Αναφορά του στρατηγού Νικολάου Γιατράκου περί εξασφαλίσεως υποζυγίων δια τας ανάγκας της εκστρατείας του Εκτελεστικού

Ἀναφορὰ τοῦ στρατηγοῦ Νικολάου Γιατράκου περὶ ἐξασφαλίσεως ὑποζυγίων διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς ἐκστρατείας τοῦ Ἐκτελεστικοῦ.
Συγγραφέας:


Ἐξοχώτατε

Κατὰ τὰς διαταγὰς διαφόρους, ὁποὺ σήμερον ἔλαβον παρά τῆς ἐξοχότητός σου, δὲν ἔλειψα ἀμέσως νὰ κάμω τὸ χρέος μου. Ἒστειλα εἰς Τάρα τὸν καπετὰν Πέτρον Ρουμελιώτην μὲ δέκα πέντε στρατιώτας. Ἒστειλα, κατὰ τὸ δεφτέρι ποὺ εἶχεν περικλεισμενον εἰς τὴν διαταγήν, εἰς Ἂγιον Πέτρον, εἰς ἐξ χωρία, πρὸς τρεῖς στρατιώτας τὸ κάθε χωρίον μὲ τεσκερέδες μας, ὅλοι στρατιῶται δεκαοκτώ, εἰς Μυστρᾶν, εἰς τέσσαρα χωρία, στρατιώτας δώδεκα, εἰς Λεοντάρι, Μάναρι καὶ Ντόριζα στρατιώτας τέσσαρους. Συμποσοῦνται ὅλοι πενήντα. Ἔχω δοσμένους καὶ τοῦ ἐπάρχου. Ἔχω εἰς τὴν τάπγιαν καὶ εἰς τὸ Βουλευτικόν Σῶμα, συμποσοῦται (sic) ὅλοι ὀγδοήντα. Ἐξόχως ἀπὸ αὐτοὺς ὁποὺ εὑρίσκονται εἰς τὰ κονάκια μας καὶ κοντά μας ἔστειλα καὶ εἰς τὸν Πύργον μὲ διαταγὴν τοῦ ὑπουργοῦ τῆς Ἀστυνομίας, στρατιώτας τρεῖς καὶ κατὰ χρέος εἰδοποιῶ τὴν ἐξοχότητά της. Τόσον καὶ μὲ ὅλον τὸ ἀνῆκον σέβας μένω


Τῇ 23 Ἰουνίου 1823, Τριπολ.

Πρόθυμος ὁ ἀντιστράτηγος
Νικόλαος Ἰατράκος


Ἐπὶ τοῦ νώτου : Ἀρ. 738. Ἀναφορὰ τοῦ ἀντιστρατήγου Ν. Ἰατράκου, ἀναφέροντος τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διαταγῶν μας διὰ τὴν προμήθειαν τῶν ζῴων τῆς ἐκστρατείας τοῦ Ἐκτελεστ. καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν στρατιωτῶν ὁποὺ ἔχει σταλμένους εἰς διάφορα μέρη.