Διαταγή του βαλή Θεσσαλονίκης (Μεχμέτ Εμίν Εμπού Λουμπούτ) περί απαγορεύσεως των Ελλήνων να φέρουν στολές Αλβανών φυλάκων

Διαταγή του βαλή Θεσσαλονίκης (Μεχμέτ Εμίν Εμπού Λουμπούτ) περί απαγορεύσεως των Ελλήνων να φέρουν στολές Αλβανών φυλάκων, για να μην επέρχεται σύγχυση.
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Θεοδόσιος Συμεωνίδης
Αρχείο Οθωμανικού Ιεροδικείου Βέροιας-Νάουσας


Σοφολογιώτατε ιεροδίκα Βεροίας, αυξηθήτω η αρετή σου.
Καυχήματα των ομοίων σας, ναζίρη και βοεβόδα, αυξηθήτω η ικανότης σας,
και πάντες οι αξιωματικοί και πρόκριτοι και ισχύοντες.

Καθίσταται γνωστόν ότι οι εν Ναούση και τοις πέριξ χωρίοις γνωστοί λησταί, αποθρασυνθέντες, προσέλαβον την μορφήν επαναστατών, επωφελούμενοι δε της αμελείας αξιωματικών και ισχυόντων τινών, μετημφίεσαν ραγιάδες με στολάς αλβανικάς, ίνα εκληφθούν ως συμπράττοντες μετ’ αυτών, και ούτω κατέληξαν εις το να συμπαρασύρουν τούτους εις την ληστείαν και να εκδηλώσουν τας επαναστατικάς των διαθέσεις, γενόμενοι πρόξενοι πολλών κακών. Δια τούτο δέον όπως γνωστοποιήσητε δημοσία δια κηρύκων και επαναλάβητε ότι πάντες ούτοι με την βοήθειαν του Θεού και του κραταιού ημών άνακτος θέλουν συντριβή και εξολοθρευθή, συμβουλεύσητε δε πάντας όπως οι μεν ιερείς φέρουν την ιδίαν αυτών στολήν, οι δε ραγιάδες την στολήν του ραγιά και να μη περιφέρωνται με την ψευδή περιβολήν των Αλβανών φυλάκων και ότι αι μεν περιουσίαι των συλλαμβανομένων με την περιβολήν ταύτην θέλουν δημευθή, οι δε ίδιοι θέλουν ανοικτιρμόνως θανατωθή, ίνα παραδειγματισθούν οι λοιποί. Να μη παραμελήτε την υπόθεσιν ταύτην και να μη παύσητε να παρακολουθήτε και να εξετάζητε αυτούς κατά καιρούς. Εν γένει να συμπεριφέρησθε προς αυτούς μετά μεγάλης αυστηρότητος και μετ’ απειλών, λέγοντες ότι οι ύποπτοι ληστείας και ανταρσίας θέλουν παταχθή, και συμβουλεύσητε αυτούς όπως ασχολώνται με τα ειρηνικά των έργα. Εξηγήσατε καλώς την διαταγήν ημών, εις τρόπον ώστε να εννοήσουν πάντες το περιεχόμενον αυτής, και είπατε ότι εφεξής ου μόνον οι παραβάται ταύτης και οι προκαλούντες ταραχάς, αλλά και οι συνεργοί αυτών θέλουν οπωσδήποτε ανακαλυφθή και τιμωρηθή και ότι επίσης θέλουν ενοχοποιηθή και οι ομοχώριοι, οι συγγενείς και οι περί αυτούς. Να συμβουλεύσητε αυτούς όπως του λοιπού παύσουν να προβαίνουν εις ενεργείας και πράξεις, φερούσας τον χαρακτήρα στάσεως και ανταρσίας, και να μη περιφέρωνται μετημφιεσμένοι, αλλά να διάγουν ηθικόν βίον, ίνα οι υπό την αιγίδα της Αυτού Μεγαλειότητος διατελούντες πτωχοί και ανυπεράσπιστοι και ηθικοί άνθρωποι διαβιούν εν ειρήνη και ησυχία, προσευχόμενοι εις τον Ύψιστον υπέρ της διατηρήσεως του ενδόξου οθωμανικού κράτους. Η παρούσα διαταγή απεστάλη εκ του διβανίου Θεσσαλονίκης και του στρατοπέδου Ναούσης. Επί τη ευκαιρία ταύτη γνωρίζομεν ότι ο αγιάν και οι αξιωματικοί δέον να μη ενοχοποιούν ή απειλούν ή εκφοβίζουν τους ραγιάδες άνευ αποχρώντος λόγου και να απέχουν από πάσης πράξεως αντιθέτου προς την παρούσαν διαταγήν. Τη 3η Ρετζέπ 1237 (26 Μαρτίου 1822, νέο ημερολόγιο).