Αν άγγελος υπάρχης
ποίημαΗ ευλύγιστος φωνή σου ως αγγέλου μελωδία
τους ακούοντας ηδεία και μελίρρυτος προσβάλλει
τέρπεται πρός την ὠδήν σου πάσα τρυφερά καρδία.
Εις τα ρόδινά σου χείλη αηδών πετά και ψάλλει,
η ερατεινή μορφή σου, ως μορφή αγγέλου θείου,
νέαν λάμψιν καθ’ εκάστην, νέαν χάρη διαχέει
και ανήκοντά σοι φόρον μετά πάθους εγκαρδίου
ο καθείς εις τον βωμόν σου σμύρναν και κασίαν καίει

άλλ’ αν άγγελος υπάρχῃς, φίλτρων πλήρης και χαρίτων,
πτέρυγας κατ’ ευτυχίαν δεν σοί έδωκεν η φύσις.

Πτέρυγας αν είχες, φόβος ακαταύπαυστος θα ήτον
μή πετάξης προς τα ύψη και μακράν σου με αφήσης.