Διαταγή που αφορά την αντιμετώπιση των επανασταστών της Νάουσας

Διαταγή του βαλή Θεσσαλονίκης αναφερόμενη μεν στην οχύρωση της Νάουσας από τους επαναστάτες και στην άρνησή τους να συνθηκολογησουν, εντελλόμενη δε την άνευ οίκτου εξόντωσή τους κατά τις διατάξεις του ιερού φετβά
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Θεοδόσιος Συμεωνίδης
Αρχείο Οθωμανικού Ιεροδικείου Βέροιας-Νάουσας


Σοφολογιώτατε ιεροδίκα Βεροίας, αυξηθήτω η αρετή σου.

Καυχήματα των ομοίων σας, αγιάν της πόλεως

και λοιποί πρόκριτοι, αυξηθήτω η ικανότης σας.

Καθίσταται γνωστόν ότι οι επαναστατήσαντες άπιστοι λησταί της Ναούσης και των πέριξ χωρίων, δια την εξόντωσιν των οποίων εξεστρατεύσαμεν από Θεσσαλονίκης μετά πολυαρίθμου στρατού, κατεσκεύασαν εις τα άκρα της πόλεως πραγματικώς στερεά οχυρώματα, ισχυρώς προασπίζοντα την πόλιν, υπό την αρχηγίαν των απαίσιων και απίστων καπεταναίων Ζαφειράκη και Διαμαντή και Καρατάσου και λοιπών. Μολονότι δε απεστάλησαν επανειλημμένως αντιπρόσωποι ημών και προς τους επαναστάτας και προς τους καπεταναίους αυτών, συμβουλεύσαντες αυτούς όπως καταθέσουν τα όπλα, ίνα τύχουν συγγνώμης, και ότι εν εναντία περιπτώσει θα έχουν πολύ δυσάρεστον τέλος, υποδειχθείσης ούτω αυτοίς της οδού της σωτηρίας των, ούτοι, μη μετανοούντες, απήντησαν υβριστικώς «ημείς δεν δίδομεν πίστιν εις τους λόγους των μουσουλμάνων και θα εξακολουθήσωμεν την ανταρσίαν και την επανάστασιν».

Δια τούτο απεφασίσθη όπως ενεργήσητε εφεξής άνευ οίκτου, εφαρμόζοντες κατ’ αυτών αυστηρώς τας διατάξεις του εκδοθέντος φετβά, ίνα εξαλείψωμεν εκ του προσώπου της γης τα ρυπαρά σώματα αυτών.

Επειδή όμως προς επιτυχίαν των ανωτέρω είναι ανάγκη να ασκηθή πλήρης πίεσις και υπερφαλάγγισις αυτών εκ των πέριξ ορέων, εντέλλεσθε όπως στρατολογήσητε μεταξύ των μουσουλμάνων της πόλεώς σας διακοσίους νέους και αξιομάχους ιππείς, οίτινες, τιθέμενοι υπό τας διαταγάς του φέροντος την παρούσαν, σφραγιδοφύλακος ημών, Αμπτούλ Μπακή αγά, θέλουν σχηματίσει απόσπασμα, όπερ θα αφιχθή κατεπειγόντως εις το στρατόπεδον Ναούσης ενταύθα. Δι’ ο εξεδόθη η παρούσα διαταγή εκ του διβανίου Θεσσαλονίκης και του στρατοπέδου Ναούσης. Όθεν επισπεύσατε την εκτέλεσιν της παρούσης, απέχοντες πάσης εναντίας ενεργείας.

Τη 3η Ρετζέπ 1237 (26 Μαρτίου 1822, νέο ημερολόγιο).