Διαταγή του βαλή Θεσσαλονίκης περί καταδιώξεως και εξοντώσεως των καταφυγόντων στα βουνά υπολειμμάτων των επαναστατών της Νάουσας

Διαταγή του βαλή Θεσσαλονίκης (Μεχμέτ Εμίν Εμπού Λουμπούτ πασά) περί καταδιώξεως και εξοντώσεως των καταφυγόντων στα βουνά υπολειμμάτων των επαναστατών της Νάουσας με επικεφαλής τον Αθανάσιο (Νάσο) Καμπίτη και άλλους
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Θεοδόσιος Συμεωνίδης
Αρχείο Οθωμανικού Ιεροδικείου Βέροιας-Νάουσας


Σοφολογιώτατοι ιεροδίκαι Βεροίας και Ναούσης, αυξηθήτω η αρετή σας.
Ναζίρη των δύο τούτων πόλεων Γιαχγιά μπέη και ντερβέναγα
του ειρημένου ντερβενιού Ζεϊνέλ αγά αυξηθήτω η ικανότης σας,
καθώς και λοιποί πρόκριτοι της χώρας και εργαζόμενοι.

Γνωρίζομεν ότι, ως είναι τοις πάσι γνωστόν, οι άπιστοι της πόλεως Ναούσσης, επαναστατήσαντες προηγουμένως κατά του αθανάτου οθωμανικού κράτους και κατά της ισλαμικής χαλιφείας, εξωντώθησαν και εθανατώθησαν δια του ξίφους, πλην όμως τινές εξ αυτών υπό τας οδηγίας των απαίσιων καπεταναίων Νάσου Καμπίτη και Ιωάννου Κατσαούνη και Κώστα Μαλάμου και Ζαφειράκη και λοιπών καπεταναίων κατώρθωσαν να δραπετεύσουν εις τα πέριξ όρη, βασανίζοντες και βιαιοπραγούντες ποικιλοτρόπως κατά των μουσουλμάνων, τους όποιους συναντούν, δολοφονούντες πλείστους εξ αυτών. Μολονότι δε απεστάλησαν προς καταδίωξιν αυτών αρκετά μουσουλμανικά στρατεύματα, δεν κατέστη οπωσδήποτε δυνατόν να συλληφθούν οι λησταί ούτοι. Ως εκ τούτου κατέστη επάναγκες να αποσταλή προς καταδίωξιν αυτών ικανή δύναμις στρατιωτών υπο την διοίκησιν του αποσπασματάρχου Ζεϊνέλ αγά. Ήδη άμα τη αφίξει της παρούσης δέον να ενεργήση ούτος κατά τον υποδειχθέντα τρόπον και εν περιπτώσει, καθ’ ήν συλλάβη τους ειρημένους ζώντας ή νεκρούς, ν’ αποστείλη τας κεκομμένας κεφαλάς των προς το διβάνιον Θεσσαλονίκης. Η παρούσα συνετάγη και απεστάλη εκ τού διβανίου Θεσσαλονίκης. Άμα τη λήψει αυτής δέον να αποφύγητε πάσαν αντίθετον ενέργειαν.

Τη 9η Σεβάλ 1237 (29 Ιουνίου 1822, νέο ημερολόγιο).