Διαταγή του βαλή Θεσσαλονίκης περί μεταφοράς των αιχμαλωτισθέντων γυναικοπαίδων των αρχηγών της επαναστάσεως της Νάουσας

Αναγγελία της καταστολής της επανάστασης στην Νάουσα και της παραδειγματικής τιμωρίας των επαναστατών, παρά την διαφυγή των καπεταναίων
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Θεοδόσιος Συμεωνίδης
Αρχείο Οθωμανικού Ιεροδικείου Βέροιας-Νάουσας


Σοφολογιώτατε ιεροδίκα Βέροιας, αυξηθήτω η αρετή σου.
Πρόκριτοι και λοιποί εργαζόμενοι, αυξηθήτω η ικανότης σας.

Καθίσταται γνωστόν ότι οι επαναστάται άπιστοι Ναούσης εξωντώθησαν με την βοήθειαν του Θεού, εξανδραποδισθέντων συμφώνως τω εκδοθέντι ιερώ φετβά των τέκνων και των συζύγων και δημευθεισών των περιουσιών των. Και μέρος μεν των καταληφθέντων πραγμάτων διανεμήθη μεταξύ των ενταύθα πολεμιστών μουσουλμάνων, μέρος δε τούτων απεστάλη διά του φέροντος την παρούσαν ταχυδρόμου ημών Αχμέτ αγά προς φύλαξιν εις τον καζάν υμών, ίνα αποσταλή εις τό διβάνιον Θεσσαλονίκης. Προς τούτοις απεστάλησαν υμίν υπό την φύλαξιν του υπασπιστού ημών Ζεκεριά αγά αι αιχμαλωτισθείσαι οικογένειαι των κατορθωσάντων να διαφύγουν εις τα πέριξ όρη αρχηγών των επαναστατών Ζαφειράκη και Γάτσου και Καμπίτη και Καρατάσιου και Μαλάμου και ιερέως Γερασίμου και λοιπών απαισίων. Επειδή δε συν Θεώ μετά τρεις ημέρας προτιθέμεθα να διέλθωμεν εκείθεν, κατευθυνόμενοι εις Θεσσαλονίκην, δέον όπως φυλακίσητε αυστηρώς τους αποσταλέντας αιχμαλώτους, ανερχομένους εις τετρακοσίους πεντήκοντα, μέχρι της αφίξεως ημών. Δι’ ο απεστάλη η παρούσα διαταγή εκ του διβανίου Θεσσαλονίκης και του στρατοπέδου Ναούσης. Άμα τη αφίξει αυτής δέον να ενεργήστε κατά τα εντεθέντα, αποφεύγοντες τα εναντία.

Τη 30η Ρετζέπ 1237 (22 Απριλίου 1822).