανῷ δευτέρῳ παραιρέτης καὶ ἀποκλίνασα ἀρρενοκοίτας, λάγνους, αἰσχρούς, ἀψικόρως συναπτομένους• μοιχικοὺς καὶ ἐπιμανεῖς πρὸς τὰ ἀφροδίσια. Ἀφροδίτη Λέοντος δεκανῷ πρώτῳ κακῶς κειμένη ποιεῖ ἐρωτικούς, κακογάμους, ἀρρητοποιούς• ἢ καὶ ἀρρητοποιῶν γυναικῶν δῶρα λήψεται καὶ πολυκοίνων. Ἀφροδίτη Λέοντος δεκανῷ τρίτῳ κακῶς κειμένη ποιεῖ μοιχοὺς, ἁρπαγὰς γυναικῶν• ζημιωθήσονται δὲ καὶ ἀτυχήσουσι διὰ γυναικῶν. Ἀφροδίτη Ζυγοῦ δεκανῷ πρώτῳ ἀσελγεῖς ποιεῖ καὶ αἰσχρούς, περὶ τὰς ὀρέξεις ἐπιμανεῖς. Ἀφροδίτη Σκορπίου δεκανῷ πρώτῳ κακῶς κειμένη καὶ ἀποκλινοῦσα ποιεῖ ὑπὸ αἰσχροποιῶν βλαπτομένους καὶ φεύγοντας διὰ γυναῖκα. Ἀφροδίτη Τοξότου δεκανῷ τρίτῳ κακῶς κειμένη ποιεῖ αἰσχροποιούς, διὰ γυναικῶν δυστυχοῦντας καὶ εἰς ἐρήμους τόπους ἢ θάλασσαν πλεύσαι χάριν γυναικός, καὶ ἔπαισχρος ἔσται. Ἀφροδίτη Αἰγοκέρωτος δεκανῷ πρώτῳ κακῶς κειμένη ποιεῖ ἀσελγεῖς, αἰσχροὺς καὶ τὰ παρὰ φύσιν πράττοντας, λείκτας ἢ ψογιστάς. Ἀφροδίτη Αἰγοκέρωτος δεκανῷ δευτέρῳ κακωθεῖσα ποιεῖ μοιχούς, ψογιζομένους ἢ καὶ ἐπὶ ξένης διὰ γυναῖκα ἢ μετὰ γυναικὸς καὶ ἐν θαλάσσῃ δεινὰ ὑπομένοντας. Ἀφροδίτη Ὑδροχόου δεκανῷ τρίτῳ κακωθεῖσα ποιεῖ πολυκοίνους, ῥυπαρούς. Ἀφροδίτη Ἰχθύων δεκανῷ τρίτῳ κακουμένη ποιεῖ πολυκοίνους, μοιχούς, ἐπιμανεῖς ταῖς μίξεσιν.

ξθ'. Περὶ ἩλίουΕπεξεργασία

Ὁ Ἥλιος Κριοῦ δεκανῷ τρίτῳ καὶ Ζυγοῦ δεκανῷ πρώτῳ καὶ δευτέρῳ καὶ τρίτῳ καὶ Σκορπίου δεκανῷ πρώτῳ καὶ Ἰχθύων δεκανῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ ποιεῖ ἀσελγεῖς καὶ μαλακούς.

ο'. Περὶ ΣελήνηςΕπεξεργασία

Ἡ Σελήνη Κριοῦ δεκανῷ τρίτῳ μαλακοὺς καὶ ἀσελγεῖς καὶ ἐμπαθεῖς ποιεῖ καὶ Λέοντος δεκανῷ τρίτῳ καὶ Αἰγοκέρωτος δεκανῷ τρίτῳ καὶ Ζυγοῦ δεκανῷ τρίτῳ καὶ Ὑδροχόου δεκανῷ τρίτῳ καὶ Ἰχθυσιν δεκανῷ πρώτῳ.

οα'. Περὶ ΚρόνουΕπεξεργασία

Κρόνος Κριοῦ δεκανῷ τρίτῳ καὶ Ζυγοῦ δεκανῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ καὶ Αἰγοκέρωτος δεκανῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ ἀσελγεῖς ποιεῖ.

οβ'. Περὶ ΔιόςΕπεξεργασία

Ζεὺς Κριοῦ δεκανῷ τρίτῳ καὶ Ζυγοῦ δεκανῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ καὶ Αἰγοκέρωτος δεκανῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ ἀσελγεῖς ποιεῖ.

ογ'. Περὶ ἌρεωςΕπεξεργασία

Ἄρης Κριοῦ δεκανῷ τρίτῳ καὶ Ζυγοῦ δεκανῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ τὰ αὐτὰ σημαίνει.

οδ'. Περὶ ἙρμοῦΕπεξεργασία

Ἑρμῆς Ζυγοῦ δεκανῷ πρώτῳ καὶ Αἰγοκέρωτος δεκανῷ πρώτῳ τὰ αὐτὰ σημαίνει.

οε'. Περὶ ὡροσκόπουΕπεξεργασία

Ὡροσκόπος Κριοῦ δεκανῷ τρίτῳ καὶ Ζυγοῦ δεκανῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ καὶ Αἰγοκέρωτος δεκανῷ πρώτῳ ἀσελγεῖς καὶ ἠδυπαθοῦντας ποιεῖ. Ὁ Κλῆρος τῆς Τύχης καὶ τοῦ Δαίμονος καὶ οἱ κύριοι αὐτῶν ἐν ἀσελγεῖ ζῳδίῳ ἐμπεπτωκότες μαλακοὺς καὶ ἀσελγεῖς ποιοῦσιν.

ος'. Περὶ ζῳδίων ἀσελγῶνΕπεξεργασία

Ἀσελγῆ δὲ ζῴδιά εἰσιν Κριός, Ταῦ¬ρος, Λέων, Αἰγόκερως ἀπὸ μέρους δὲ Ἰχθύες καὶ Ζυγὸς διὰ τὸν Τράγον τὸν παρανατέλλοντα. [Ἀφροδίτη ἐν ἀρσενικῷ ζῳδίῳ καὶ οἴκῳ ἢ ὁρίοις Ἑρμοῦ παιδεραστὰς ποιεῖ, ἀλλὰ δὴ καὶ ὁ Ἑρμῆς οἴκοις ἢ ὁρίοις Ἀφροδίτης τὰ αὐτὰ ποιεῖ. Ἀφροδίτη ἐπίκεντρος καὶ ἐν θηλυκῷ ζῳδίῳ ὑπὸ Ἄρεως θεωρουμένη δίχα Ἑρμοῦ φιλογυναίους ποιεῖ, μάλιστα δὲ ἑσπέριος.]

οζ'. Καθολικὰ σχήματα βιαιοθανάτωνΕπεξεργασία

Κλῆρος ἀναιρέτου ἀπὸ τοῦ οἰκοδεσπότου τοῦ ὡροσκόπου ἐπὶ Σελήνην καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου, νυκτὸς δὲ ἐναλλαξ• ἡ Σελήνη ὁρῶσα τὸν κλῆρον τοῦ ἀναιρέτου βιαιοθανάτους ποιεῖ, χεῖρον δὲ ἐὰν ἡ Σελήνη εὑρεθῇ ἐν τοῖς μελεοκοπουμένοις ζῳδίοις• ὁ κύριος τῆς προγενομένης συνόδου ἢ πανσελήνου ἀπόστροφος ὢν τοῦ ἰδίου οἴκου καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρούμενος• ἡ συνοδοπανσέληνος ἢ προγενομένη ὑπὸ κακοποιῶν θεωρουμένη μόνων• ἐὰν ὁ κύριος τοῦ ὡροσκόπου ἢ τοῦ κλήρου τῆς τύχης ὑπὸ κακοποιῶν θεωρούμενος εὑρεθῇ• ἐὰν ὁ πρῶ¬τος τριγωνικὸς δεσπότης τοῦ ὑπογείου κέντρου κακῶς πέσῃ καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρηθῇ δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης.— Κλῆρος θανάτου ἀπὸ Σελήνης ἐπὶ τὸν ὄγδοον τόπον τοῦ ὡροσκόπου ἐπὶ ἡμέρας καὶ νυκτός• καὶ ὅπου ἂν ἐκπέσῃ ὁ κλῆρος, σκόπει τοὺς ἐπιθεωροῦντας• ἐὰν γὰρ κακοποιὸς μόνος ἐπιθεωρήσῃ τὸν κλῆρον, βιαιοθανάτους ποιεῖ.

Ἄλλως κατὰ Κριτόδημον. ὁ ὁριοκράτωρ τοῦ δύνοντος κέντρου κακοποιὸς ὢν καὶ ὕπαυγος ἐν ταῖς του Ἡλίου μοίραις τυχὼν ἐκ δόλου καὶ ἐξ ἐνέδρας τὸν θάνατον σημαίνει, ἔξαυγος δὲ ὢν βιαιοθανάτους ποιεῖ καὶ φανερῶς ἀποθνῄσκοντας. ὁ ὁριοκράτωρ τοῦ δύνοντος κακο¬ποιὸς ὧν καὶ στηρίζων ἢ ἀναποδίζων ἀπὸ σίνους καὶ φαρμάκων ἢ τραυ¬μάτων ἀναιρεῖ. ὁ ὁριοκράτωρ τοῦ δύνοντος κακοποιὸς ὢν καὶ ἐν ἀνθρωποειδέσιν ζῳδίοις ὢν καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρούμενος ἐξ ἀνθρώπων τὸν θάνατον ποιεῖ, ἐν δὲ παρύγροις ζῳδίοις ἀπὸ ὑγρῶν, ἐν δὲ θηριωδέσιν ἀπὸ θηρίων ἢ ὕψους. ἡ Σελήνη συνεχομένη ὑπὸ Κρόνου καὶ Ἄρεος ἐν ἑνὶ ζῳδίῳ ἐπίκεντρος ἢ ἐπαναφερομένη βιαιοθανάτους ποιεῖ. Κρόνος οἰκοδεσποτῶν τὸν ὄγδοον τόπον καὶ μαρτυρῶν αὐτὸν δίχα τῶν ἀγαθοποιῶν ἐξ ὑγρῶν ἀναιρεῖ• ἐὰν δὲ καὶ ὁ Κρόνος ἐν παρύγροις ζῳδίοις τύχῃ, ἐν ποταμοῖς ἢ ἐν θαλάσσαις• ἐν δὲ χερσαίοις ἢ ἐν ὄρεσιν ἢ ἐν ἐρημίᾳ. ὁ δὲ Ἑρμῆς ἀπέχων τοῦ Ἡλίου μοίρας κδ' βιαιοθανάτους ποιεῖ, ἡ δὲ Ἀφροδίτη μοίρας κη' τὸ αὐτὸ ποιεῖ.

ὁ δὲ Ἥλιος οἰκοδεσποτῶν τὸν ὄγδοον τόπον καὶ ἐν ἀλλοτρίοις τόποις ἑστώς, τοῦ Ἡλίου καὶ τοῦ ὄγδοου τύπου κεκακωμένων, ἀπὸ ὕψους τὸν θάνατον ποιεῖ• ἐὰν δὲ ὁ Ἄρης οἰκοδεσποτήσῃ τὸν ὄγδοον τόπον καὶ κακωθῇ ὁ τόπος δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης, ὑπὸ λῃστῶν ἢ θηρίων ἢ ἐχθρῶν τὸν θάνατον ποιεῖ• μαρτυρηθεὶς δὲ ὁ Ἄρης ὑπὸ Ἡλίου, ἀπὸ δήμου ἢ πλήθους ἢ βασιλέων ἀναιρεῖ σταυρουμένους ἢ ἀποκεφαλιζομένους ἢ θηριομαχοῦντας. ἐὰν ἡ Ἀφροδίτη οἰκοδεσποτήσῃ τὸν ὄγδοον τόπον καὶ κακωθῇ καὶ αὐτὴ καὶ ὁ ὄγδοος τόπος δίχα Διός, ἀπὸ γυναικὸς ἢ οἴνου πολλοῦ ἀναιρεῖ ἢ φαρμάκῳ. Ἑρμῆς οἰκοδεσποτῶν τὸν ὄγδοον τόπον καὶ κακούμενος καὶ αὐτὸς καὶ ὁ ὄγδοος τόπος ἀπὸ δούλων ἢ γραμμάτων ἀναιρεῖ. Ζεὺς οἰκοδεσποτῶν τὸν ὄγδοον τόπον καὶ κακούμενος σὺν τῷ τόπῳ ἀπὸ βασιλέων ἢ ἡγεμόνων ἀναιρεῖ. ὁ κύριος τοῦ ὀγδόου τόπου μὴ ἐπιβλέπων αὐτὸν ἀλλὰ κακούμενος καὶ ἐν ἀλλοτρίῳ ζῳδίῳ ἑστὼς ἐπὶ ξένης τὰ προειρημένα ποιεῖ• ἐὰν δὲ ἐπιβλέπῃ τὸν ὄγδοον τόπον ἐν ἰδίῳ οἴκῳ ἢ τριγώνῳ ἢ ὑψώματι τυχών, ἐν τῇ πατρίδι ταῦτα πείσεται. τοῦ ὀγδόου τόπου καὶ τοῦ οἰκοδεσπότου αὐτοῦ κακῶς κειμένων, ἐὰν οἱ ἀγαθοποιοὶ τὸν ὄγδοον τόπον ἢ τὸν κύριον ἀποβλέπωσιν, τοὺς αὐτοὺς θανάτους καὶ οὐ φανεροὺς ποιοῦσι.

