Διαταγή του βαλή Θεσσαλονίκης περί καταδιώξεως των καταφυγόντων στα βουνά αρχηγών της επανάστασης της Νάουσας

Διαταγή του βαλή Θεσσαλονίκης (Μεχμέτ Εμίν Εμπού Λουμπούτ πασά) περί καταδιώξεως των καταφυγόντων στα βουνά αρχηγών της επανάστασης της Νάουσας (Καρατάσος, Διαμαντής, Γάτσος, Καμπίτης, κ.ά.), οι οποίοι λεηλατούν τα τουρκικά χωριά.
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Θεοδόσιος Συμεωνίδης
Αρχείο Οθωμανικού Ιεροδικείου Βέροιας-Νάουσας


Σοφολογιώτατε ιεροδίκα Βεροίας και ναΐπη Ναούσσης, αυξηθήτω η αρετή σας.
Καυχήματα των ομοίων σας, αγιάν και πρόκριτοι της πόλεως
και εντεταλμένοι την δίωξιν των ληστών,
αυξηθήτω η γενναιότης σας.
Λοιποί εργαζόμενοι, αυξηθήτω η αξία σας.

Γνωρίζομεν υμίν ότι, ως είναι γνωστόν, οι από τινος χρόνου εκτραπέντες εκ της υποτελείας και υψώσαντες επαναστατικήν σημαίαν άπιστοι Ναούσσης, τιμωρηθέντες, εθανατώθησαν δια του ξίφους, λαβόντες ούτως οικτρόν τέλος. Πλην όμως οι διαφυγόντες και οι περιφερόμενοι νυν ανά τα πέριξ ορη καπεταναίοι αυτών ονόματι Ζαφειράκης και Διαμαντής και Γάτσος και Κατσαούνης και Καμπίτης και Μαλάμος και Τάσος, συγκεντρώσαντες περί αυτούς τετρακοσίους και πλέον απίστους, διηρέθησαν εις δύο σώματα, εξ ων το μεν δρα εν τοις ορεινοίς χωρίοις, το δε έτερον επί της οδού της αγούσης από Βεροίας εις Έδεσσαν. Ταύτα διαπράττουν πλείστας αδικίας και βιαιοπραγίας, δολοφονούν τους μουσουλμάνους, τους οποίους συναντούν, και διαπράττουν πλείστας όσας αισχρότητας, μάλιστα δε, αποστείλαντες προς το διβάνιον Θεσσαλονίκης και μίαν επιστολήν, ελληνιστί συντεταγμένην, γνωρίζουν ότι, εφ’ όσον δεν ήθελον αποδοθή εις αυτούς τα αιχμαλωτισθέντα εν Ναούσση τέκνα και αι οικογένειαι αυτών, θέλουν εξακολουθήσει τους φόνους και τας αισχρότητας αυτών. Επειδή αι ασχημίαι και αι ληστείαι αυτών υπερέβησαν παν όριον και είναι εξηκριβωμένον ότι η κατάστασις αύτη προέρχεται εκ της αμελείας των εντεταλμένων την δίωξίν των, αποστέλλομεν την παρούσαν διαταγήν ημών εκ του διβανίου Θεσσαλονίκης δια του ταχυδρόμου ημών Ρετζέπ αγά, δια να τονίσωμεν ότι επιθυμούμεν την φοράν ταύτην οριστικώς και αμετακλήτως όπως άνευ χρονοτριβής πιέσητε τούτους και εξαλείψητε εκ του προσώπου της γης τα ρυπαρά σώματα αυτών. Άμα τη λήψει της παρούσης δέον όπως ενεργήσητε κατά τον αναφερόμενον τρόπον, απέχοντες πάσης εναντίας ενεργείας.

Τη 9η Σεβάλ 1237 (29 Ιουνίου 1822, νέο ημερολόγιο)