Αίτηση του Κυριακούλη (Μαυρομιχάλη;) να εκδοθεί διαταγή για επιστροφή των όπλων του εκ μέρους των Καρυτηνών

Αἴτηση τοῦ Κυριακούλη (Μαυρομιχάλη;) νὰ ἐκδοθεῖ διαταγὴ γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν ὅπλων του ἐκ μέρους τῶν Καρυτηνῶν.
Συγγραφέας:Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τῶν Πολεμικῶν.


Διὰ τῆς ταπεινῆς μου ἀναφορᾶς ἀναφέρομαι, ὅτι ταῖς ἄλλαις ὁ ἐκλαμπρότατος μοὶ εἶχεν δώσει μίαν διαταγὴν πρὸς τὸν ἔπαρχον τῆς Καριταίνης, διὰ νὰ ὑποχρεώσῃ τοὺς Χρυσοβίτες καὶ ᾿Αρενδορεματίτες, ἵνα μοι δώσωσι ὅσα ἅρματα ἄσπρα καὶ ἄλλα ὅπου οἱ ἄνωθεν ληστρικῶς μοὶ ἐπῆραν εἰς Βαλτέτζη. Καὶ ἐπειδὴ οἱ περισσότεροι ἔλειπον εἰς τὰ χειμαδιά, οἱ πρόκριτοι τῶν ἄνω χορίων ὅπου ἐκράχθησαν εἰς τὸ ἐπαρχεῖον Καρυταίνης, ἔδωσαν ὑποσχετικόν γράμμα εἰς τὸν ἔπαρχον ὅτι πρὸς τὰ τέλη τοῦ παρόντος μηνός ὅπου θὰ ἐπιστρέψουν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὰ χειμαδιὰ διὰ νά μοὶ τὰ δώσουν. Ὅθεν θερμῶς παρακαλῶ τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον, διὰ νὰ μοὶ δώσῃ μίαν νέαν διαταγὴν πρὸς τὸν ἔπαρχον, διὰ νὰ φροντίσῃ ὅσον τάχιστα καὶ νὰ ὑποχρεώση τοὺς ἄνω ὅπου νά μοὶ δώσουν τὸ δίκαιόν μου. Καὶ μ᾽ ὅλον τὸ βαθύτατον σέβας μένω.


1825, τῇ 11 Μαρτίου, Ναύπλοιον.

Ὁ εὐπειθὴς πατριώτης
Κιργιακουλις

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Γράμμα τοῦ Κυριακούλη ἐξαιτῶν διαταγὴν νὰ πάρῃ τὰ ἁρματά του ἀπὸ τοὺς Καρυτινούς.
Νὰ γίνῃ διαταγὴ εἰς τὸν ἔπαρχον.