Αναφορά του Σωτ. Θεοχαροπούλου, φρουράρχου Ακροκορίνθου, σχετικά με τον εφοδιασμό του φρουρίου του

Ἀναφορὰ τοῦ Σωτ. Θεοχαροπούλου, φρουράρχου Ἀκροκορίνθου, σχετικὰ μὲ τὸν ἐφοδιασμὸ τοῦ φρουρίου του.
Συγγραφέας:Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Ἡ ἀπὸ ἀριθ. 3885 διαταγὴ τοῦ Ὑπουρνείου τούτου ἐγχειρισθεῖσα μοι ἄκρας εὐγνωμοσύνης μοὶ ἐνέπλυσε καὶ χάριτας ὁμολογῶ πρὸς τὴν σ. Διοίκησιν καὶ πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον τοῦτο διὰ τὴν ἐκλογὴν καὶ τὸν διορισμόν μου εἰς τὴν φρουραρχίαν τῆς᾿Ακροκορίνθου. Εἴθε δὲ ἡ εὐχὴ τῆς Πατρίδος νὰ μὲ ἀναδείξῃ εὐδόκιμον εἰς τὸ υπούργημά μου, κατὰ τὸ χρέος καὶ τὴν πρόθεσίν μου. Παρ’ ἐλπίδα ὅμως μανθάνω παρὰ τοῦ προκατόχου μου, ὅτι εἰς τὸ φρούριον τοῦτο δὲν εὑρίσκονται εἰμὴ πέντε ἡμερῶν ζωοτροφίαι πρὸς ἐξοικονόμησιν τῶν στρατιωτῶν, ἐν ᾧ τὸ φρούριον τοῦτο πρέπει νὰ εἶναι ἐφοδιασμένον ὄχι μὲ ἡμερῶν, ἀλλὰ μὲ ἀρκετῶν μηνῶν ζωοτροφίας. Κατὰ χρέος λοιπὸν γνωστοποιῶ αὐτὸ τοῦτο πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον διὰ νὰ τὸ ἀναφέρῃ πρὸς τὴν σ. Διοίκησιν καὶ νὰ γίνῃ ἡ ἀναγκαῖα πρόβλεψις τῶν ζωοτροφιῶν, ὅθεν ἐγκρίνει. Μετὰ δὲ τὴν ἄφιξίν μου ἐκεῖσε, ἤτοι καὶ ἄλλας ἐλλείψεις παρατηρήσω, θέλω τὰς ἀναφέρω κατὰ χρέος πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον. Ἤδη δὲ μὲ τὸ ἀνῆκον σέβας μένω.1825, Μαρτίου 17.

Ὁ πατριώτης
Σωτήριος Θεοχαρόπουλος

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τῶν Πολεμικῶν.
Εἰς Ναύπλοιον.
Ὁ φρούραρχος Ἀκροκορίνθου ζητεῖ νὰ ἐφοδιασθῇ τὸ φρούριον.
Νὰ ἐρωτηθῇ ἐγγράφως πρῶτον ὁ φρούραρχος νὰ παραστήσῃ κατάλογον ἐν ᾧ νὰ ἐνδιαλαμβάνονται τὰ ἀναγκαῖα εἰς ἐφόδια.
Φρούραρχ. Ἀκροκορίνθου. Σωτήριος Θεοχαρόπουλος. 18 Μαρτίου 1825.