Διάταγμα εξαφνικόν
Συγγραφέας:
Φεβρουάριος 1885.


Τῶν ἀπόκρεων τὰς νύκτας ἐν γαλήνῃ διελθόντες
καὶ χορεύσαντες μὲ κέφι καὶ μὲ ὄρεξιν πολλήν,
καὶ ὑπ' ὄψιν μας ἓν ἄρθρον τοῦ Συντάγματος λαβόντες,
διαλύομεν τοῦ ἔθνους τὴν ἀλλόκοτην Βουλὴν
καὶ ὁρίζομεν ἡμέραν τοῦ ἐκλογικοῦ ἀγῶνος
τὴν ἑβδόμην Ἀπριλίου, τοῦ μηνὸς Γαμηλιῶνος.

Διατάσσομεν νὰ γίνουν μεταθέσεις ὑπαλλήλων
καὶ στὴ θέσι του κανένας μιὰ στιγμὴ νὰ μὴ σταθῇ,
καὶ τῶν κυριῶν ἀκόμη διατάσσομεν τὸ φῦλον
γιὰ τοὺς μέλλοντας ἀγῶνας στὸ φτερὸ νὰ σηκωθῇ.
Οὔτε λίθος ἐπὶ λίθου στὸν ἀγῶνα νὰ μὴ μείνῃ
καὶ μαλλιὰ κουβάρια σύμπας ὁ Ἑλληνισμὸς νὰ γίνῃ.

Ὅλοι νὰ μετέλθουν ὅλα τῆς κατεργαριᾶς τὰ μέσα
κι' ἔτσι νόμιμος καμμία ἐκλογὴ νὰ μὴ βρεθῇ,
διατάσσομεν ἀκόμη καὶ τὸν φίλτατόν μας Μπέσα
εἰς τὴν νέαν ταύτην πάλην βουλευτὴς νὰ ἐκτεθῇ.
Πᾶς ἐλεύθερος πολίτης μίαν κάλπην νὰ ἐκθέσῃ,
καὶ ὁ κύριος Κουμπάκιας νὰ φυτρώσῃ μὲς στὴ μέση.

Διατάσσομεν νὰ γίνουν ρουσφετίων καταχρήσεις,
νὰ μὴ μείνῃ στὰ Ταμεῖα οὔτε κάλπικος παρᾶς,
παρὰ φύσις ὑποσχέσεις, παρὰ φύσιν ἀπαιτήσεις,
συνειδήσεων καὶ ψήφων δημοσίας ἀγοράς.
Διατάσσομεν μεγάλην ἀναστάτωσιν καὶ σάλον,
καὶ πολέμους καὶ καυγάδες μετὰ ξύλων καὶ ροπάλων.

Διατάσσομεν στὰς κάλπας νὰ ψηφίζουν μὲ τὸ ζόρι
κι' ὅσοι Ἕλληνες δὲν εἶναι στὰ Μητρῷα περασμένοι,
διατάσσομεν πρὸς τούτοις νὰ περνοῦν γιὰ ψηφοφόροι
κι' ὅσοι βρίσκονται πρὸ χρόνων ἑκατὸν ἀποθαμένοι.
Ἐπιθέτων κι' ὀνομάτων διακρίσεις νὰ μὴ γίνουν,
καὶ οἱ ντόπιοι καὶ οἱ ξένοι δίχως ψῆφο νὰ μὴ μείνουν.

Διατάσσομεν καὶ πάντας τοὺς γενναίους στρατιώτας
σ' ὅλας τὰς περιφερείας νὰ ἐπέμβουν φανερά,
νὰ δουλέψῃ κοντακίδι γιὰ πολλοὺς συμπατριώτας,
ἐν ἀνάγκῃ δὲ ν' ἀρχίσουν καὶ τὰ ἔνσφαιρα πυρά.
Διατάσσομεν μεγάλην κατανάλωσιν ρετσίνας,
καὶ εἰς ὅλα τἄλλα μέρη, καὶ πρὸ πάντων εἰς Ἀθήνας.

Ὅταν δὲ ὁ Μάϊός μας ἀνθοστόλιστος προβάλῃ
καὶ ὁ ἔρως τοὺς γαϊδάρους στὰ γρασίδια προσκαλῇ,
τότε πλέον εἰς τὰς ἕξη τοῦ ὡραίου χρυσομάλλη
διατάσσομεν νὰ ἔλθῃ καὶ ἡ νέα μας Βουλή,
ν' ἁπλωθοῦμε μὲς στὰ ρόδα, ὅ,τι μένει νὰ τὸ φᾶμε,
κι' ἐμεῖς πάλι στὰ λουτρά μας ροδοκόκκινοι νὰ πᾶμε.

Τῶν Ἀπόκρεων τὰς νύκτας ἐν γαλήνῃ διελθόντες
καὶ χορεύσαντες μὲ κέφι καὶ μὲ ὄρεξιν πολλήν,
καὶ ὑπ' ὄψν μας ἓν ἄρθρον τοῦ Συντάγματος λαβόντες
διαλύομεν τοῦ ἔθνους τὴν ἀλλόκοτον Βουλὴν
καὶ ὁρίζομεν ἡμέραν τοῦ ἐκλογικοῦ ἀγῶνος
τὴν ἑβδόμην Ἀπριλίου τοῦ μηνὸς Γαμηλιῶνος.