Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Μωσαϊκόν

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:
Μωσαϊκόν

ΜΩΣΑΪΚΟΝ

Ἑν τῷ ἔρωτι, ἡ γυνὴ ὁμοιάζει μὲ κλειδοκύμβαλον, τὸ ὁποῖον παράγει μελῳδίαν μόνον δι’ ἐκεῖνον ὅστις εἰξεύρει νὰ τὸ παίζῃ καλῶς.

*

Ἡ ὑποδοχὴ εἶνε εἶδος θερμομέτρου δεικνύοντος τοὺς βαθμοὺς τῆς περιουσίας· καταβαίνει ὑπὸ τὸ μηδενικὸν ἀπέναντι ἀνθρώπου χωρὶς πεντάραν.

*

Ἡ φιλαρέσκεια εἶνε τὸ ὀρεκτικὸν τοῦ ἔρωτος.

*

Μόνον τὰ ὡραῖα πράγματα εἶναι παροδικά· ἡ καλλονὴ παρέρχεται, ἐνῷ ἡ ἀσχημία δὲν παρέρχεται.

*

Τὰ ἀγκούρια τρώγονται ἄωρα, αἱ γυναῖκες ὥριμοι, τὰ μέσπιλα περασμένα.

*
Αἱ μεγαλείτεραι δυνάμεις τῆς Εὐρώπης εἶνε ἡ Ρωσσία, Γερμανία, Γαλλία, Ἀγγλία, Αὐστρία, Ἰταλία καὶ .... ἡ γυνή.
*

Ἐὰν δὲν ὑπῆρχον ἰατροὶ θὰ ἀπέθνησκον τῆς πείνης οἱ παπάδες.

*

Ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα ἦλθαν ἐξάπαντος μεγάλοι εἰς τὸν κόσμον διότι δὲν εἶχαν κανένα νὰ τοὺς βυζάξῃ.

*

Τὸ μόνον πρᾶγμα τὸ ὁποῖον παράγουν μερικαὶ κεφαλαὶ εἶνε ἡ .... πιτυρίδα.

*

Ὅταν μία κόρη πλησιάζῃ εἰς τὴν ἥβην ὅσον ἀναβαίνει τὸ ἀνάστημά της τόσον καταβαίνει τὸ φουστάνι της.

*

Ἀγαπῶ τὸν πάγον ἐντὸς λεμονάδας ἀλλὰ τὸν ἀποστρέφομαι ἐπὶ τῶν χειλέων τῆς γυναικὸς ἣν λατρεύω.

*

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶνε ἴσοι ἐνώπιον τοῦ χαίνοντος τάφου καὶ τοῦ χαίνοντος οὐροδοχείου των.

*

Ὁ φίλος δίδει ὅ,τι τοῦ περισσεύει· ἡ φίλη δίδει ὅ,τι ἔχει.

*

Μερικοὶ ὁμογενεῖς φέρουν εἰς τὸ στῆθος τὴν ἅλυσιν ἀντὶ νὰ τὴν φέρουν εἰς τοὺς πόδας.

*

Μοῦ ἀρέσκει πολὺ ὁ Σαρωνικὸς κόλπος, ἀλλὰ περισσότερον ὁ .... γυναικεῖος.

*
Ὁ ἐπιτηδειότερος καλλιτέχνης πρὸς ἐξεικόνισιν τῆς ἐρωμένης εἶνε ἡ φαντασία τοῦ ἐραστοῦ.
*

Τὰ νοστιμώτερα γλυκύσματα εἶνε ἡ πουτίγκα, τὸ καταΐφι καὶ τὸ .... φίλημα τῆς ἐρωμένης μας.

*

Τὸ φιλανθρωπικότερον ἐπινόημα ὑπὲρ τῶν ἀνικάνων εἶνε οἱ διαγωνισμοὶ ἐν Ἑλλάδι.

*

Νομίζω ὅτι ἔπρεπε νὰ ἐξαιρῶνται τῆς ὑποχρεώσεως τοῦ φόρου τοῦ αἵματος πρὸ πάντων οἱ .... ἀναιμικοί.

Ἀπόμαχος