σκέπτου δὲ καὶ τὴν τριταίαν καὶ ἐβδομαίαν καὶ τεσσαρακοσταίαν τῆς Σελήνης• ἡ γὰρ τεσσαρακοσταία πρὸς κακοποιὸν φερομένη, βιαιοθανάτους ποιεῖ. ἔτι οὖν χρή, καθὼς προείπομεν, ζητεῖν καὶ τοὺς ἐκλειπτικοὺς συνδέσμους. ἐὰν ὁ Ἀναβιβάζων τύχῃ ἐν τῷ ὀγδόῳ τόπῳ καί ἐπιθεωρήσωσι Ἄρης καὶ Κρόνος καὶ Ἑρμῆς, βιαιοθανασίαν ποιοῦσι• ἢ γὰρ ἀποκεφαλίζονται ἢ ἀνασκολοπίζονται. εἰ δὲ καὶ ὁ Ἥλιος τούτοις ἐπιμαρτυρήσῃ, σινοῦνται τὴν ὅρασιν ἢ τοὺς πόδας. εἰ δὲ ἀγαθοποιοῖ μόνοι θεωροῦντες τύχωσιν τὸν ὄγδοον τόπον δίχα Κρόνου Ἄρεως, εὐθανασίαν ποιοῦσι. ἐὰν ὁ Καταβιβάζων τύχῃ ἐν τῷ η΄ τόπῳ καὶ Ζεὺς καὶ Ἀφροδίτη καὶ Ἄρης ἐκεῖ τύχωσι, βιαιοθανάτους ποιεῖ ἢ ἀποκεφαλιζομένους.

Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα κεφάλαια βιαιοθανασίαν ποιοῦντα ἀλλ οὐχ οὕτω μονοσχηματοῦντα ἀλλ' ἀπὸ πολλῶν ἀστέρων συσχηματιζόμενα. οἷον Σελήνη μεστὴ ἐν τῷ μεσουρανήματι, Ἄρεως καὶ Ἡλίου διαμετρούντων ἐν τῷ ὑπογείῳ, Διὸς καὶ Ἀφροδίτης ἀποστρόφων ὄντων, βιαιοθανάτους ποιεῖ καὶ ζῶντας καιομένους. ἐπεὶ οὖν ταῦτα τὰ κεφάλαια ἐκ διαφόρων σχημάτων γίνεται, οὐκ ἀναγκαῖον ἡγησάμην ταῦτα ὑποτάξαι διὰ τὸ ἅπαξ μὲ προθέμενον ἐξ ἀρχῆς τὰ μονοειδῆ καὶ ἀνυπέρβλητα κεφάλαια τῆς γενέσεως κατὰ μέρος ὑφηγήσασθαι τὴν ἐπιλογὴν ἀπὸ διαφόρων ἀρχαίων ποιησάμενος• τὰ γὰρ λοιπὰ τοῖς ἀρχαίοις κατέλιπον. ὁ κύριος τοῦ κλήρου τῆς τύχης καὶ ὁ κύριος τοῦ ὀγδόου τόπου ἐναντιούμενοι ἀλλήλοις βιαιοθανάτους ποιοῦσιν. ὁ Κρόνος ὡροσκοπῶν Ἄρης δύνων ἐκ διαμέτρου ποιοῦσιν κυνηγοὺς ἢ θηριομάχους ἢ κυνοβρώτους. ὁ Κρόνος ὑπογείῳ, Ἄρης μεσουρανῶν νυκτὸς ποιοῦσιν ἐσταυρωμένους καὶ ὑπὸ ὀρνέων βεβρωμένους. ἐὰν ὁ κύριος τῶν ὁρίων τοῦ διέποντος κακοδαιμονήσῃ, θηριόβρωτον ποιεῖ τὸν γεννηθέντα. εἰ δὲ ὁ Ἄρης καὶ ὁ Κρόνος τύχωσιν ἐν Λέοντι καὶ ἐν Καρκίνῳ, ἢ ὀλιγοχρονίους ποιοῦσιν ἢ βιαιοθανάτους. ὁ κύριος τοῦ ὡροσκόπου καὶ τῆς Σελήνης διαμετροῦντες ἑαυτοὺς ξενοθανάτους ποιοῦσιν• εἰ δὲ καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρηθῶσιν, καὶ βιαίως ἀναιροῦσι. ὁ κύριος τοῦ κλήρου τῆς τύχης ὕπαυγος πάνυ τυχῶν δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης κακοθανάτους ποιεῖ πρὸς τὴν φύσιν τοῦ ζῳδίου. τῇ τεσσαρακοσταίᾳ τῆς Σελήνης Κρόνος Ἑρμῆς Ἄρης ἐπικείμενοι, βιαιοθανάτους ποιοῦσι. ἡ Σελήνη μεστὴ ὑπὸ Ἀρεος δεκατευομένη ἐν τοῖς μελεοκοπουμένοις ζῳδίοις δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης βιαιοθανάτους ποιεῖ. οἱ κακοποιοὶ καθυπερτεροῦντες τὰ φῶτα δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης βιαιοθανάτους ποιοῦσι. Σελήνη ἐν τῷ δ', οἴκῳ Ἄρεως, δίχα Διὸς Ἀφροδίτης βιαιοθανάτους ποιεῖ. ὁ Ἑρμῆς ἐναντιούμενος τῇ πανσελήνῳ καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρούμενος βιαιοθανάτους ποιεῖ.

οη' . Καθολικὰ σχήματα ἐκπτώτωνΕπεξεργασία

Κλῆρος αἰτιατικοῦ τόπου ἡμέρας ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ Ἄρεα καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου, νυκτὸς δὲ ἐναλλαξ. οὗτος ὁ κλῆρος ὑπὸ κακοποιῶν μόνον θεωρούμενος ἐπισφαλεῖς καὶ ἐπικινδύνους καὶ καθαιρετικὰς ποιεῖ τὰς γενέσεις. συνοδοπανσέληνοι ὑπὸ κακοποιῶν μόνον θεωρούμενοι μετὰ Ἡλίου δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης ἐκπτώσεις σημαίνουσιν• χεῖρον δὲ εἰ καὶ οἱ κύριοι αὐτῶν ὑπὸ κακοποιῶν θεωροῦνται ἢ ἀπό¬στροφοι αὐτῶν τύχωσι. οἱ κύριοι τῶν συνοδοπανσελήνων κακοδαιμονοῦντες ἢ κακοτυχοῦντες ἐκπτώτους ποιοῦσιν. ἡ Σελήνη λείπουσα καὶ ἀπὸ Ἄρεος μόνου τὴν ἀπόρροιαν ποιουμένη, οὐκ ἀγαθὴν λέγει τὴν γένεσιν• ὁμοίως δὲ καὶ ἀπὸ Κρόνου μεστὴ ἀπορρέουσα• ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ μαινομένους ἢ ἀποπλήκτους ποιεῖ. ἡ Σελήνη ἀπορρέουσα ἀπὸ κακο¬ποιοῦ καὶ πρὸς κακοποιὸν φερομένη ἔκπτωσιν σημαίνει. ἡ Σελήνη καὶ ὁ ὡροσκόπος ὑπὸ κακοποιῶν ἐμπεριεχόμενοι ἔκπτωσιν ποιοῦσιν.

ζήτει λοιπὸν τοὺς τριγωνικοὺς δεσπότας τοῦ αἱρετικοῦ φωτὸς κακῶς γὰρ κείμενοι καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρούμενοι ἢ ὕπαυγοι ἔκπτωσιν ποιοῦσι. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ οἰκοδεσπότης τῆς γενέσεως κακῶς κείμενος καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρούμενος ἐκπτώτους ποιεῖ τὰς γενέσεις. ἔτι δὲ καὶ ὁ κλῆρος τῆς τύχης καὶ τοῦ δαίμονος καὶ οἱ κύριοι αὐτῶν κακῶς κείμενοι καὶ ὕπαυγοι καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρούμενοι μετὰ καὶ τοῦ ια’ τοῦ κλήρου τῆς τύχης ἐκπτώσεώς εἰσιν δηλωτικοί. Κρόνος καὶ Ἄρης ἑξάγωνοι Ἡλίῳ καὶ Σελήνῃ αἰτιατικὰς τὰς γενέσεις ποιοῦσιν. ὁ Ἥλιος καὶ ἡ συνοδοπανσέληνος ὑπὸ κακοποιῶν θεωρούμενοι, αἰτιατικὰς τὰς γενέσεις ποιοῦσιν. ἔτι δὲ ὡροσκόπος ἢ Σελήνη ὑπὸ κακοποιῶν θεωρούμενοι ἐπινόσους τὰς γενέσεις ποιοῦσι. οἱ δὲ κύριοι τῶν συνοδοπανσελήνων ἀπόστροφοι τῶν τόπων ἢ ἐναντιούμενοι τοῖς τόποις ἐναντιώσεων καὶ δυστευξιῶν εἰσι δηλωτικοί. αἱ συνοδοπανσέληνοι καὶ οἱ κύριοι αὐτῶν ἐν τῷ ιβ’ ἢ τῷ η’ κείμενοι ἔκπτωσιν ποιοῦσιν, ἐξαιρέτως δὲ εἰ καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρηθῶσιν. ὁ Ἥλιος μὴ ἐπιθεωρῶν τὸν κλῆρον τῆς τύχης ἢ τὸν κύριον αὐτοῦ μήτε κατὰ τὰ ἰσανάφορα μήτε κατὰ τὰς ἰσοδυναμίας μήτε κατὰ τὰς ὁμοζωνίας ἔκπτωσιν ἀποτελεῖ. οἱ κακοποιοὶ μόνοι ἐπιφερόμενοι τῷ ὡροσκόπῳ ἢ τῷ μεσουρανήματι ἔκπτωσιν ποιοῦσι πλεῖον δὲ οἱ παραιρέται ἢ ὀριοκράτορες Ἡλίου καὶ Σελήνης κακῶς κείμενοι καὶ ὕπαυγοι πεπτωκότες τοὺς γονεῖς ἢ τοὺς τεχθέντας ταπεινοὺς ποιοῦσι.

οθ'. Περὶ φάσεων τῆς ΣελήνηςΕπεξεργασία

Εἰσὶ τῆς Σελήνης φάσεις ια’• σύνοδος• εἶτα ἀπόστημα τοῦ Ἡλίου μοίρας ιε’, ἀνατολή• τρίτον ἀπόστημα μοίρας μὲ' μηνοειδής• τέταρτον ἀπόστημα τοῦ Ἡλίου μοίρας q', διχότομος• πέμπτον ἀπόστημα τοῦ Ἡλίου ἀπὸ μοίρας qα' ἕως ρλε' καὶ καλεῖται ἀμφίκυρτος• ἕκτον ἀποστάσα τοῦ Ἡλίου μοίρας ρπ' πανσέληνος• ἕβδομον ἀποστάσα τῆς πανσελήνου μοίρας ρξε' μηνοειδής• ** ἑνδέκατον πληρωθεῖσα ἀπὸ Ἡλίου μοίρας τξ' δύσις ἢ καὶ ἀφώτιστος.

Τούτων τῶν φάσεων τοὺς κυρίους καὶ τοὺς τόπους ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου [τοὺς οἰκοδεσπότας] χρὴ ζητεῖν• ὁ μὲν γὰρ τόπος τῆς φάσεως τὸν τόκον καὶ τὴν πρώτην ἡλικίαν σημαίνει• ὁ δὲ κύριος τῆς φάσεως τὴν δευτέραν ἡλικίαν. ἐὰν οὖν τὸ ζῴδιον τῆς φάσεως ἢ ὁ κύριος τοῦ ζῳδίου ἐν κακῷ τόπῳ τύχῃ καὶ ὑπὸ κακοποιῶν κατοπτευθῇ, ἀγενεῖς καὶ καθαιρετικοὺς ποιεῖ τὰς γενέσεις• ἐὰν δὲ ἐπίκεντρος ἡ φάσις τύχῃ καὶ ὁ κύριος αὐτῆς ὑπὸ ἀγαθοποιῶν θεωρηθῇ, εὐγενεῖς καὶ ἔνδοξοι γενήσονται. ἐὰν δὲ ὁ μὲν τόπος ἐν χρηματιστικοῖς ζῳδίοις τύχῃ, ὁ δὲ κύριος παραπέσῃ καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρηθῇ, ἐλεύθεροι γεννηθέντες ἢ καλῶς ἀναχθέντες, ἐνδείαις καὶ ὑποταγαῖς περιτραπήσονται. ἐὰν δὲ ὁ μὲν κύριος ἐν χρηματιστικοῖς ζῳδίοις εὑρεθῇ, ὁ δὲ τόπος παραπέσῃ, ἐν τοῖς πρώτοις χρόνοις κακοπαθήσαντες περὶ τὰς ὑποταγὰς καὶ ** ἐξ ὑστέρου ἐλευθερίας καὶ προκοπῆς ἀξιωθήσονται, μάλιστα εἰ καὶ ὑπὸ ἀγαθοποιῶν θεωρηθῶσιν.

