Αναφορά του Ιωάννη Δροσίνη σχετικά με την πληρωμή στρατιωτικών μισθών

Ἀναφορὰ τοῦ Ἰωάννη Δροσίνη σχετικὰ μὲ τὴν πληρωμὴ στρατιωτικῶν μισθῶν.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ ἔξοχον τοῦ Πολέμου Ὑπουργεῖον.


Κατὰ τὸν παρελθόντα χρόνον ἤμην διωρισμένος παρὰ τοῦ γ. διευθυντοῦ ἔπαρχος τῆς ἐπαρχίας Καρπενησίου ἔχων ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν μου καὶ δέκα στρατιώτας πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν χρεῶν μου.

Ὁπόταν ἦλθα εἰς Μεσολόγγιον παρέδωκα τοὺς λογαριασμοὺς τῆς ἐπαρχίας καὶ λόγον περὶ τῶν ὅσα ἔπραξα. Κατέστρωσα καὶ τὸν λογαριασμόν τῶν ἐξόδων μου καὶ τοῦ μισθοῦ τοῦ ἐδικοῦ μου καὶ τῶν στρατιωτῶν καὶ ἐζήτησα τὴν πληρωμήν, ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ ἦτο ἔλλειψις μετρητῶν, μοὶ ἐδόθη ἀποδεικτικὸν διὰ νὰ τὰ λάβω ἐδῷ. Ἐπέρασαν ἤδη τεσσαράκοντα ἡμέραις καὶ ἀπόφασις κἀμμία δὲν ἔγινε πόθεν θὰ πληρωθοῦν οἱ Δυτικο - ελλαδίται, οἱ ὁποῖοι, ἀφ᾽ οὗ πολλάκις ἀνεφέρθησαν, διωρίσθη τέλος ἐπιτροπὴ πρὸς ἐξέτασιν τῶν λογαριασμῶν. Ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα τραβᾶ εἰς μάκρος κ᾽ ἐμένα ἡ Διοίκησις μὲ βιάζει ν᾽ ἀναχωρήσω. Ὅθεν παρακαλῶ τὸ Ὑπουργεῖον τοῦτο, ἵνα διατάξῃ νὰ θεωρηθῇ ὁ λογαριασμός μου ἄνευ ἀναβολῆς, διὰ νὰ τελειώσω, νὰ εἶμαι ἕτοιμος ν᾽ ἀναχωρήσω εὐθὺς ὁποῦ λάβω τὴν διαταγήν.

Εἰδοποιῶ προσέτι τὸ Ὑπουργεῖον, ὅτι ὁ προσδιωρισθεὶς ὑποφροντιστῆς τοῦ στρατοπέδου τοῦ Μακρυνόρους εὑρίσκει εἰς δυσκολίας διὰ νὰ ἔλθῃ, καὶ ἃς κραχθή, λοιπόν, ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον, καὶ ἂν ἐπιμόνως παραιτεῖται, ἃς διορισθῆ ἄλλος ἀντ᾽ αὐτοῦ.

Ἐπειδὴ δὲ κατὰ τὸ παρὸν δὲν ἔχω στρατιώτας μαζή μου, παρακαλῶ νὰ μοὶ δοθῇ διαταγὴ πρὸς τινὰ τῶν στρατηγῶν, ὁποὺ μέλλουν νὰ περάσουν εἰς τὴν Στερεὰν Ἑλλάδα, διὰ νὰ μὲ δώσῃ στρατιώτας νὰ μὲ συνοδεύσωσι πρὸς ἀσφάλειαν τοῦ δρόμου, ὡσὰν ὁποὺ φέρω μετρητὰ μαζή μου. Μένω μὲ τό ἀνῆκον σέβας.

Τῇ 2 Μαρτίου 1825, ἐν Ναυπλίῳ.

Ὁ πατριώτης
Ἰωάννης Δροσίνης


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ἰωάννη Δροσίνη.
Νὰ διορισθῇ ἡ Ἐπιτροπὴ νὰ ἐπιταχύνη τὴν ἐπεξεργασίαν τοῦ λογ<αριασμοῦ> του.
Νὰ ἐπεξεργασθῇ τὸν λογ<αριασμ>όν του.
Δημ. Τομαρᾶς