Απομνημονεύματα (Ξενοφών)

Ἀπομνημονεύματα
Συγγραφέας:
Προέλευση κειμένου: E. C. Marchant επιμ. (1921). Xenophontis Opera omnia, τόμ. 2. Oxonii: E typographeo Clarendoniano