ἐὰν δὲ τοῦ τόπου καὶ τοῦ κυρίου παραπεπτωκότων ἀγαθοποιοὶ ἐπιθεωρήσωσι, μετὰ τοὺς τῶν κακοποιῶν χρόνους τῆς ὑποταγῆς ἢ τῆς αἰχμαλωσίας ἀπαλλαγέντες ἐν περιούσιᾳ γενήσονται. ἐὰν δὲ ὁ μὲν τόπος ὑπὸ κακοποιῶν θεωρηθη, ὁ δὲ κύριος ὑπὸ ἀγαθοποιῶν, ὑποτακτικοὶ γεννηθέντες, ἐλευθέρως ἀνατραφήσονται ἢ εἰς ὑποβολὴν καὶ τεκνοποιΐαν χωρήσουσιν. ἐὰν δὲ ὁ μὲν τόπος ὑπὸ ἀγαθοποιῶν θεωρῆται, ὁ δὲ οἰκοδεσπότης ὑπὸ κακοποιῶν, ἐλεύθεροι γεννηθέντες εἰς δουλείαν ἀνατραφήσονται, ἢ ἑαυτοὺς ἐν ὑποταγῇ παραδώσουσι διὰ τροφῆς ἔνδειαν ἢ πίστεως ἢ πράξεως ἀφορμήν.—Αἱ σύνοδοι καὶ διχότομοι τῆς Σελήνης ὑπὸ Κρόνου θεωρούμεναι, ἐκπτώσεως εἰσι δηλωτικαί. αἱ πανσέληνοι καὶ ἀναδιχότομοι ὑπὸ Ἄρεως θεωρούμεναι ἀοιδίμους τὰς ἐκπτώσεις ποιοῦσιν, ἐπὶ μὲν τῶν στερεῶν ζῳδίων ἅπαξ, ἐπὶ δὲ τῶν δισώμων πλεονάκις, ἐπὶ δὲ τῶν τροπικῶν δημοσίως καὶ περιθρυλλήτως. καὶ ἐπίκεντροι μὲν οὖν ἐκ μεγίστης τύχης πίπτουσιν, ἐπαναφερόμενοι δὲ ἐξ ἑτέρων ἑτέρα ὑπομένουσιν, ἀποκεκλικότες δὲ εἰς φυγὴν καὶ ὕβρεις καὶ βασάνους καὶ πλεονεξίας καὶ βιαιοθανασίας ἐκπεσοῦνται.

π'. Περὶ Ἀναβιβάζοντος καὶ ΚαταβιβάζοντοςΕπεξεργασία

Ἐὰν ὁ Ἀναβιβάζων ᾖ μετὰ Διὸς ἢ Σελήνης ἢ Ἀφροδίτης ἢ Ἡλίου, ἐκπτώσεις ποιεῖ• καὶ μετὰ μὲν Ἡλίου τὸν πατέρα σινοῖ, μετὰ δὲ Σελήνης τὴν μητέρα ἢ εὐτελίζει ἢ ὑβρισμένην λέγει, μάλιστα εἰ ἐπίκεντρος εἴη. ὁ Ἀναβιβάζων μετὰ Κρόνου καὶ Ἄρεως τὸ αὐτὸ ποιεῖ, ἐξαιρέτως δὲ εἰ ἐπίκεντροι εἶεν. ἐπὶ μὲν τῶν ἀγαθοποιῶν ὁ Ἀναβιβάζων καλός, ἐπὶ δὲ τῶν κακοποιῶν ὁ Καταβιβάζων καλός. οἱ τριγωνικοὶ δεσπόται τῶν φώτων, ὁ πρῶτος καὶ ὁ δεύτερος, ἀσύμφωνοι πρὸς ἀλλήλους τυχόντες ἢ ἐναντιούμενοι ἑαυτοῖς καὶ μὴ θεωρούμενοι ἡμέρας μὲν ὑπὸ Ἡλίου, νυκτὸς δὲ ὑπὸ Σελήνης αἰχμαλώτους ποιοῦσιν ἢ δουλεύοντας ἢ φυγάδας διὰ τὰ συμβαίνοντα αὐτοῖς ἐν τῇ πατρίδι κακά. ἡ Σελήνη καὶ ὁ Κρόνος ἐν ἑνὶ ζῳδίω τυχόντες ἐκπτώτους ἀεὶ ποιοῦσιν, ἀλλὰ μετὰ λς' ἐνιαυτοὺς ἀνανεύοντας, εἴπερ ἐν καλῷ τόπῳ τύχωσιν. ἐὰν ὁ κύριος τοῦ κλήρου τῆς τύχης εὑρεθῇ ἐν τῷ ζ' ἥ τῷ ὑπογείῳ, ἔκπτωσιν δηλοῦσιν, εἰ δὲ ἐν τῷ η’ ᾖ, δι' ὀνείρων τὰς κτήσεις δίδωσι καὶ οὐ παραμόνους• οἱ κακοποιοὶ μόνοι καθυπερτεροῦντες τὰ φῶτα κατὰ τετράγωνον ἢ ἑξάγωνον μεγάλους κινδύνους ποιοῦσιν, ἐσθ' ὅτε δὲ καὶ βιαιοθανασίαν.

πα'. Καθολικὰ σχήματα εὐτυχούντωνΕπεξεργασία

Τάς εὐτυχεῖς γενέσεις, αἱ τῶν φώτων δορυφορίαι ποιοῦσι κατὰ τὴν αἵρεσιν τυχοῦσαι, καὶ αἱ τῶν ἀγαθοποιῶν πρὸς αὐτοὺς ἐμπεριοχαὶ καὶ οἱ συσχηματισμοὶ καὶ οἱ τριγωνικοὶ δεσπόται τοῦ αἱρετικοῦ φωτὸς καλῶς κείμενοι φάσει καὶ τόπῳ καὶ ὑπὸ ἀγαθοποιῶν καλῶς θεωρούμενοι καὶ αἱ προγενόμεναι συζυγίαι καὶ οἱ κύριοι αὐτῶν καλῶς κείμενοι καὶ ὑπὸ ἀγαθοποιῶν θεωρούμενοι καὶ οἱ κλῆροι τῆς τύχης• καὶ τοῦ δαίμονος καλῶς κείμενοι μετὰ τῶν κυρίων αὐτῶν φάσει καὶ τόπῳ καὶ ὑπὸ ἀγαθοποιῶν θεωρούμενοι, ἀλλὰ δὴ καὶ ὁ ια’ τοῦ κλήρου τῆς τύχης καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ καλῶς κείμενοι καὶ ὑπὸ ἀγαθοποιῶν θεωρού¬μενοι, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ὁριοκράτορες καὶ οἱ οἰκοδέκτορες τῶν φώτων καὶ τοῦ ὡροσκόπου καλῶς κείμενοι φάσει καὶ τόπῳ. ζήτει δὲ καὶ τὴν τριταίαν καὶ ἑβδομαίαν καὶ τεσσαρακοσταίαν τῆς Σελήνης εἰ ὑπὸ ἀγαθοποιῶν θεωροῦνται• οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰς λαμπρομοιρίας τῶν ἀστέρων καὶ τὰς ἰσομοίρους παρανατολὰς αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου μεγέθους τετυχηκότας κατὰ τὰς χρήσεις αὐτῶν.

ζήτει δὲ καὶ τοὺς οἰκοδεσπότας τῶν γενέσεων καὶ τοὺς οἰκοδεσπότας † αὐτῶν πως κεῖνται φάσει καὶ τόπῳ καὶ ἀπὸ τίνων θεωροῦνται. ταῦτα γὰρ πάντα τὰ σχήματα καλῶς πεπτωκότα μεγάλας καὶ παραδόξους ποιοῦσι τὰς εὐτυχίας• εἰ δὲ τῷ μὲν ὡροσκόπῳ ἀσύμφωνοι τύχωσι, τῷ δὲ κλήρῳ τῆς τύχης συμφωνήσωσι, καὶ οὕτως εὐτυ¬χεῖς γίνονται. ζήτει δὲ καὶ τὸν Ἀναβιβάζοντα πρὸς τοὺς ἀγαθοποιοὺς καὶ τὴν Σελήνην καὶ τὸν Ἥλιον. φυλάττου δὲ μή τι τῶν ἐγκειμένων σχημάτων ἐν τῷ περὶ ἐκπτώσεως κεφαλαίῳ τύχῃ ἐπὶ τῆς γενέσεως κείμενον• καὶ ἐπισφαλῆ καὶ οὐ παράμονον ποιήσει τὴν εὐτυχίαν• τὸ γὰρ εὐτυχεῖν μέχρι θανάτου τοῖς πολλοῖς σπάνιόν τε καὶ ἀβέβαιον. πρὸς δὲ τούτοις πᾶσι τοῖς προειρημένοις ἀναγκαῖόν ἐστιν ζητῆσαι καὶ τὰ πλάτη καὶ τὰς φάσεις τῶν ἀστέρων καὶ τὰς συναφὰς καὶ τὰς ἀπορροίας τῆς Σελήνης κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος, καὶ ἐὰν ἀπὸ ἐλαχίστου δρομήματος ἡ Σελήνη ἐπὶ μεῖζον ἥξει δρόμημα• καὶ τοῦτο γὰρ τὸ σχῆμα εὐτυχίας ἐστὶν σημαντικὸν μετὰ καὶ τῶν λοιπῶν σχημάτων. φυλάττου δὲ καὶ τὰ σχήματα τοῦ κεφαλαίου τοῦ περὶ βιαιοθανάτων• πολλοὶ γὰρ εἰς ἄκρον εὐτυχήσαντες, βίαιον θάνατον ἐσχήκασι. φησὶ δὲ Οὐάλης ἐν τῷ θ' βιβλίῳ ὅτι τῆς ὑποστάσεως ἐπὶ τοῦ τῆς γενέσεως καλῶς κειμένης, ἐὰν τύχῃ ὁ κλῆρος τῆς τύχης Καρκίνῳ ἢ Λέοντι ἢ Ζυγῷ ὴ Ὑδροχόῳ ὑπὸ ἀγαθοποιῶν θεωρούμενος ἐν χρηματιστικοῖς ζῳδίοις, ἡγεμονικὰς καὶ βασιλικὰς καὶ στραταρχικας γενέσεις ποιεῖ.

πβ'. Περὶ πράξεως καὶ ἐπιτηδεύματοςΕπεξεργασία

Τὸν περὶ πράξεως καὶ ἐπιτηδεύματος λόγον ἀναγκαῖον ὄντα ἐσπούδασα καθυποταξαι τὴν ἐπιλογὴν ποιούμενος ἐκ διαφόρων ἀρχαίων πρὸς τὸ ἄπταιστον τῆς ἐπιστήμης. περὶ οὖν τούτου τοῦ κεφαλαίου ἐπαινῶ καὶ τὸν Ἀνουβίωνα εἰρηκότα οὕτως •

ἐν πράξει πρῶτον ζήτει σίνος• ἐκ γὰρ ἐκείνου οὔτε τέχνην λαμπραν οὔτε τύχην ἔπορε,

καὶ ὅτι δεῖ τὸν πρῶτον τὸν πρακτικὸν τὸν περὶ σίνους λόγον ἐξετάζειν, ἐπεί πως οἷόν τε τὸν ποδαγρον ἀθλητὴν γενέσθαι ἢ τὸν χειραγρὸν σκυτέα ἢ τὸν τυφλὸν ῥάπτην προσκεψάμενοι οὖν τὸν περὶ σίνους λόγον εἰς τὴν τῆς πράξεως ἔλθωμεν ποιότητα οὕτως• οἱ οὖν τῶν πράξεων δοτῆρές εἰσιν Ἑρμῆς, Ἀφρο¬δίτη, Ἄρης• οἱ δὲ πρακτικοὶ τόποι ὡροσκόπος, μεσουράνημα, ὑπόγειον, καὶ αἱ τούτων ἐπαναφοραί, ἀλλὰ δὴ καὶ ὁ ἕκτος τόπος καὶ ὁ κλῆρος τῆς τύχης καὶ ἡ συναφὴ τῆς Σελήνης καὶ ὁ πρὸ ἑπτὰ ἢ μεθ' ἑπτὰ ἡμερῶν ποιῶν φάσιν ἑῴαν ἢ ἑσπερίαν ἀνατολήν. ἐὰν οὖν τύχωσι ὅ τε Ἑρμῆς καὶ ἡ Ἀφροδίτη καὶ ὁ Ἄρης ἀπόστροφοι τοῦ μεσουρανήματος καὶ τοῦ ὡροσκόπου δυσπράκτους τοὺς τοιούτους ποιοῦσι, μάλιστα εἰ καὶ ὁ κύριος τοῦ μεσουρανήματος τύχῃ ἐν ἀλλοτρίῳ ζῳδίῳ• καὶ αὐτὸς γὰρ πρᾶξιν δίδωσιν ἐν τῷ μεσουρανήματι τυχών• φησὶ δὲ καὶ Ἀνουβίων ὅτι δεῖ ζητεῖν τὴν Σελήνην ἀπὸ συνόδου ἢ πανσελήνου πρὸς τίνα φέρεται καὶ πρὸς ἐκεῖνον τὴν πρᾶξιν λέγειν, οἷον εἰ μὲν τῇ Ἀφροδίτῃ συνάπτῃ ἀπὸ συνόδου ἢ πανσελήνου τὰς εὐτυχίας ἀπὸ γυναικῶν δίδωσιν, εἰ δὲ τῷ Διὶ εὔπορον καὶ εὐσχήμονα ποιήσει, εἰ δὲ πρὸς τὸν Ἄρη, στρατιωτικὸν τὸν τοιοῦτον ἐποίησεν, εἰ δὲ τὸν Ἑρμέα, γραμματικὸν ἢ ῥήτορα ἢ σοφόν, εἰ δὲ τὸν Κρόνον, ποιεῖ φροντιστὴν καὶ ἐπίτροπον καὶ οἰκονόμον. καὶ ταῦτα δεῖ παραφυλάττειν τὰ σχήματα ἐν τῷ περὶ πράξεως λόγῳ.

