Γεωγραφία Στοιχειώδης/Προσθήκαι

Γεωγραφία στοιχειώδης μαθηματικὴ, φυσικὴ καὶ πολιτικὴ, ἀρχαία καὶ νεωτέρα, περιόδου Β′
Προσθῆκαι


ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ

Εἰς σελ. 18. Κατὰ τὸ θέρος τοῦ 1858 ἀνεκαλύφθη ὁ 54 Πλανήτης, καὶ ὁ ἑνδέκατος τῶν ἀπὸ τοῦ Ἄγγλου Γκολσμὶθ τοῦ πρώτου ἀνακαλύψαντος τοὺς μικροὺς πλανήτας· (ἴδε Φιλοπ. Ἕλλ. 210 τῆς 4 Ὀκτωβρίου 1858). Φαίνεται δὲ ὅτι οἱ μικροσκοπικοὶ οὗτοι Πλανῆται εἰσὶν ἄπειροι· διότι ἀπό τινων ἐτῶν ἀνακαλύπτουσι κατ’ ἔτος οἱ Ἀστρονόμοι 4 ἤ 5 εἰς τὸ αὐτὸ διάστημα, τὸ μεταξὺ Ἄρεος καὶ Διός.

Εἰς σελ. 60. Τὸ ἐν Βερολίνῳ Πολιτειογραφικὸν Γραφεῖον ἐδημοσίευσε τὰ ἑξῆς. Ὁ ἀριθμὸς τῶν κατοίκων ἁπάσης τῆς οἰκουμένης ἀναβαίνει εἰς 1,288,000,000· ἤτοι ἐν μὲν τῇ Εὐρώπῃ, 272,000,000· ἐν δὲ τῇ Ἀσίᾳ, 755,000,000· ἐν Ἀφρικῇ 200,000,000· ἐν Ἀμερικῇ 59, ἐκατ. καὶ ἐν Αὐστραλίᾳ δύο. — Καὶ τῆς μὲν Εὐρώπης ὁ πληθυσμός διαιρεῖται οὕτω· Ῥωσσία ἔχει 62,000,000. — Αὐστρία 36,298,620, — Γαλλία, 36,039,364, — Μεγάλη Βρετανία μετὰ τῆς Ἰρλανδίας, 27,488,853, — Πρωσσία, 17,089,407, — Τουρκία, 18,740,000, Ἱσπανία, 15,518,000, — Δύο Σικελίαι 8,616,992, — Σουηκία καὶ Νορβηγία, 5,072,820, — Σαρδηνία, 4,926,034, — Βέλγιον 4,607,066, — Βαυαρία, 4,547,239, — Ὁλλανδία, 3,467,317 — Πορτογαλλία 3,471,199, — Παππικὸν Κράτος 3,166,600, — Ἑλβετία, 2,494,500, — Δανία 2,468,648, — Τῆς δὲ Ἀσίας οὕτω· Κίνα 400,000,000, — Ἀνατολικαὶ Ἰνδίαι 171,000,000, — Ἰνδικόν Ἀρχιπέλαγος, 80,000,000, — Ἰαπωνία 35,000,000, — τὸ Ἰνδοστὰν καὶ ἡ Ἀσιατικὴ Τουρκία, ἀνὰ 15,000,000, — Ἐν δὲ τῇ Ἀμερικῇ αἱ Ὁμόσπονδοι πολιτεῖαι περιέχουσιν 23,191,676 κατοίκους, Ἡ Βρασιλία 7,677,800, — καὶ ἡ Μεξικὴ, 7,661,520.

