Αδυναμία οχυρώσεως των νησίδων Τριζονίων δι’ έλλειψιν οικονομικών πόρων

Ἀδυναμία ὀχυρώσεως τῶν νησίδων Τριζονίων δι’ ἔλλειψιν οἰκονομικῶν πόρων.


Περίοδ. Βα
Ἀρ. 4959

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Ἐλήφθη τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 1200 προβούλευμα τοῦ Σεβαστοῦ τούτου Σώματος μετὰ τῆς ἐσωκλείστου ἀναφορᾶς τοῦ βουλευτοῦ κυρίου Χαραλάμπους Παπαπολίτου, εἰς τὴν ὁποίαν προσαναφέρεται ὅτι, διὰ τὴν ἐλευθέραν δίοδον ἀπὸ τά Τριζόνια εἰς Πελοπόνησον καὶ ἐντεῦθεν εἰς τὴν ξηρὰν Ἑλλάδα, ἀναγκαῖον νὰ προμηθευθῇ ὁ λιμὴν οὗτος τῶν Τριζονίων μὲ δύο κανόνια καὶ τὰς ἀναλόγους μπάλας καὶ πυρίτιδα, τὸ ὁποῖον τοῦτο τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα δὲν τὸ ἐγκρίνει, ἐπειδὴ καὶ τὸ θεωρεῖ δυσκατόρθωτον πρὸς τὸ παρὸν καὶ ἀσύμφορον, ἐπειδὴ διὰ νὰ συντελέσῃ χρειάζεται πολλὰ ἔξοδα, κανοστάσια, κανονιέρους κ.τ.λ., τὰ ὁποῖα ἡ παροῦσα περίστασις δὲν τὸ συγχωρεῖ.


Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 28 Σεπτεμβρίου 1824


Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσωρ. Γεν. Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ἀποκριτικὸν προβούλευμα τοῦ Ἐκτελ. ὑπ᾽ ἀριθ. 4959. Ἀνεγνώσθη τῇ 29 7βρίου.