καὶ εἰ μὲν ὁ τὴν πρᾶξιν παρέχων τύχῃ ἐν ἰδίῳ οἴκῳ, αὐτὸς τὴν ἰδίαν πρᾶξιν παρέχει, ἥνπερ ἔλαχε φύσει• εἰ δὲ ἐν ἀλλοτρίῳ ζῳδίῳ τύχῃ, συμπαραλαμβάνει καὶ τὸν ὑποδεξάμενον τὸν τὴν πρᾶξιν παρέχοντα, οἷον ἐὰν ὁ τὴν πρᾶξιν παρέχων τύχῃ ἐν οἴκοις Διὸς εὐκλεεῖς καὶ εὐθύμους καὶ εὐφαντασιώτους τὰς πράξεις ποιεῖ• εἰ δὲ οἴκοις Κρόνου, ῥυπαρὰς καὶ ἐπιμόχθους καὶ ἐπονειδίστους• εἰ δὲ Ἄρεως, δι' ὅπλων ἢ πυρὸς ἢ σιδήρου ἢ σιδηρουργίας ἢ δημοσίων πραγμάτων, εἰ δὲ οἴκοις Ἀφροδίτης, ὅσα πρὸς γυναικεῖα ἔργα ἢ μουσικὰ ἢ ὑφαντὰς ἢ ζωγράφους ἢ πλάστας ἢ μυροπώλας ἢ ἀνθοπλόκους ἢ βαφεῖς ἢ πορφυροπώλας καὶ τὰ ὅμοια• εἰ δὲ καὶ Ζεὺς ἐπίδοι τὸν κλῆρον τῆς πράξεως ἐν οἴκοις Ἀφροδίτης, ἱερέων ἢ τελεστῶν ἢ τελετῶν χάριν τιμηθήσονται οἱ τοιοῦτοι• εἰ δὲ ἐν οἴκοις Ἑρμοῦ, ποιεῖ τὰς πράξεις ἀπὸ παιδείας ἢ σοφίας ἢ λογογραφίας ἢ ψήφων ἢ λόγων ἢ καλάμου ἢ ἐμπορίας ἢ ἀπὸ σταθμοῦ καὶ ζυγοῦ τὸν βίον ἔχοντας• εἰ δ' ἐν οἴκῳ Ἡλίου, τὰς ἐν ἀγορᾷ ἢ φανερὰς δίδωσι τέχνας ἢ ἀπὸ πυρὸς ἢ σιδήρου τὴν τέχνην δίδωσι• εἰ δ' ἐν οἴκῳ Σελη¬νης, αὐτομαθεῖς καὶ αὐτοδιδάκτους τὰς τέχνας παρέχει.

Καὶ ταῦτα μὲν οὖν ἐκ τῆς τοπικῆς διακρίσεως• καὶ τῶν ζῳδίων δέ, ἐν οἷς ἂν ὧσιν οἱ τὸ πράττειν παρέχοντες, αἱ κατ' εἶδος ἰδιοτροπίαι συλ¬λαμβάνονται πρὸς τὸ ποικίλον τῆς πράξεως, καθὼς ὁ Πτολεμαῖος διδάσκει• τὰ μὲν γὰρ ἀνθρωπόμορφα ζῴδια ὑποδεξάμενα τὸν τὴν πρᾶξιν παρέχοντα ἐνεργεῖ πρὸς πάσας τὰς ἐπιστημονικὰς τέχνας καὶ τὰ πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην χρείαν γινόμενα• τὰ δὲ τετράποδα πρὸς τὰ μεταλλικὰ καὶ ἐμπορικὰ καὶ οἰκοδομικὰ καὶ τεκτονικὰ τὰ δὲ ἰσημερινὰ πρὸς τὰς ἐρμηνευτικὰς καὶ μεταβολικὰς καὶ γεωμετρικὰς καὶ ἱερατικάς, τὰ δὲ χερσαῖα καὶ κάθυγρα πρὸς τὰ ἔνυγρα ἢ δίυγρα καὶ τὰς βοτανικὰς καὶ τὰς ναυπηγικάς, ἔτι δὲ περὶ ταφὰς καὶ ἁλιείας.

Ἰδίως δὲ ἐπὰν ἡ Σελήνη τὸν πρακτικὸν τόπον ἐπισχῇ τὸν ἀπὸ συνόδου δρόμον ποιουμένη σὺν τῷ τοῦ Ἑρμοῦ ἐν μὲν Ταύρῳ καὶ Αἰγοκέρωτι καὶ Καρκίνῳ ποιεῖ μάντεις ἢ θύτας ἢ λεκανομαντεις• ἐν δὲ Τοξότῃ καὶ Ἰχθύσιν νεκυομάντεις καὶ δαιμόνων συνετικοὺς• ἐν δὲ Παρθένῳ καὶ Σκορπίῳ μάγους, ἀστρονόμους, ἀποφθεγγομένους, προγνω¬στικούς• ἐν δὲ Κριῷ καὶ Λέοντι καὶ Ζυγῷ θεολήπτους, ὀνειροκρίτας, ἐξορκιστάς. τὸ δὲ μέγεθος τῶν πράξεων ἀπὸ τῆς τῶν οἰκοδεσποτησάντων ἀστέρων δυνάμεως κριθήσεται• ἀνατολικοὶ μὲν γὰρ ὄντες ἢ ἐπίκεντροι τὰς πράξεις καθολικὰς ποιοῦσι, δυτικοὶ δὲ ἢ ἀποκεκλικότες ὑπὸ προγόνων. καὶ ὑπὸ μὲν ἀγαθοποιῶν μαρτυρούμενοι, μεγάλους καὶ ἐπιδόξους καὶ ἐπικερδεῖς καὶ ἀπταίστους καὶ ἐπαφροδίτους τὰς πράξεις ποιοῦσι• ὑπὸ δὲ κακοποιῶν ταπεινοὺς καὶ ἀδόξους καὶ ἀπερικτήτους καὶ ἐπισφαλεῖς. Κρόνου μὲν ἐναντιουμένου καταψύξεις καὶ χρώματος καὶ † τοσίας αὔξησιν καὶ πράξεις, Ἄρεως δὲ ῥιψοκινδυνίας καὶ περιβοησίας.

πγ'. Περὶ τῶν γ' ἀστέρων τῶν σημαινόντων τὰς πράξειςΕπεξεργασία

Ὁ μὲν οὖν τῆς πράξεως τὴν οἰκοδεσποτείαν λαβὼν διακριθήσεται ἡμῖν καθ' ὂν προειρήκαμεν τρόπον• τὴν δὲ ποιότητα τῆς πράξεως ἐκ τῆς ἰδιοτροπίας Ἑρμοῦ καὶ Ἀφροδίτης καὶ Ἄρεως καὶ ἐκ τῆς τῶν ζῳδίων, ἐν οἷς ἂν τύχωσιν παραπορευόμενοι, ληψόμεθα.

Ὁ μὲν γὰρ τοῦ Ἑρμοῦ τὸ πράσσειν παρέχων ποιεῖ γραμματέας, πραγματευτάς, τραπεζίτας, μάντεις, ἰατροὺς καὶ ἀστρολόγους, θύτας, νομικούς, ῥήτορας καὶ ὅλως τοὺς ἀπὸ γραμμάτων καὶ δόσεων καὶ λήψεων γινομένους ἢ ἐργαζομένους• κἂν μὲν ὁ τοῦ Κρόνου αὐτῷ μαρτυρήσῃ, ἀλλοτρίων οἰκονόμους ἢ ὀνειρικρίτας ἢ ἐν ἱεροῖς ἀναστροφὰς ποιουμένους προφάσει μαντειῶν, ἐνθουσιασμῶν ἢ μαθημάτων• ὁ δὲ τοῦ Διός, νομογράφους, ῥήτορας, σοφιστάς, μετὰ μεγάλων προσώπων ἔχοντας τὰς ἀναστροφάς• ὁ δὲ τοῦ Ἄρεως αὐτῷ συμπαρὼν ποιεῖ θύτας, χειρουργοὺς ἢ ὁπλοφόρους ἢ ἀπὸ πυρὸς ἢ σιδήρου τὰς τέχνας ἔχοντας. καὶ ἐὰν μὲν τύχῃ ὁ τοῦ Ἑρμοῦ ἐν τῷ κακοδαιμονοῦντι, ποιεῖ κακοπράγμονας, κακοτρόπους, φιλοδίκους• εἰ δὲ Κρόνος καὶ Ἄρης αὐτῷ μαρτυρήσωσι καλῶς κείμενοι, ποιοῦσι θύτας καὶ ἀστρολόγους ἢ μυθωδούς. εἰ δὲ καὶ Ζεὺς τούτοις ἐπιμαρτυρήσῃ, χάριν τῶν προειρημένων γνωστὸς ἔσται καὶ προσφιλὴς παρὰ μεγιστάνων ἢ βασιλέων.

Ἄρης τὸ πράσσειν παρέχων καὶ μαρτυρῶν ἢ ὡροσκοπῶν ποιεῖ λαξευτὰς ἢ τέκτονας ἢ λιθοεργούς. εἰ δὲ Ἥλιος αὐτῷ συμμαρτυρήσῃ, ποιεῖ χαλκοτύπους ἢ ἱερουργοὺς ἢ βαφέας ἢ ὅσα διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. εἰ δὲ Ἀφροδίτη ἐπιμαρτυρήσῃ τῷ Ἄρει, ἀπὸ πυρὸς ἢ σιδήρου ἢ ἀκμόνων τὰς τέχνας δίδωσι μάλιστα ἐπὶ ἡμερινῆς γενέσεως. ὁ Ἄρης καὶ ἡ Σελήνη καὶ ἡ Ἀφροδίτη ἐπικείμενοι ποιοῦσι λῃστὰς καὶ θυρεπανοίκτας.

Ὁ δὲ τῆς Ἀφροδίτης τὸ πράσσειν παρέχων ποιεῖ μυροπώλας ἢ οἰνοπώλας ἢ ἀνθοπώλας ἢ χρωμάτων ἢ βαφῶν ἢ ἀρωμάτων πραγματευτὰς ἢ φαρμακοπώλας, ὑφαντάς, ζωγράφους, βαφέας, ἰματιοπώλας, καὶ ὅσα πρὸς γυναικεῖον κόσμον ἀνῆκε. ἐὰν ὁ μὲν τοῦ Κρόνου αὐτῇ μαρτυρήσῃ, ἐμπόρους τῶν πρὸς ἀπόλαυσιν καὶ κόσμον, γόητας δὲ καὶ φαρμακοποιούς, ἢ καὶ δημοσίων τόπων ἄρχουσιν ἢ ἱερῶν τοῦ Κρόνου καλῶς κειμένου. ἐὰν δὲ ὁ τοῦ Διὸς μαρτυρήσῃ, ποιεῖ μουσικὸν ἢ ὑποκριτὴν λογίων, ἱερῶν προϊστάμενον ἢ γυναικῶν φροντίζοντα. ὁ δὲ τοῦ Ἄρεως αὐτῷ συμπαρὼν μετὰ μὲν Ἡλίου συσχηματισθεὶς τοὺς διὰ πυρὸς ἐργαζομένους ποιεῖ, μαγείρους, χωνευτάς καύστας, μεταλλευτάς• χωρὶς δὲ Ἡλίου ἑστὼς τοὺς διὰ σιδήρου τὰς ἐνεργείας ἔχοντας, ναυπηγούς, τέκτονας, γεωργούς, λατόμους, λιθοξόους, λιθουργούς, ξυλοσχίστας. κἂν μὲν ὁ τοῦ Κρόνου αὐτῷ μαρτυρήσῃ, ποιεῖ ναυτικούς, ἀντλητάς, ὑπονομευτάς, θηριοτρόφους, μαγείρους, περιχύτας, βαλανέας. ἐὰν δὲ Ζεὺς μαρτυρήσῃ Ἀφροδίτην καὶ Ἄρεα, ποιήσει ὑπερέχοντας, στρατιώτας, τελώνας, πανδοχέας, θυσιουργούς.

