Αίτηση του Αντωνίου Πελοπίδη για ανάληψη στρατιωτικής υπηρεσίας

Αἴτηση τοῦ Ἀντωνίου Πελοπίδη γιὰ ἀνάληψη στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας.
Συγγραφέας:Πρὸς τὸ ἔξοχον Πολεμικὸν Ὑπουργεῖον.


Δι’ ἐπιταγῆς τοῦ ἐξόχου Ὑπουργείου τούτου ὑπ᾽ ἄρθρον 1103 ἐκδοθείσης μοι τῇ 5 ἀπελθόντος Δεκεμβρίου παρέλαβον στρατιώτας πεντήκοντα μὲ τὴν ἀπαιτουμένην ταχύτητα, καὶ περιελθὼν ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ στρατηγοῦ Χατζῆ Χρήστου τὴν τριμηνιαίαν περίοδον, ἐγκαταλιμπάνων τοὺς σὺν ἐμοὶ στρατιώτας νὰ ἐξακολουθοῦν τὸ στρατόπεδον παρησιάζομαι αὖθις πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦτο προτείνων, ὅτι ἐπειδὴ καὶ ἡ σ. Διοίκησις μὲ ἠξίωσε τοῦ βαθμοῦ τῆς ἀντιστρατηγίας, αἰτῶ ἵνα πληροφορουμένη παρὰ τοῦ Ὑπουργείου τούτου τὴν διαγωγήν μου καὶ τὴν ἀφιλοκερδῆ ζέσιν μου μὲ ἐπιτάξει μὲ σ. διαταγήν της εἰς νέαν ἐκστρατείαν κατὰ Πατρῶν μὲ τὴν ἀνάλογον ποσότητα συστρατιωτῶν μοι. Αἰτῶ διὰ τοῦτο ἐπειδὴ ἑκάστου φιλοπάτριδος ἡ ἀρετὴ δὲν διακρίνεται ὁπόταν δὲν ἐπιτύχει ὁδηγόν ἀνάλογον τῶν φρονημάτων του, καὶ ἂν δὲν συνεχωρήθῃ τοῦτο παρὰ τῆς σ. Διοικήσεως πρός ἄλλοις τοῦ ὁμοίου βαθμοῦ, δὲν ἐλπίζω νὰ παραβλέψη, ὅμως τὰς ἐδικάς μου θυσίας, ἀλλ᾽ αἰτῶ ἱκετικῶς νὰ συγκατανεύσῃ πρὸς τὴν αἴτησίν μου, ἥτις ἀποβλέπει μόνον καὶ μόνον διὰ νὰ ἐκτελῶ μὲ τὸν ἀνέκαθεν πατριωτικὸν ἐνθουσιασμόν μου τὰ χρέη μου, μένω δ᾽ εὔελπις τῆς ἐντεύξεως μὲ βαθύτατον σέβας.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 4 Μαρτίου 1825.

Ὁ εὐπειθέστατος ἀντιστράτηγος
Ἀντώνιος Πελοπίδης

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ἀναφορὰ Ἀντωνίου Πελοπίδα.

Νὰ γένῃ ἀντίγραφον καὶ νὰ συνοδευθῇ μὲ ἀναφορὰν κατὰ τὴν ἔννοιαν πρὸς τὸ Ἐκτελ. Σῶμα.