Αγγελία περί νικηφόρου εκβάσεως των πρώτων συγκρούσεων εις Δερβενάκια και αίτησις αποστολής ενισχύσεων

Ἀγγελία περὶ νικηφόρου ἐκβάσεως τῶν πρώτων συγκρούσεων εἰς Δερβενάκια καὶ αἴτησις ἀποστολῆς ἐνισχύσεων


Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ
Πρὸς τὴν φιλοεθνῆ Ἐφορίαν της Ἐπαρχίας Καρυταίνης

Περί τὰ ξημέρωματα ἐλάβομεν τὴν χαροποιάν εἲδησιν ὃτι οἱ Τούρκοι, τυφλωμένοι ἀπό τὴν πεῖναν, ἐχθές ἐκίνησαν ἀπό Ἂργος ὃλοι διὰ νὰ ἀπέλθουν εἰς Κόρινθον. Οἱ Ἓλληνες φθάσαντες εὶς τὰ Δερβενάκια τοὺς ἒκλεισαν καὶ τοὺς πολεμοῦν ἀνδρειότατα. Κατόπιν ἐξεκίνησαν καὶ τὰ ἐπίλοιπα στρατεύματά μας ἃπαντα τρέχοντα κατ' αὐτῶν μὲ ὃλην τὴν ὁρμήν καὶ ἐλπίζομεν εἰς τὸν Θεόν νὰ τοὺς ἀφανίσῃ ἐξ ὁλοκλήρου. Ἰδού, ἀδελφοί, καὶ αὖθις δάκτυλος Κυρίου; Ὁ ἐχθρός εἰσῆλθεν εἰς τὴν Πελοπόννησον διὰ νὰ λαμπρύνῃ ἒτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον τὸ ἑλληνικόν ὂνομα καὶ νὰ συνεισφέρῃ εἰς τὴν ἀνεξαρτησίαν τοῦ ἒθνους. Ὁ ὂλεθρος τῶν Τούρκων τούτων, ὃσοι ἀπετόλμησαν νὰ πατήσουν τὸ ἰερόν τῆς ἒδαφος, θὰ ἀπονεκρώσῃ πανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος τὸν τύραννον. Τώρα λοιπὸν ὀφείλομεν καὶ ἡμεῖς νὰ δράμωμεν προθυμότερα ἐναντίον τῶν βαρβάρων καὶ ὃσιοι ἂξιοι πολέμου ἀπὸ τὴν επαρχίαν σας ἃς συντρέξουν καὶ αὐτοί ἃπαντες διὰ νὰ λάβουν τὴν ἀνήκουσαν ἐκδίκησιν ὃπου κατακαίει τὴν καρδία των καὶ διὰ νὰ ἠμπορέσουν νὰ καυχηθούν ὃτι συνεισέφερον εἰς τὸν παντελῆ ἀφανισμόν των. Τώρα χρειάζονται περισσότερα στρατεύματα διὰ νὰ στερεώσωμεν τηὴ ἀνεξαρτησίαν μας. Ἀποστείλατε λοιπὸν τὰ τῆς ἐπαρχίας σας και χαίρετε.

Τῇ 27 Ἰουλίου 1822, Τρίπολις


Ἀσημάκης Φωτήλας, Ἀντιπρόεδρος
Ὁ Κορίνθου
Ἀναγνώστης Παπαγιαννακόπουλος
Γεώργιος ΜπαρμπόγληςΝικόλης Τζανέτου
Ἰωάννης Γ. Οἰκονομίδης
Παναγ. Καλογερᾶς