Ἄρης καὶ Ἑρμῆς τὸ πράσσειν παρέχοντες ποιοῦσιν ἀνδριαντοποιοὺς ἢ τέχνην τινὰ ἀπὸ πυρὸς ἢ σιδήρου, ἢ πάλιν ὁπλουργούς, κατηγόρους, μοιχικούς, ἱερογλύφους, ζωοπλάστας, ἰατρούς, χειρουργούς, κακοπράγμονας, πλαστογράφους. κἂν ὁ τοῦ Κρόνου αὐτοῖς μαρτυρήσῃ, φονέας, ἅρπαγας, ἀπελάτας, λῃστάς. ἐὰν δὲ ὁ τοῦ Διὸς αὐτοῖς μαρτυρήσῃ, φιλομάχους, δράστας, δεινούς, φιλοπράγμονας καὶ ἀλλοτρίων φροντίζοντας.

Ὁ δὲ Ἄρης καὶ ὁ Κρόνος καὶ ὁ Ἥλιος ἐν τοῖς πρακτικοῖς τόποις τυχόντες, ἐξαιρέτως δὲ ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες, ποιοῦσιν ναυτικούς, πλεύστας. καὶ Ἑρμῆς ἐν τῷ γ' καὶ Ἄρης ἐν τῷ θ' κυνηγοὺς ποιοῦσιν. ὁ Ἄρης καὶ ὁ Ἑρμῆς οἴκοις ἢ ὁρίοις Ἀφροδίτης ποιοῦσιν ἰατρούς. ὁ Ἄρης καὶ ὁ Ἑρμῆς ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες ποιοῦσιν φιλόπλους, θρασυτόλμους ἢ ὁπλίτας. Κρόνος ἐπὶ τοῦ τῆς πράξεως τόπου παρών, ἐπὰν ὁ Κρόνος παραιρέτης καὶ ἐν ἀλλοτρίῳ ζῳδίῳ τύχῃ ἐν τῷ μεσουρανήματι, τὰς δι' ὑγρῶν ποιεῖ τέχνας, τουτ' ἐστὶ ἀντλητάς, κηπουροὺς ἢ ἀλιεύοντας καὶ τὰς παρύγρους πράξεις παρέχει μετὰ κόπου καὶ μόχθου κάμνοντας. ὁ δὲ Κρόνος καὶ Ἄρης καὶ Σελήνη ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες ποιεῖ φιλοσόφους, ῥήτορας ἢ ἀστρολόγους. τοῦ ὡροσκόπου Καρκίνῳ ἢ Σκορπίῳ ἢ Ἰχθύσι ὄντος Ζεὺς καὶ Κρόνος ὑπογείῳ ποιοῦσι βοτανικοὺς ἢ θηριοδείκτας. ὁ Κρόνος ὡροσκοπῶν Ἄρεως δύνοντος ποιοῦσι κυνηγοὺς ἢ θηριομάχους ἢ κυνοβρώτους. ὁ Κρόνος καὶ ἡ Σελήνη δύνοντες ἐν καθύγροις ζῳδίοις ποιοῦσι ναυτικοὺς ἢ πλευστικούς. ὁ Κρόνος μεσουρανῶν Ἄρης δύνων μισέλληνας, ἀλλοφύλους ποιοῦσιν.

Ἀφροδίτη καὶ Ἄρης τὸν οἶκον δεσποτεύοντες, τὴν οἰκοδεσποτείαν τῆς πράξεως εἰληφότες, ποιοῦσιν βαφέας, μυρεψούς, χωνευτάς, χρυσοχόους, λιθογλύφους, ἀργυροκόπους, ὀπλορχηστάς, φαρμακοποιούς, ἰατρούς. κἂν μὲν ὁ τοῦ Κρόνου αὐτοῖς μαρτυρήσῃ, ἱερῶν ζῴων θεραπευτὰς ἤγουν θηρευτάς, ἀνθρώπων ἐνταφιαστάς, θρηνῳδούς, ἐνθουσιαστάς, ὅπου μυστήρια καὶ θρῆνοι καὶ αἱμαγμοὶ τὰς ἀναστροφὰς ποιούμενοι• ἐὰν δὲ ὁ τοῦ Διὸς αὐτοῖς μαρτυρήσῃ, ποιοῦσιν ἱεροπλόκους, οἰωνιστάς, γυναικῶν προϊσταμένους, ἐκγαμιστὰς ἢ μαυλιστάς.

ἐὰν δὲ ὁ Ἥλιος αὐτοῖς μαρτυρήσῃ, νευροβάτας ποιεῖ, μαγγαναρίους• εἰ δὲ καὶ Κρόνος καὶ Ἥλιος αὐτοῖς μαρτυρήσωσιν, οἰκοδόμους ποιοῦσιν ἢ κεραμουργούς.

Ἄρης καὶ Ἀφροδίτη ἰσομοίρως τυχόντες, εἰ καὶ τὰ δωδεκατημόρια τύχωσι τετράγωνα ἐν αὐτοῖς ἢ τρίγωνα ἢ διάμετρα, ποιοῦσι μοιχοὺς μεθυστάς, ἀπατεῶνας. Ἄρης καὶ Ἀφροδίτη ἐν τοῖς ὑπογείοις ποιοῦσι σχοινοβάτας ἢ θεοφορουμένους. Ἄρης καὶ Ἀφροδίτη ἐν τῷ γ' ἢ ἐν τῷ θ' ποιοῦσιν ἰατρούς.

Ἑρμῆς καὶ Ἀφροδίτη τὴν πρᾶξιν παρέχοντες ποιοῦσι τὰς πράξεις ἀπὸ μουσικῆς καὶ ὀργάνων καὶ μελῳδιῶν ἢ ποιημάτων ἢ ὀρχήσεων καὶ ῥυθμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν τοὺς τύπους ὧσιν ἐναλλάξαντες. ἀποτελοῦσιν οὖν θυμελικούς, ὑποκριτάς, σωματεμπόρους, ὀργανοποιούς, κιθᾳρωδούς, τραγῳδούς, ὑφαντάς, πλάστας, ζωγράφους. κἂν ὁ μὲν τοῦ Κρονου αὐτοῖς μαρτυρήσῃ, ποιεῖ ἐμπορευομένους κόσμους γυναικείους. ἐὰν δὲ ὁ τοῦ Διὸς αὐτοῖς μαρτυρήσῃ, ποιοῦσιν δικολόγους, λογιστηρίων προϊσταμένους, παίδων διδασκάλους, ὄχλων προεστῶτας, κεκοσμημένους.

Ἐὰν μὲν Ἑρμῆς καὶ Ἀφροδίτη ὡροσκοπῶσι καὶ Ζεὺς δύνῃ, ποιοῦσι μουσικοὺς ἢ φωνικοὺς ἢ ἀθλητάς. εἰ δὲ εἰς τὸν τῆς πράξεως τόπον τύχωσι Ἑρμῆς καὶ Κρόνος καὶ Ἀφροδίτη, ποιοῦσιν ἰατροὺς ἢ ἐπαοιδοὺς ἢ βοτανικούς• εἰ δὲ καὶ Ζεὺς ἐπιμαρτυρήσῃ αὐτοῖς, ἐκ τούτων τὰς εὐτυχίας ἕξουσιν. ὁ Ἑρμῆς καὶ ἡ Ἀφροδίτη ἐν τοῖς πρακτικοῖς τόποις τυχόντες καὶ ὑπὸ Διὸς θεωρούμενοι ποιοῦσιν ἐλεφαντουργούς, ζωγράφους ἢ χρυσοχόους ἢ κοσμητάς. ὁ Ἑρμῆς οἴκοις Ἀφροδίτης μετὰ Ἀφροδίτης ποιεῖ αὐλητὰς ἢ κιθᾳρωδούς. Ἀφροδίτη οἴκοις Ἑρμοῦ μετὰ Ἑρμοῦ ποιεῖ ζωγράφους ἢ πλουμαρίους ἢ γλυπτὰς ἢ ἀνδριαντοπλάστας.

Πλέον δὲ πάντων ζήτει τὰ ἀποτελέσματα τῶν συναφῶν καὶ τῶν ἀπορροιῶν τῆς Σελήνης καὶ τῶν ζῳδίων καὶ τῶν παρανατελλόντων καὶ τὰ δεκανικὰ ἀποτελέσματα τῶν συναφῶν καὶ ἀπορροιῶν τῆς Σελήνης. ὁ δὲ κλῆρος τῆς πράξεως λαμβάνεται ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἑρμοῦ ἐπὶ Ἄρεα, νυκτὸς δὲ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. ζήτει καὶ τὸ ζῴδιον ἐν ᾦ ἔτυχεν ὁ κλῆρος καὶ τὸν κύριον τοῦ ζῳδίου ἐν ᾦ οἴκῳ ἔτυχε, καὶ οὕτω λέγε τὴν πρᾶξιν.

πδ'. Περὶ τεχνῶνΕπεξεργασία

Μετὰ τὸ σκοπήσαι τὰς τέχνας καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ἀπὸ τῶν ἀστέ¬ρων τῶν παρεχόντων τὴν πρᾶξιν, λέγω δὴ Ἄρη, Ἀφροδίτην καὶ Ἑρμῆν, καὶ τῶν ἀπορροιῶν καὶ συναφῶν τῆς Σελήνης, ἔτι δὲ καὶ τῶν ὁριοκρατόρων τοῦ τε ὡροσκόπου καὶ τῶν δύο φωστήρων καὶ τῶν οἰκοδεσποτῶν αὐτῶν καὶ τοῦ κλήρου τῆς τύχης, ἀναγκαῖον ἡγησάμην κατὰ τὴν τῶν ἀστέρων χρηματουργίαν ὑπόταξαι τὰς τέχνας καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα. Ζεὺς καὶ Ἑρμῆς μετὰ Ἄρεος ἢ ὁρίοις Ἄρεος ἀθλητικοὺς ἢ καὶ φιλοπαλαίστρους ποιοῦσι. λοιπὸν δεῖ σκοπεῖν πρὸς τὴν ἄνεσιν καὶ ἐπίτασιν τῶν σχημάτων καὶ τῶν ἀστέρων καὶ τῶν φάσεων αὐτῶν. εἰ γὰρ Κρόνος τούτοις συσχηματίσθη, οὐκέτι ποιεῖ ἀθλητὰς καὶ ἐνδόξους, ἀλλὰ σπουδαίους περὶ τὰ μουσικά. ἐὰν ὁ τοῦ Ἑρμοῦ ἐπιθεωρήσῃ τὴν Ἀφροδίτην ἐπίκεντρον κατὰ τετράγωνον ἢ ἀλλήλων τὰ ὅρια ὑποδέξωνται ἑῷοι ἀνατολικοὶ ὄντες ἐν ἰδίοις ἢ ἀλλήλων οἴκοις ὄντες ἢ τριγώνοις, φωνικοὺς ποιοῦσιν ἢ κιθᾳρωδοὺς ἢ ὀρχηστὰς ἢ μουσοχόρους ἢ τούτων ὁμοίους.

πε'. Περὶ ῥητόρων καὶ παιδευτῶνΕπεξεργασία

Ἐὰν ὁ τοῦ Ἑρμοῦ ἐπιθεωρήσῃ τὸν Δία ἐν καλῷ τόπῳ ἑστῶτα καὶ ἀλλήλων ὑποδέξωνται τὰ ὅρια, ἔξαυγοι ὄντες καὶ ἐπίκεντροι καὶ ἐπαναφερόμενοι, ποιοῦσι σοφιστάς, γραμματικοὺς ἢ παιδευτάς.

πς'. Περὶ μαθηματικῶν ἢ μάντεωνΕπεξεργασία

Ἐὰν ὁ Ἑρμῆς ἐν καλῷ τόπῳ τύχῃ, μάλιστα καὶ Κρόνου οἴκῳ, ἔξαυγος καὶ θεωρηθη ὑπὸ Διὸς καὶ Κρόνου καὶ Ἄρεος, ποιεῖ ἀστρο¬λογους, μάντεις ἢ ἱερεῖς. εἰ δὲ Κρόνος ὡροσκοπῶν τύχῃ οἴκῳ Ἑρμοῦ ἢ ὡροσκοπῇ Ἑρμῆς, ἀπαραβάτους μαθηματικοὺς ποιεῖ.