Ἐκ τούτων ὅλων 355 ἑκατομμύρια πιστεύουσιν εἰς Χριστὸν, ἐξ ὧν 170 ἑκατομ. καθολικοὶ, 89 διαμαρτυρόμενοι, καὶ 76 ὀρθόδοξοι. Οἱ Ἰσραηλῖται εἶναι 5 ἑκατομ. ἐξ αὐτῶν δὲ, 2,899,750, κατοικοῦσιν εἰς τὴν Εὐρώπην, δηλ. 1,250,000, εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ῥωσσίαν, 853,304, εἰς τὴν Αὐστρίαν, 234,248, εἰς τὴν Πρωσσίαν, 192,176, εἰς τὴν λοιπὴν Γερμανίαν, 62,470, εἰς τὴν Ὁλλανδίαν, 33,953 εἰς τὴν Ἰταλίαν, 73,998 εἰς τὴν Γαλλίαν, 36,900 εἰς τὴν Μ. Βρεττανίαν, καὶ ἕως 70,000 εἰς τὴν Τουρκίαν. Εἶναι δὲ καὶ 660 ἑκατομ. οἱ πρεσβεύοντες ἐν Ἀσίᾳ ἄλλα θρησκεύματα, 160 ἑκατ. οἱ Μωαμεθανοὶ καὶ 200 ἑκατ. οἱ ἐθνικοί. Σημειωτέον ὅτι περὶ Ἑλλάδος οὐδὲν ἀναφέρεται περιληφθέντος, ὡς φαίνεται, τοῦ πληθ. αὐτῆς ἐν τῷ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας.

(Ἴδε φυλλ. Ν. Πανδώρας 217 Ἀπριλ. ά. 1859.)

Οἱ κάτοικοι τῆς Γῆς ὑποτίθενται, ἕως ἓν δισεκατομμύριον πρεσβεύοντες χίλια περίπου θρησκεύματα. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ἐξισοῦται σχεδὸν μὲ τὸν τῶν γυναικῶν. Τὸ ἓν τέταρτον τῶν ἀῤῥένων ἀποθνήσκει πρὶν φθάσῃ τὸ ἕβδομον ἔτος τῆς ἡλικίας, καὶ τὸ ἥμισυ πρὶν φθάσῃ τὸ 19· καὶ μόλις τὸ ⅛ φθάνει τὸ ἑξηκοστόν. Ἐπὶ χιλίων ἀτόμων ὑπάρχει εἷς ἑκατοντούτης καὶ ἐπὶ 100, ἓξ ἑξηκοντούτης, καὶ εἷς ὀγδοηκοντούτης μεταξὺ 500. — Κατ’ ἔτος ἀποθνήσκουσι 33,333,333, καθ’ ἡμέραν 91,334, καθ’ ὥραν 3,850 καὶ κατὰ λεπτὸν πρῶτον 60 — Οὗτοι δ’ οἱ θάνατοι ἀντισταθμίζονται ὑπὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεννωμένων ἰσαρίθμως σχεδὸν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον. Οἱ ἔγγαμοι εἰσὶ μακροβιώτεροι τῶν ἀγάμων, καὶ οἱ ἐγκρατεῖς διαβιοῦσιν ὑγιέστεροι. Περισσότεραι γυναῖκες τῶν ἀνδρῶν φθάνουσι τὸ 50 ἔτος· ἀλλὰ παρελθούσης ταύτης τῆς ἐποχῆς, ἔχουσιν ὀλιγωτέραν πιθανότητα μεγαλητέρας μακροβιότητος ἢ οἱ ἄνδρες. Ἡ μεγαλητέρα μακροβιότης παρατηρεῖται εἰς τοὺς ὀρεινοὺς τόπους καὶ εἰς τὰς βορείας χώρας· (ἴδε Φιλοπατρ. Ἕλλ. 209).

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΑΝ.

