Αναφορά του Ιω. Γκούρα σχετικά με την εκστρατεία του στην Ανατολική Στερεά

Ἀναφορὰ τοῦ Ἰω. Γκούρα σχετικὰ μὲ τὴν ἐκστρατεία του στὴν Ἀνατολικὴ Στερεά.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.

Ἡ ἐμπροσθοφυλακὴ τῶν ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν μου στρατευμάτων τῆς σ. Διοικήσεως ἐμβῆκεν εἰς Τουμπρέναν, ὁποὺ πλησιάζω κ᾽ ἐγὼ πρὸς τὸ ἑσπέρας.
Τὰ ἐπίλοιπα τῶν στρατευμάτων τοῦ στρατοπέδου τῆς Ἀνατολικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος μετὰ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας προχωροῦν ὅλα ἐκεί.
Οἱ λειτουργοὶ τοῦ ἐξόχου αὐτοῦ Ὑπουργείου γνωρίζουν κάλλιστα τὴν κατάστασιν τῶν ἐγκατοίκων αὐτῶν τῶν μερῶν, οἵτινες ζῶσι μὲ λάχανα.
Διὰ νὰ ἐπιτύχῃ ἡ ἐκστρατεία αὕτη κατὰ τοὺς σκοποὺς καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σ. Διοικήσεως, ἀνάγκη τὸ ψωμὶ νὰ μὴ λείψῃ ὥραν.
Ὅθεν εἰς τὰ Μέγαρα πρέπει νὰ ἀποταμειευθοῦν ἕως δέκα χιλιάδες κοιλῶν σιταρίου. Καὶ αὐτὸ νὰ προσπαθήσετε νὰ ἐνεργηθῇ τ᾽ ὀγλιγορώτερον καὶ ἀπὸ ἄνθρωπον τίμιον ἐπιμελῆ καὶ δίκαιον φροντιστήν.


13 Μαρτίου 1825, Κούντουρα.

Στρατηγὸς
Ἰω. Γκούρας


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Πρὸς τὸ ἔξοχον Λειτουργεῖον τοῦ Πολέμου. Εἰς Ναύπλιον.
Νὰ γίνουν ἀντίγραφον καὶ ἡ ἀνήκουσα ἀναφορά.
Ἰω. Γκοῦρας