πζ'. Περὶ βαλανέωνΕπεξεργασία

Ἐὰν ὁ Κρόνος ἐπιθεωρῇ τὴν Σελήνην καὶ τὸ δωδεκατημόριον αὐτῆς τῆς Σελήνης οὔσης ὁρίοις Κρόνου, βαλανεῖς ἢ περιχύτας ποιεῖ• εἰ δὲ ἐν ἀποκλίματι τύχωσιν ἢ ἐν τῷ ὑπογείῳ κέντρῳ, μαρμαροξύστας ποιεῖ.

πη' Περὶ νεκρεπαρτῶνΕπεξεργασία

Κρόνος ἰσόμοιρος Ἄρει καὶ Ἑρμῇ, θεωρούντων τὰ δωδεκατημόρια ἀλλήλων δίχα τῆς τῶν ἀγαθοποιῶν θεωρίας, νεκροτάφους ἢ νεκροθάπτας ἢ νεκρεπάρτας ἢ τυμβωρύχους ποιοῦσι.

πθ . Περὶ οἰκοδόμων ἢ κεραμέωνΕπεξεργασία

Κρόνος ἰσόμοιρος Ἄρει Κριῷ ἢ Ταύρῳ ἢ Λέοντι ἢ τετράγωνος * ὑπάρχων καὶ ὑπὸ Ἄρεος θεωρούμενος χωρὶς τῆς τῶν ἀγαθοποιῶν ἐπιθεωρίας σκανδουλαρίους ποιεῖ ἢ τοιχοβάτας ἢ οἰκοδόμους ἢ κεραμεῖς ἢ λυχνοποιούς. εἰ δὲ καὶ Ἀφροδίτη ἐπιθεωρήσῃ, νευροβάτας ποιεῖ.

q'. Περὶ μεθυστῶν καὶ κιναίδων καὶ γοήτωνΕπεξεργασία

Ὁ Ἄρης τῇ Ἀφροδίτῃ ἰσόμοιρος κατὰ τετράγωνον ἢ διάμετρον ἐπιθεωρούντων ἀλλήλων τὰ δωδεκατημόρια ἐκτὸς τῆς τῶν ἄλλων ἐπι¬θεωρίας ποιοῦσι μεθυστάς, λῃστάς, μοιχούς, ἀναστάτους. εἰ δὲ Κρόνος ἐπιθεωρήσῃ, ποιεῖ κιναίδους, ἀσελγεῖς, μάλιστα ἐν θηλυκοῖς ζῳδίοις.

qα' Περὶ τεκτόνων καὶ βυρσέων καὶ λιθοξόων καὶ καβιδαρίωνΕπεξεργασία

Ἐὰν ὁ Κρόνος καὶ ἡ Ἀφροδίτη καὶ ὁ Ἄρης ἀλλήλους θεωρήσωσιν ἐν ἀρσενικοῖς ζῳδίοις, μάλιστα Κριῷ καὶ Λέοντι καὶ Τοξότῃ, ποιοῦσι τέκτονας καὶ βυρσεῖς καὶ λωροτόμους. εἰ δὲ καὶ Ἑρμῆς ἐπιθεωρήσῃ, λιθοξόους ἢ λατόμους ἢ λιθοψήκτας. εἰ δὲ καὶ Ζεὺς καὶ Σελήνη ἐπιθεωρήσωσι, καβιδαρίους ποιοῦσιν ἢ μαρμαρίους.

qβ'. Περὶ κυνηγῶν καὶ ἱερακοτρόφων καὶ ὀρνιθοτρόφων καὶ ζωγράφωνΕπεξεργασία

Ἐὰν ὁ Ἑρμῆς ἔξαυγος ὧν ἰσόμοιρος γένηται τῇ Σελήνῃ καὶ ἐπιθεωρήσωσι τὰ δωδεκατημόρια ἀλλήλων καὶ Ἄρης καὶ Κρόνος διαμετροῦντες ἑαυτοὺς ἐπιτύχωσι τῶν κέντρων, κυνηγοὺς καὶ βηνάτορας. εἰ δὲ ἐν τοῖς πτερωτοῖς ζῳδίοις τύχωσιν ὁ Ἑρμῆς καὶ ἡ Σελήνη, λέγω δὴ ἐν Παρθένῳ καὶ Τοξότῃ καὶ ταῖς πρώταις μοίραις τῶν Ἰχθύων διὰ τὸν Πήγασον, ἱερακοτρόφους ποιοῦσι ἢ ὀρνιθοτρόφους. ἐὰν δὲ καὶ Σελήνη καὶ Ἄρης εὑρεθῶσιν ὁρίοις Ἑρμοῦ, ζωγράφους ποιοῦσι.

qγ'. Περὶ ναυτῶν καὶ κυβερνητῶνΕπεξεργασία

Κρόνος μεσουρανῶν ἐν καθύγρῳ ζῳδίῳ Ἄρεος καὶ Ἡλίου συμμεσουρανοῦντων ἢ ἐπιθεωροῦντων κατὰ τετράγωνον ἢ διάμετρον, ναύτας ποιεῖ ἢ κυβερνήτας ἢ ναυκλήρους, μάλιστα καὶ τοῦ ὡροσκόπου ὄντος ἐν καθύγρῳ ζῳδίῳ ὁρίοις Κρόνου καὶ τοῦ κλήρου τῆς τύχης ἢ τοῦ κυρίου αὐτοῦ.

qδ'. Περὶ ῥαπτῶνΕπεξεργασία

Ἄρης καὶ Ἀφροδίτη ὁμοῦ ἢ τετράγωνοι ἐν ὁριοῖς ἀλλήλων ποιοῦσι ῥάπτας, λινοΰφους, ὀθονιακούς.

qε'. Περὶ μηχανικῶν καὶ ψηφάδωνΕπεξεργασία

Ἑρμῆς καὶ Ἄρης καὶ Ἀφροδίτη καὶ Σελήνη ἐπίκεντροι ἢ ἐπιθεωροῦντες ἀλλήλους κατὰ κέντρον, μηχανικοὺς ποιοῦσι, ἐν δὲ τοῖς ἀποκλίμασιν ὄντες ψηφάδας.

qς'. Περὶ μίμωνΕπεξεργασία

Ἑρμῆς καὶ Ἀφροδίτη ταπεινούμενοι ἐν ὁρίοις ἰδίοις ἢ ἀλλήλων μίμους ἢ πολιτικοὺς ποιοῦσιν, μάλιστα ἐν Αἰγοκέρωτι διὰ τὸ παρανατέλλειν τὸν Πίθηκα. Ἄρης καὶ Ἑρμῆς ὑπόγειοι νευροβάτας ἢ μαγγαναρίους ποιοῦσι. Ἡ Σελήνη δύνουσα καὶ πρὸς Κρόνου φερομένη, ἐν ὑγροῖς ζῳδίοις ἢ βορεία κατιοῦσα ναυτικοὺς ποιεῖ.

Ἀφροδίτη οἴκῳ Ἡλίου ἢ ἰδίῳ μετὰ Ἑρμοῦ, μάλιστα ἐπίκεντροι καλαμαύλους ἢ κιθαριστὰς ἢ μουσικοὺς ποιοῦσι. Ἀφροδίτη οἴκῳ Ἑρμοῦ μετὰ Ἑρμοῦ ἐπίκεντροι ἢ ἐπαναφερόμενοι ἔξαυγοι ζωγράφους ποιοῦσι ἢ ἀνδριαντοπλάστας ἢ πολυμιταρίους. Εἰ δὲ Ἥλιος καὶ Σελήνη ἐν ταῖς ἐπαναφοραῖς τύχωσιν Ἑρμοῦ καὶ Ἀφροδίτης ἐπίκεντροι ὄντες, ἠνιόχους ποιοῦσι, μάλιστα ἐν Διδύμοις καὶ Ταύρῳ.

Ἡ Σελήνη ἐν Ταύρῳ μετὰ Ἑρμοῦ καὶ Ἡλίου αὐξιφαὴς ἰξευτὰς ποιεῖ καὶ ἱερακαρίους. Ἐὰν δὲ ὁ ὡροσκόπος τύχη ἐν Καρκίνῳ ἢ Σκορπίῳ ἢ Ἰχθύσι Διὸς καὶ Κρόνου ὑπογείων ὄντων καὶ τὴν πρᾶξιν παρεχόντων, ποιεῖ βοτανικοὺς, θηριοδήκτους. Ὁ Ἄρης καὶ ὁ Ἑρμῆς ἐπίκεντροι ἐν Λέοντι δίχα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης καὶ Ἡλίου ποιοῦσι τολμηρούς, τὸ ἴδιον αἷμα ἐκχέειν εἰς οὐδὲν λογίζοντας ἢ ψεύστας, ἐπιόρκους, ἀσεβεῖς, πλαστογράφους, δολίους.

Ἐὰν ὁ Κρόνος καὶ ὁ Ἑρμῆς οἴκῳ Κρόνου καὶ Σελήνη τύχῃ ἐν Ταύρῳ, ποιοῦσι σοφὸν ῥήτορα ἢ μαθηματικόν, χαριέστατον δὲ καὶ φιλόμουσον, ῥευματιζόμενον τοὺς πόδας ἢ τὰ ἄρθρα καὶ σύμμετρον τὸν βίον, ἀλλὰ μεγαλόφρονα καὶ ἡδύν. Ὁ Ἄρης καὶ ἡ Ἀφροδίτη ὁμοῦ ἢ τετράγωνοι ἢ διάμετροι ἐν τοῖς αὐτοῦ κλίμασιν ἰατροὺς ποιοῦσιν ἢ φιλοσόφους.

qζ'. Περὶ γονέωνΕπεξεργασία

Τὰ μὲν περὶ πατρὸς ἀπὸ Ἡλίου καὶ Κρόνου καὶ τοῦ κλήρου τοῦ πατρὸς σκέπτου καὶ τοῦ διαμέτρου τοῦ κλήρου τοῦ πατρός, τὰ δὲ περὶ μητρὸς ἀπὸ Σελήνης καὶ Ἀφροδίτης καὶ τοῦ κλήρου τῆς μητρός, ἐξαιρέτως δὲ ἡμέρας ἀπὸ Ἡλίου καὶ Ἀφροδίτης, νυκτὸς δὲ ἀπὸ Κρόνου καὶ Σελήνης καὶ τῶν κλήρων. Ζήτει δὲ καὶ τοὺς οἰκοδεσπότας αὐτῶν καὶ τριγωνικοὺς δεσπότας καὶ ὁριοκράτορας• ἀπὸ γὰρ τούτων τῶν κεφαλαίων γνωσθήσονται οἱ γονεῖς. καὶ ἀπὸ μὲν τῶν φώτων καὶ τοῦ Κρόνου καὶ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῶν οἰκοδεσποτῶν αὐτὰ τὰ κατὰ τοὺς γονεῖς σκέπτου, οἷον περὶ παθῶν καὶ κινδύνων καὶ δυσγενείας καὶ τέχνης καὶ κτήσεως καὶ τῶν ὁμοίων. καὶ ὁ μὲν Ἄρης σημαίνει τὸ γένος τοῦ πατρός, ὁ τριγωνικὸς αὐτοῦ δεσπότης τὸν βίον τοῦ πατρός, ἐὰν οὖν ὁ Ἄρης καλὴν ἔχῃ θέσιν, ὁ δὲ τριγωνικὸς αὐτοῦ δεσπότης κακήν, τοὺς μὲν γονεῖς λέγε εὐγενεῖς, ἀλλ' ἐλάττονας τὰς τε τύχας καὶ ἀδιάρτους τῇ ψυχῇ. εἰ δὲ καὶ ὁριοῖς κακοποιοῦ ὁ Ἄρης τύχῃ, λέγε τὸν πατέρα ἢ δοῦλον ἢ ἀγενῆ. εἰ δὲ κακοποιὸς ἐπιθεωρήσῃ, ἢ πάθος ἢ σίνος τοῦ πατρὸς ποιήσει. ἐὰν δὲ ὁ Ἥλιος ἐν κακῷ τόπῳ τύχῃ, ὁ δὲ τριγωνικὸς αὐτοῦ δεσπότης ἐν καλῷ τόπῳ καὶ φάσει, λέγε τὸν πατέρα ἐξ ἀγενῶν εἰς αὔξησιν βίου ἔρχεσθαι. καὶ ὁ μὲν πρῶτος τριγωνικὸς δεσπότης τοῦ Ἡλίου σημαίνει τὸν πρῶτον βίον τοῦ πατρός, ὁ δὲ δεύτερος τὸν δεύτερον.