Εἰς σελ. 210. Τὰ ὅρια τῆς Ἀσιατικῆς Ῥωσσίας πρὸς τὴν Κίναν (κατὰ τὴν κλεισθεῖσαν συνθήκην τὸ 1858 μεταξὺ τῶν δύο εἰρημένων Ἐπικρατειῶν) ἐπιτείνονται μέχρι τοῦ Ἀμοὺρ ἢ Σαγαλιένου ποτ. καὶ ἄλλων συμβαλλόντων εἰς αὐτὸν ποταμίων, τοῦ ὁποίου καὶ αἱ δύο ὄχθαι ἀνήκουσιν εἰς τήν Ῥωσσίαν. Ἐσχάτως δὲ ἀναγγέλλεται (ἴδε Φιλοπ. Ἕλλ. ἀριθ. 234. τῆς 9 Ἀπριλ. 1859) ἡ εἰς τὴν Ῥωσσίαν ὑποταγὴ τῶν Τατάρων τῆς Κάλκης. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀποτελούντων τὰς φυλὰς ταύτας ἀναβαίνει εἰς 4. ἑκατ. ἡ δὲ χώρα αὐτῶν ἐκτείνεται ἀπὸ τῶν συνόρων τῆς Ῥωσσικῆς ἐπαρχίας Ἰραούσκης πέραν τῆς Βαϊκάλης λίμνης πρὸς Μ. μέχρι τῆς μεγάλης Ἐρήμου τῆς Μογγολίας, καὶ ἔχει ἔκτασιν ἴσην μὲ τὴν τῆς Γαλλίας, καὶ κλίμα σχεδὸν ὡς τὸ τῆς Μεσημβρινῆς Γαλλίας, θεωρουμένη ὡς ἡ Ἰταλία τῆς Σιβηρίας· ἐὰν εἰς τὴν χώραν ταύτην προσθέσωμεν καὶ τὴν τοῦ Ἀμὲρ προσκτηθεῖσαν καὶ αὐτὴν ἀρτίως (ὡς ἐῤῥέθη ἀνωτέρω) δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι ἀπὸ τῆς εἰς τὸν θρόνον ἀναβάσεως τοῦ νῦν Αὐτοκράτορος Ἀλεξάνδρου, ἡ Ῥωσσία προσεκτήσατο χώραν ἔχουσαν ἔκτασιν ὅσην ἡ Γαλλία, τὸ Βέλγιον, ἡ Ὁλλανδία καὶ ἅπασα ὁμοῦ ἡ Γερμανία.

Εἰς τὴν σελ. 225. Διοίκησις τῶν ἐν Ἰνδίαις Ἀγγλικῶν κτήσεων.

Αἰ κτήσεις αὗται ἐλογίζοντο μιᾶς ἑταιρίας Ἄγγλων, ἥτις ἐπωνομάζετο Ἑταιρία τῶν Ἀνατολικῶν Ἰνδιῶν. Αὕτη εἶχε συστηθῆ τὸ 1600 ἐπὶ τῆς Βασιλίσσης Ἐλισσάβετ, λαβοῦσα πολλὰ προνόμια, ἐν οἷς καὶ τὴν ἄμεσον διοίκησιν τοῦ τόπου δι’ ἰδίων αὐτῆς ἀντιπροσώπων, ὡς εἴπομεν, τελοῦντος ὑπὸ τὴν κυριαρχίαν τῆς Μεγάλης Βρεττανίας· ἀλλὰ μετὰ τὴν ἐπανάστασιν τὴν κατὰ τὸ 1857 γενομένην ὑπὸ τῶν αὐτοχθόνων στρατιωτῶν, ὀνομαζομένων Σιπαίων, προκληθεῖσαν ὑπὸ τῆς καταθλιπτικῆς Κυβερνήσεως τῶν ἐκεῖ διοικούντων, τὸ ἀγγλικὸν Κοινοβούλιον ἐψήφισε νέαν νομοθεσίαν περὶ διοικήσεως τῆς Ἰνδικῆς, τεθεῖσαν εἰς ἐνέργειαν ἀπὸ τῆς 2 Σεπτεμβρίου 1858 (ν. ἔ.). Κατ’ αὐτὴν τὴν νομοθεσίαν ἡ ἐξουσία τῆς ἑταιρίας ἔληξεν, αἱ δὲ ἐν Ἰνδίᾳ κτήσεις ἀνήκουσιν ἀπ' εὐθείας εἰς τὸ Ἀγγλικὸν Στέμμα, καὶ ἡ διοίκησις αὐτῶν ἑπομένως ἐνεργεῖται ἀπ’ εὐθείας ὑπὸ τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως διὰ δωδεκαμελοῦς συμβουλίου, τοῦ ὁποίου τὰ ἓξ μέλη διατελοῦσιν ἐν Ἰνδίᾳ. Οὕτως ἡ ἑταιρία αὕτη ἐξουσίασε καὶ ἐκυβέρνησε τὰς Ἰνδίας 258 ἔτη, κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ὁποίων, ἀρχίσασα κατὰ πρῶτον ἀπὸ τὴν κατοχήν τινων παραλίων πρὸς ἐμπορίαν, ἔφθασε διὰ τῶν ὅπλων καὶ τῶν ῥαδιουργιῶν νὰ καταστῇ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως κύριος τῶν ἀπεράντων ἐκείνων τόπων, καταστρέψασα πολλὰ καὶ διάφορα κράτη, ἐν οἷς καὶ τὸ ἀρχαῖον καὶ ἰσχυρότατον Κράτος τῶν Μογγόλων.

