Αναφορά του Π. Γιατράκου προς το Βουλευτικόν δια τας φατριαστικάς ενεργείας κυβερνητικών παραγόντων

Ἀναφορὰ Π. Γιατράκου πρὸς τὸ Βουλευτικὸν διὰ τὰς φατριαστικὰς ἐνεργείας κυβερνητικῶν παραγόντων οἱ ὁποῖοι προεκάλεσαν τὴν ματαίωσιν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων.
Συγγραφέας:


Ἀριθ. 198

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα


Ἡ ὑπ᾽ ἀριθ. 394 τῶν 11 τοῦ διατρέχοντος ἐλήφθη εὐχαρίστως καὶ ἐγνώσθησαν καλῶς τὰ ἐν αὐτῇ, ἀλλ΄ ἐπειδή καὶ τὸ Σεβαστόν τοῦτο Σῶμα μεταβαῖνον εἰς Ἂργος ἔμελλεν ἀπ΄ ἐκεῖ νὰ μὲ διατάξῃ τὰ δέοντα, τὸ ὁποῖον ἴσως ἐνασχολούμενον εἰς μέγιστα τῆς πατρίδος πράγματα ἐπελάθετο ἂχρι τοῦδε τὴν ἀνήκουσαν διάταξιν, ὅθεν ὡς γνήσιον καὶ ἀληθῆ <sic> τέκνον τῆς πατρίδος βιασμένον ἀναφέρομαι καὶ αὖθις πρὸς αὐτό, λέγων ὅτι ἡ οἰκογένεια τῶν Γιατραίων μὲ τὴν ἐπαρχίαν Λακεδαίμονος ἀπ᾽ ἀρχῆς τοῦ ᾿Αγῶνος μέχρι τοῦδε εὐπειθεῖ εἰς τὰς διαταγὰς τῆς Διοικήσεως καὶ κατὰ τὸ ἐνὸν ἐξεπλήρωσε τὰ πρὸς τὴν πατρίδα χρέη της ὡς δεῖ.

Ἀλλ᾽ αἱ ἐγωϊκαὶ <sic> πράξεις τινῶν ἐκ τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος καὶ ἐνίων ὑπουργῶν διὰ φατριῶν καὶ ἐρίδων ἔφερον τοσαύτας δυσκολίας καὶ παρεκτροπὰς εἰς τὴν ἐκστρατείαν Π. Πατρῶν (μηδὲ ποσῶς οἰόμενοι τὸν μέγαν κίνδυνον τῆς πατρίδος), ὥστε καὶ διὰ τῆς συνεργίας των ἔγινε καὶ ἡ διάλυσις τῆς αὐτῆς πολιορκίας καὶ τὸ Μισολόγγι ἦλθεν εἰς μέγαν κίνδυνον.

Τὸ πρᾶγμα πλέον κατήντησεν εἰς τὴν μὴ πεποίθησιν καί, ἂν τὸ ἄγρυπνον ὄμμα τοῦ Σεβ. Βουλευτικοῦ δὲν προλάβῃ νὰ ἀνακαλύψῃ πραγματικῶς τοὺς αἰτίους δημοσιεῦον αὐτοὺς καὶ οὕτω τότε νὰ γνωρισθῶσι τὰ ἀληθῆ τέκνα τῆς πατρίδος, μοὶ φαίνεται ὅτε δυσκόλως πλέον θέλομε ἴδει ἐκστρατείαν, ἐπειδὴ ἄλλοτε πλέον δὲν ἀπατῶνται οἱ ἄνθρωποι΄ Δὲν ἔπρεπε τῇ ἀληθείᾳ ποτὲ ἕνα ἀληθῇ τέκνον νὰ ἀναφερθῇ πρὸς τὴν μητέρα τοῦ τὴν Διοίκησιν οὕτω πως, ἀγλὰ τὰ μέγιστα δίκαιά του καὶ τὰ βάσανα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐδοκίμασεν ἀπὸ ἄτομά τινα ἐγνωσμένα τὸ ἀναγκάζουν νὰ ἐκφρασθῇ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον΄

Αὐτὸ δὲ ἦν καὶ διὰ βίου ἔσεται μετά τῆς ἐπαρχίας του πρόθυμον εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς πατρίδος, ὡς ὑποσημειοῦται

Ἐν Γκουρτζούνᾳ τῇ 2 Νοεμβρίου 1823

(Σφραγὶς)

Ὁ πατριώτης
Παναγιώτης Γιατράκος


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ἔγγραφον τοῦ στρατηγοῦ Παν. Γιατράκου ὑπ᾽ ἀρ. 198 ἀποκριτικὸν εἰς τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 394 προβούλ. τοῦ Βουλ., ὅτι, ἐπειδὴ καὶ μετὰ τὴν μετάβασιν τοῦ Βουλ. δὲν εἰδοποιήθη, ἔμεινεν ἕως νὰ τοῦ δοθῇ ἡ ἀπόκρισις.

Τῇ 11 Νοεμβρίου, ἐν Ἂργει. Ἐγένετο ἡ ἀπάντησις δι’ ἐπιστολῆς ὑπ’ ἀριθμοῦ … τῇ 13 Νοεμβρίου.