Τὰ δὲ αὐτὰ σχήματα τῆς Σελήνης πρὸς τὴν μητέρα νόει. ἐὰν ἡ Σελήνη τύχῃ ὁρίοις ἀγαθοποιοῦ ἐν τοῖς ἀποκλίμασιν ἢ ἐν τοῖς ἐκλειπτικοῖς συνδέσμοις, μάλιστα ἐν τῷ Καταβιβάζοντι καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρουμένη, εὐγενίδα μέν, παίδων δὲ χάριν δουλικοῖς ὑπόκεισθαι ποιοῦσι καὶ τὸν βίον αἰσχρὸν ἔχουσαν• ἡ Σελήνη ἐν τῷ Ἀναβιβάζοντι σινοῖ τὴν μητέρα ἢ ἀγενῆ ποιεῖ• ἐὰν δὲ τύχῃ ἡ Σελήνη διάμετρος κακοποιοῦ καὶ ὁ κλῆρος αὐτῆς ἀποκλίνῃ, δούλην λέγε τὴν μητέρα• ἐὰν ἡ Σελήνη συνάπτῃ τινὶ τῶν κακοποιῶν, βιοθάνατον ποιεῖ τὴν μητέρα.

Ὁ δὲ Ἥλιος καὶ ὁ τριγωνικὸς αὐτοῦ δεσπότης κακῶς κείμενοι καὶ ἐν ἀλλοτρίοις ζῳδίοις, βιοθάνατον ποιοῦσι τὸν πατέρα. εἰ δὲ καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρηθῶσιν, καὶ τὰ πατρικὰ ἀπολοῦσι. ἐὰν δὲ ὁ Ἥλιος καὶ ὁ τριγωνικὸς αὐτοῦ δεσπότης ἐν κακῷ τόπῳ τύχωσι καὶ ὑπὸ κακο¬ποιῶν θεωρηθῶσι ἐπὶ ἡμερινῆς γεννήσεως, μισητοὺς καὶ ἀποβλήτους ποιεῖ τοὺς γεννηθέντας τοῖς πατράσιν. σκέπτου δὲ καὶ τὸν κύριον τοῦ κλήρου τοῦ πατρὸς ἐν ποίῳ τόπῳ τύχῃ καὶ ποίαν φάσιν ἔχῃ καὶ ὑπὸ τίνων θεωρῆται, καὶ οὕτως λέγε τὸν βίον τοῦ πατρός• ἐὰν δὲ τύχῃ ὁ κύριος τοῦ κλήρου ἐν τῷ δευτέρῳ ἢ ἕκτῳ ἢ ὀγδόῳ ἢ δωδεκάτῳ, εὐτελῆ λέγε τὸν πατέρα. ζήτει δὲ καὶ τὸ διάμετρον ζῴδιον τοῦ κλήρου τοῦ πατρός, καὶ ἐὰν τὸν κύριον τοῦ κλήρου τοῦ πατρὸς εὕρῃς ἐν τῷ κλήρῳ τοῦ πατρὸς ἢ μετὰ τοῦ κλήρου, λέγε τὸν τοιοῦτον εἰσποιητὸν γενήσεσθαι.

Ζήτει δὲ καὶ τὰ δωδεκατημόρια Ἡλίου καὶ Σελήνης ποῦ πίπτουσιν καὶ ὑπὸ τίνων θεωροῦνται, καὶ οὗτοι γὰρ ἱκανῶς σημαίνουσι τὰ περὶ γονέων. διέκβαλον οὖν καὶ Σκορπίον τοὺς ἐπιθεωροῦντας τὲ καὶ παραδόσεις καὶ παραλήψεις τῶν ἀστέρων, καθὼς Οὐάλης ἐν τῷ δ' βιβλίῳ, καὶ τὰ ἐπιμεμερισμένα τοῦ κλήρου τῆς τύχης καὶ τοῦ δαίμονος, καθὼς Οὐάλης.

qη'. Περὶ ἀλλοφύλων γονέωνΕπεξεργασία

Ὁ Ἥλιος καὶ ἡ Σελήνη ἐν τροπικοῖς τυχόντες ζῳδίοις ἀλλοφύλους ἢ ἀλλοεθνεῖς τοὺς γονεῖς ποιοῦσιν. ἐὰν δὲ καὶ ὁ ὡροσκόπος τύχη ἐν τροπικῷ ζῳδίῳ, ἐξαιρέτως ἀλλοφύλους λέγε τοὺς γονεῖς, πλέον δὲ εἰ καὶ κακοποιοὶ ἐπιθεωρήσωσιν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ φῶτα ἀλλήλων ἀπόστροφα ἀλλοφύλους ἢ ἀλλοεθνεῖς τοὺς γονεῖς ποιοῦσι. ὁ Ἥλιος δύνων τῷ † ὡροσκόπῳ, χωρισμὸν γονέων ποιεῖ. τὸ αὐτὸ δὲ Σελήνη πανσεληνιακὴν φάσιν ἔχουσα. ἐὰν ὁ κύριος τοῦ δωδέκατου τόπου τύχῃ μετὰ Ἡλίου, τὸν πατέρα δοῦλον λέγε ἢ σεσινωμενον εἰ δὲ μετὰ Σελήνης, τὴν μητέρα δούλην λέγε ἢ σεσινωμένην.

ῥδ'. Περὶ ἀδελφῶν καὶ τῆς φιλίας αὐτῶν καὶ ποσότητος κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ περὶ μειζόνων καὶ μικροτέρων ἀδελφῶν [καὶ περὶ τῆς φιλίας αὐτῶν] καὶ πότε τεθνήξονταιΕπεξεργασία

Φορτικὸν ἡγοῦμαι μὲν καὶ δυσείκαστον εἰπεῖν τὴν τῶν ἀδελ¬φῶν ποσότητα οὔτε γὰρ πάντως δυνήσομαι ἢ διὰ τὸ ἄπιστον καὶ ἀκρατὲς τῶν γυναικῶν ἢ διὰ τὸ πολλάκις μὲ ἑωρακέναι τινὰς ἐσχηκότας ἀδελφοὺς ιγ’ καὶ ιδ’ ἢ καὶ πλείους• ὁμοίως δὲ καὶ εἰς τὴν περὶ τέκνων καὶ γυναικῶν ποσότητα παραιτοῦμαι τὸν ἀριθμὸν λέγειν διὰ τὸ πολλάκις τινὰς γεγαμηκέναι γυναίκας ἑπτὰ καὶ ὀκτώ, ἐσχηκέναι δὲ τέκνα ιε’ ις’. ἀναγκαῖον οὖν ἐστιν καὶ κατὰ τὸ ἀσφαλὲς ἀποκρίνεσθαι καὶ λέγειν μᾶλλον πολυανδρίαν ἢ πολυγαμίαν ἢ πολυτεκνίαν• ἀλλ' ἐπειδὴ οἱ ἀρχαῖοι ἐπειράθησαν τούτων λέγειν τὸν ἀριθμόν, πειράσομαι κἀγὼ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑποτάξαι ὡς πρόκριμα παρ' ἐκείνων ὑπομείνας.

Περὶ ἀδελφῶνΕπεξεργασία

Δυσείκαστόν ἐστι καὶ σχεδὸν ἀδύνατον τὸ εἰπεῖν ποσότητα ἀδελφῶν• ἰστορεῖται γὰρ ἡ Ἑκάβη ιθ’ παῖδας τετοκέναι, ἡμεῖς δὲ ἐν Βυζαντιῳ κδ' παίδων μητέρα εἴδομεν καὶ γυναίκας δέ τινες πολλὰς λαμβάνουσιν καὶ μία γυνὴ πολλοὺς ἄνδρας• δεῖ οὖν ἀσφαλέστερον λέγειν πολυγαμίαν ἢ πολυαδελφίαν ἢ πολυτεκνίαν καὶ τὰ τοιαῦτα. ὅμως δὲ οἱ παλαιοὶ οὔτε ὤκνησαν κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀδελφῶν λέγειν• διὸ καὶ ἡμεῖς ὡς δυνατὸν ἐγχειροῦμεν λέγειν.

ριγ'. Γένεσις γραμματικοῦΕπεξεργασία

Οὗτος γέγονε Θηβαῖος γραμματικὸς πένης ὡς ἐτῶν λβ'• ἀπὸ δὲ ἐτῶν λγ' γήμας ἤρξατο ἀνασφάλλειν ἐν Ἀθήναις, καὶ λοιπὸν φυγὼν ἐν Βυζαντιῳ ἐκολλήθη ἀνδρὶ μεγάλῳ, καὶ ὑποκριθεὶς ἑαυτὸν ὡς γόητα ἤτοι τελεστὴν γέγονε κουέστωρ, εἶτα ὕπατος, εἶτα πατρίκιος καὶ μετὰ ταῦτα ὡς προόοτης ἐν κάστρῳ ἐσφάγη ἐτῶν μδ' ἕκτον. ἢν δὲ καὶ ἀσελγής. Ἥλιος Ζυγῶ ε’ η’, Σελήνη Ταύρῳ η’ δ', Κρόνος Ταύρῳ κε', Ζεὺς Ζυγῷ κγ'η’, Ἄρης Αἰγοκέρῳ κς' η’, Ἀφροδίτη Σκορπίῳ κς', Ἑρμῆς Ζυγῷ κγ', ὡροσκόπος Ὑδροχόῳ κγ' λ', μεσουράνημα Ταύρῳ ε’ γ', πανσέληνος Κριῷ β' μβ', Τύχη Παρθένῳ κς' λδ', Δαίμων Καρκίνῳ κ' λδ', ὕψωμα γενέσεως Παρθένῳ, κλῆρος ἀναιρέτου Ὑδροχόῳ.

Ζητήσας τὴν προκειμένην γένεσιν, εὗρον τὴν μὲν Σελήνην καὶ Κρόνον καὶ Ἀφροδίτην καὶ Ἄρη, μοιρικῶς ἀποκεκλικότας, ζῳδιακῶς δὲ Σελήνην καὶ Κρόνον καὶ Ἀφροδίτην ὡς ἐπικέντρους. τὸν δὲ Ἥλιον καὶ Ἑρμῆν καὶ Δία ζῳδιακῶς ἀποκεκλικότας, μοιρικῶς δὲ ὁ Ἥλιος ἐν τῇ ἐπαναφορᾷ τοῦ δύνοντος κέντρου ἐτύγχανεν. ὁρῶ οὖν τὸν Κρόνον κύριον ὄντα τοῦ ὡροσκόπου καὶ πρῶτον τριγωνικὸν δεσπότην τοῦ τε ὡροσκόπου καὶ τοῦ τριγωνικοῦ φωτὸς τοῦ σημαίνοντος τὴν πρώτην ἡλικίαν ἐν τῷ ἀποκλίματι τοῦ ὑπογείου κέντρου καὶ ἀφαιρέτην, καὶ ὑπὸ Ἄρεως βλαπτόμενον κατὰ τὸ ἰσοσκελῆ τρίγωνον, ἀλλὰ δὴ καὶ τὴν Ἀφροδίτην κυρίαν αὐτοῦ καὶ τῆς Σελήνης κατ’ ἐναντίωσιν αὐτῆς κειμένην. πῶς οὐκ ἂν τὴν πρώτην ἡλικίαν χαλεπὴν ἐκτήσατο ἀλλὰ δὴ καὶ φυγὰς ἐν πολλοῖς τόποις ἐγένετο διὰ τὸ διαμετρεῖσθαι τὴν Σελήνην ὑπὸ τοῦ ἰδίου οἰκοδεσπότου• φησὶν γὰρ Δωροθεος•

Τὴν Μήνην καθόρα τίνος ἀστέρος ἐστὶν ἐν οἴκῳ• κἂν εὕρῃς τοῦτον φωλευόμενον διαμέτρῳ, καὶ φυγὰς ἔσται δὴ κἄσημος καὶ μετανάστης.

Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς πρώτης ἡλικίας μέχρι ἐτῶν κε' ἡ λ', τουτέστι μέχρι τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Ταύρου ἢ τῆς Σελήνης ἢ Κρόνου χρονικῆς περιόδου, μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέτειλε ὁ δεύτερος τριγωνικὸς δεσπότης, τουτέστιν Ἑρμῆς, μετὰ Διός, ἀπὸ ἐτῶν λβ'• Ἑρμοῦ γὰρ περίοδος ἔτη κ' καὶ Διὸς ιβ', ἃ γινεται ἔτη λβ', ἀφ οὗ ἤρξατο ἀνανεύειν τῇ τύχῃ, ἐπειδὴ ὁ Ἑρμῆς καὶ ὁ κύριος τοῦ κλήρου τῆς τύχης ἐτύγχανεν. ὁ μὲν κατὰ μέρος προβαίνοντος χρόνου καὶ τῇ τύχῃ προέκοπτεν διὰ τὸ τὸν Ἑρμῆν εἶναι κύριον τοῦ κλήρου καὶ τῆς δευτέρας ἡλικίας καὶ ἐγκαρδίου Διὸς καὶ ἑσπερίαν ἀνατολὴν ποιούμενος• ὅθεν κατὰ πρόβασιν τῶν ἐτῶν προέκοπτε καὶ τὴν τύχην.