Εἰς σελ. 238. Ἡ Κίνα εἶχε 5 λιμένας ἀνοικτοὺς εἰς τοὺς ἐμπορευομένους Εὐρωπαίους, καὶ οὐδ’ ἐσυγχώρει τὴν ἐλευθέραν τοῦ Χριστιανισμοῦ λατρείαν. Κατὰ τὸ 1858 τὸ Οὐράνιον Κράτος ἠναγκάσθη ὑπὸ τῶν Ἀγγλογάλλων νὰ διομολογήσῃ συνθήκην, δι’ ἧς ἀνοίγει τὰς πύλας του καὶ εἰς τὸ ἐμπόριον καὶ εἰς τὸν χριστιανισμόν. Ἰδοὺ λέγει μία Ἐφημερίς (ἴδε φύλ. 206 τοῦ Φιλοπ. Ἕλληνος) πῶς ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Γάλλων ἀναγγέλλει τὸ μέγα τοῦτο συμβὰν εἰς τὸν ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν Ὑπουργόν.

Τὲν-Τσὶν 7/19. Ἰουνίου 1858. Αἰ εὐχαὶ καὶ αἱ ἐπιθυμίαι τοῦ Αὐτοκρ. τῶν Γάλλων εἰσηκούσθησαν εἰς Κίναν. Τὸ μέγα τοῦτο Κράτος ἀνοίγει τὰς πύλας του εἰς τὸν Χριστιανισμόν, εἰς τὸ ἐμπόριον καὶ τὴν βιομηχανίαν τῆς Δύσεως. Οἱ διπλωματικοὶ ἡμῶν πράκτορες θέλουν δύνασθαι νὰ διαμένωσι προσωρινῶς εἰς Πεκῖνον, οἱ δὲ ἱεραπόστολοι ἔχουν ἐλευθέραν τὴν εἴσοδον πανταχοῦ. Κινέζος πρέσβυς θέλει ὑπάγει εἰς Παρισίους. Ἡ ἐφημερίς τοῦ Πεκίνου θέλει ἀναγγείλει τὴν τιμωρίαν τοῦ φονέως τοῦ Ἱεραποστόλου Σωδελαίν. Οἱ κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ νόμοι καταργοῦνται.

ΣΗΜ. Αἱ ἄνω ῥηθεῖσαι δύο δυνάμεις μετὰ τῶν Ἀγγλαμερικανῶν στενοχωρούσιν, ὡς λέγουσι, καὶ τὴν Ἰαπωνίαν ἵνα παραχωρήσῃ τὰς αὐτὰς ἐλευθερίας.

Εἰς σελ. 283. Νέα χρυσωρυχεῖα ἀνεκαλύφθησαν τό 1858 εἰς τὴν Νέαν Καληδονίαν τῆς Βρετ. Ἀμερικῆς (ἐπὶ τῆς δυτικῆς παραλίας τῆς Ἀρκτῴας Ἀμερικῆς), πολύ πλουσιώτερα, ὡς βεβαιοῦσι, καὶ τῶν τῆς Καλιφορνίας (ἴδε Ν. Πανδ. φυλλ. 200.)

ΣΗΜ. Ὁ κ. Ἡρ. Λαζαρίδης ἐπεχειρίσθη Νέου Ἄτλαντος ἔκδοσιν ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν «Νέος Ἄτλας Γεωγραφικός» ὅστις θέλει εἶσθαι εὐχρηστότερος εἰς τοὺς σπουδάζοντας τὴν παροῦσαν ἔκδοσιν.