ριδ'. Περὶ τοῦ εἶναι αὐτὸν γραμματικόνΕπεξεργασία

Ὅρᾳ τὸν κλῆρον τῆς τύχης ἐν Ἑρμαϊκῷ ζῳδίῳ ἐμπεπτωκότα, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν Ἑρμῆν τὸν κύριον τοῦ κλήρου ἐν ἀνθρωποειδεῖ ζῳδίῳ καὶ ἰδίῳ τριγώνῳ μετὰ Διὸς ἰσόμοιρον καὶ προσώπῳ Διὸς καὶ ὁριοῖς Ἑρμοῦ καὶ Ἀφροδίτης καὶ ταῦτα τὰ κεφάλαια κοσμεῖν τοιοῦδε τοὺς λόγους, μάλιστα διὰ τὸ τὸν Ἑρμῆν συνεῖναι τῷ Διὶ ἰσόμοιρον• γέγονε δὲ τῇ τύχῃ κουέστωρ.

ριε'. Περὶ τοῦ εἶναι αὐτὸν προδότηνΕπεξεργασία

Ὅρᾳ τὸν Ἑρμῆν καθυπερτεροῦντα τὸν Ἄρη κατὰ τετράγωνον. φησὶ γὰρ τὶς τῶν σοφῶν•

Εἰ δὲ τόπον τετράκληρος ἐὼν τὸν ἀνώτερον ἴσχει Ἑρμείας, βαιὸν δὲ τόπον ναίει φιλότητος ὁ Ἄρης, δεινῶς ἐξετέλεσσε πανούργων ἤτε μέλοντας ἁρπακτὰς ἤτ’ ἀλλοτρίων ** στερητάς, εἰς ἕτερον δ' ἑτέρου μετανάστασιν ἀνέρος ἄνδρα † ἀλοτ’ εὕροιμεν καὶ τὸ λοιπὸν ** ἐνισκήψουσι προδόντες σφη κακομηχανίῃ, κτεάνων δ' ἀπογυμνώσουσιν.

ρις'. Περὶ τῆς ἀσελγείαςΕπεξεργασία

Ὅρᾳ τὸν κύριον τοῦ ὡροσκόπου καὶ τὸν κλῆρον τῆς τύχης καὶ τοῦ δαίμονος ἐν ἀσελγεῖ ζῳδίῳ ἐμπεπτωκότας• ἀλλὰ δὴ καὶ τὸ διαμετρεῖν Κρόνον πρὸς Ἀφροδίτην οἴκῳ Ἄρεος καὶ Κρόνος οἴκῳ Ἀφροδίτης τὴν ἀσέλγειαν ἀπεργάσαντο.

ιζ'. Περὶ τῆς ἀνατολῆς τῆς τύχης αὐτοῦΕπεξεργασία

Ἀνέτειλεν αὐτοῦ ἡ τύχη ἀπὸ ἐτῶν λβ', καθὼς προεῖπον, διὰ τὴν περίοδον Ἑρμοῦ καὶ Διός, καὶ πάλιν ἀνέτειλεν ἡ τύχη τῷ λε' ἐνιαυτῷ διὰ τὴν ἀναφορὰν τοῦ Σκορπίου. τῷ δὲ λς' ἐνιαυτῷ ἔφυγε ἐν Βυζαντίῳ, καθὸ ἀνέτειλε ὁ Ταῦρος καὶ Σελήνη καὶ Κρόνος. Ταύρου ἀναφορὰ κε', Σελήνης περίοδος κε', Κρόνου περίοδος νζ' ὁμοῦ γίνονται χρόνοι ρζ'• τὸ τρίτον γίνεται χρόνοι λε' μ'. καὶ ὁ μὲν Ταῦρος ὡς ἀπόκλιμα τὴν ξενιτείαν ἐσήμανεν, ὁ δὲ Κρόνος καὶ ἡ Σελήνη ὡς ἐν ἀποκλίματι τὴν φυγήν• ἀπὸ δὲ ἐτῶν λη' γ' ἀνέλαμψε αὐτοῦ ἡ τύχη. ἧν γὰρ ἀνατολὴ Παρθένου καὶ Ζυγοῦ, Παρθένου μὲν ὡς ὑποδεξαμένης τὸν κλῆρον τῆς τύχης, Ζυγοῦ δὲ ὡς ὑποδεξαμένου Ἥλιον καὶ Δία καὶ Ἑρμῆν τὸν κύριον τοῦ κλήρου τῆς τύχης• κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον γέγονε κουέστωρ, ὕπατος, πατρίκιος. τῷ δὲ μα' ἐνιαυτῷ ἀπεδήμησεν εἰς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ χώραν μετὰ πολλῆς δορυφορίας καὶ πολλοῦ τύφου• ἧν γὰρ ἀνατείλας ὁ Ζεὺς καὶ Ἑρμῆς. περίοδος Ἑρμοῦ ἔτη ος' καὶ περίοδος Διὸς ιβ'• ὁμοῦ γίνονται χρόνοι πη'• τὸ ἥμισυ μδ'. καὶ ἐπειδὴ ἐν ἰδίοις τριγώνοις ἐτύγχανον εἰς τὴν ἰδίαν τὴν ἀποδημίαν ἐποίησεν. ἧν δὲ καὶ ἡ ἐβδομαία τῆς Σελήνης πρὸς Ἀφροδίτην φερομένης• ὁ γενόμενος λοιπὸν ἐτῶν μδ' καὶ μηνῶν δύο ἐσφάγη διὰ τὰς αἰτίας ταύτας.

Γένεσις ἀτρόφουΕπεξεργασία

Τοῦτο γέγονε τέκνον βασιλέως, ἀπέθανε δὲ μηνῶν ε' ς' ἐν Βυζαντίῳ.— Ἔτος Διοκλητιανοῦ ροθ', μηνὶ Ἀπριλίῳ κε', ὥρᾳ ἡμέρας ζ', Ἥλιος Ταύρου γ', Σελήνη Αἰγοκέρωτος κγ', Κρόνος Ὑδροχόου κς', Ζεὺς Παρθένου ιζ', Ἄρης Κριοῦ α', Ἀφροδίτη Κριοῦ ιε', Ἑρμῆς Ταύρου κς', ὡροσκόπος Λέοντος κς' μεσουράνημα Ταύρου ιζ', Ἀναβιβάζων Ὑδροχόου κδ', πανσέληνος νυκτὸς ὥρᾳ ς' Ζυγοῦ κδ' λς', τύχη Ταύρου ις’, δαίμων Τοξότου ς', ὕψωμα Λέοντος ια’.

Ἀπόδειξις• οἱ τριγωνικοὶ δεσπόται τοῦ ὡροσκόπου καὶ τοῦ αἱρετικοῦ φωτὸς ἀπέκλιναν ἐναντιούμενοι ἑαυτοῖς καὶ ὑπὸ Ἄρεως θεωρούμενοι.

Περὶ σπορᾶς ἐκ τῶν Ῥητορίου (ζ' Τοῦ Στεφάνου φιλοσόφου περὶ τῆς μαθηματικῆς τέχνης.)Επεξεργασία

Τοῦ Ζῳδιακοῦ κυκλοῦ εἰς τξ' μοίρας διηρημένου καὶ τὴν ἀρχὴν λαμβάνοντος ἀπὸ τῆς ὡροσκοπικῆς μοίρας ἐπὶ τὰ προηγούμενα ἀνίσταται τρίγωνον ὀρθογώνιον• ὧν ἡ μὲν πρώτη ἡ ὑπὲρ γῆν πλευρά ἐστιν ἡ τὴν ἀρχὴν ὑποτείνουσα μοίρας ρν', ἡ δὲ γ' ἡ ὑπὸ γῆν, ἀπὸ τῆς τοῦ ὡροσκόπου μοίρας, ἀρχὴ ἢ βάσις, μοίρας ς'• ἡ δὲ β' ἡ κάθετος περὶ τὰ δυσμικὰ μέρη μοίρας ρκ'• γινώσκεται δὲ ἐκ τῶν τόπων τούτων καὶ τῆς προγενομένης πρὸ τῆς ἐκτροπῆς συνόδου καὶ αὐτῆς τῆς συνόδου τοῦ ὡροσκόπου• καὶ αὐτὴ δὲ ἡ σύνοδος εἰ ἐν τῷ ὑπεργείῳ πέση, τουτέστιν ἐν ταῖς ρν' μοίραις τοῦ ὡροσκόπου τῆς ὑποτεινούσης τὴν ὀρθήν, θ' μηνῶν ἔσται τὸ τεχθέν• κἄν ὁ μὲν αὐτῶν τόπος ἐν τῇ α' πλευρᾷ πέσῃ, ὁ δὲ ἐν τῇ δεύτερᾳ ὁ τυχῶν• ἐὰν δὲ ἄμφω ἐν τῇ δεύτερᾳ πλευρὰ πέσωσιν ἢ ὁ ἕτερος † οἷος τύχῃ ἐν τῇ β', ὁ δὲ ἕτερος ἐν τγ γ', ἐπτάμηνον ἔσται• ἐὰν δὲ ἤτοι ἄμφω οἱ τόποι ἐν τῇ γ' πλευρᾷ πέσωσιν, ἢ ὁ ἕτερος ἐν τῇ α', τοῦ ἑτέρου ἐν τῇ γ' ὄντος, τέρας ἔσται ἢ θηρίον ἢ ἀλλόκοτον τί. ἔχοντες οὖν ἐκ τούτων κανόνας τῆς τῶν ζ' μηνῶν καὶ θ' μηνῶν ἐκτροπῆς, ἑξῆς καὶ τὴν ἡμέραν καὶ ὥραν δεῖ ζητεῖν τῆς συλλήψεως. Α. Ο.

Ῥητορίου πόθεν δεῖ ἐκβάλλειν τὰ ἔτη ἐπὶ τῆς <περί> γονέων σκέψεως (ζ' Τοῦ Στεφάνου φιλοσόφου περὶ τῆς μαθηματικῆς τέχνης.)Επεξεργασία

Ὁ Ῥητόριός φησι• πάντοτε δεῖ ἐκβάλλειν τὰ ἔτη ἐπὶ τῆς περὶ γονέων σκέψεως ἀπὸ τῶν κλήρων αὐτῶν καὶ βλέπειν τὸ ζῴδιον ἐν ᾦ καταλήγῃ τὸ ἔτος καὶ τοὺς ἐφορῶντας κατὰ πῆξιν ἢ κατὰ πάροδον• καὶ πρὸς τὸ λαβεῖν τὸν ἐνιαυτὸν τῶν γονέων, ζήτει καὶ τοὺς περιπάτους Ἡλίου καὶ Σελήνης πρὸς τοὺς κακοποιοὺς ἢ ἀγαθοποιοὺς καὶ τουναντίον τοὺς περιπάτους τῶν κακοποιῶν καὶ ἀγαθοποιῶν πρὸς Ἥλιον καὶ Σελήνην κατὰ τὰς ἀναφορὰς καὶ τὰς περιόδους καὶ ἀποκαταστάσεις αὐτῶν, ἐτι δὲ καὶ τὰς περιόδους τῶν ἀστέρων. Α

Toῦ ῬητορίουΕπεξεργασία

Πρὸς τὸν Ἄρεα τρίγωνος ὤν ὁ Κρόνος εὐπορίας καὶ εὐπραγίας καὶ ἀρχῆς ποιητικός ἐστι. τὰ γὰρ τρίγωνα καὶ αἱ συμπαρουσίαι τῶν σχημάτων τῶν μὲν ἀγαθοποιῶν τὴν δύναμιν ἐπιτείνουσι, τῶν δὲ φθοροποιῶν τὴν κακίαν ἀμβλύνουσιν. ὅθεν κἄν ὁ Ζεὺς μὴ ὁρᾷ, εὐπραγοῦσι, πλὴν πρεσβυτέρων ἀδελφῶν ὁρῶσι τελευτήν.

Ἐκ τοῦ γ' βιβλίου τοῦ Δωροθέου κεφάλαιον ο'.

Ἢν δ' ἄρ Ἐνυαλίῳ συνέῃ Κρόνος, ἤθεα τεῦξε πρήεα• δὴ γὰρ θοῦρος ἀεὶ σφοδρός τε καὶ ὠκὺς εἰς ὁρμὰς ἄσκεπτον ἀεὶ τάχος ἠδ' ἀλόγιστον θερμὸς ἐὼν ἤνεγκεν, ὁ δὲ βραδύς• ἀμφοτέρων δὲ κιρναμένων μέσσος κείνων βροτὸς ἔσσετ' ἄριστος•

εἴτα προστίθησιν ὅτι κωλύσεις ἔργων καὶ χολῆς μελαίνης κίνησιν ποιεῖ

εἰ μὴ ἀρ Αἰγίοχος δαμάσει σθένος οὐλοὸν αὐτῶν.

Ὁ αὐτὸς βιβλίῳ δ' ἐν τῷ περὶ ἐπεμβάσεων.

Ζῆνος δ' αὖ γενετῆρα μετὰ Κρόνον ἔμπυρος Ἄρης ἢν ἀφίκοιτ' ὤτρυνε νόον καὶ ἀπήλασε θυμοῦ ὄκνον ἀεργείης καὶ ἐτοιμότατον θέτο φῶτα ἔντασιν ἐνθέμενον, ἵνα πήματα τοῖσι γἐνεται.