Αίτηση του Ανδριανού Ζάβα για αποζημίωση των εκδουλεύσεών του

Αἲτηση τοῦ Ἀνδριανοῦ Ζάβα γιὰ ἀποζημίωση τῶν ἐκδουλεύσεών του.
Συγγραφέας:Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.

Διὰ τῆς ταπεινῆς μου ταύτης ἀναφορᾶς γνωστοποιῶ ὁ ὑποσημειούμενος τὸ Ὑπουργεῖον τοῦτο, ὅτι ἐνωθεὶς πρότερον μετὰ τῶν διοικητικῶν στρατευμάτων κινηθέντων κατά τῶν ἀνταρτῶν τὸν παρελθόντα Νοέμβριον καὶ Δεκέμβριον καὶ ζήλῳ πατριωτικῷ κινούμενος ἐπρόσφερα εἰς αὐτὰ ὅλην τὴν ἀπαιτουμένην προθυμίαν ἀκολουθῶν πιστῶς κάθε προσταγὴν τοὺς ἀφορῶσαν εἰς τὴν ματαίωσιν τῶν σκοπῶν τῶν ἀνταρτῶν. Συνήργησα δὲ ὄχι ὀλίγων καὶ εἰς τὸ νὰ εἰσβάλλωσιν εἰς τὰ χωρίον Κουτζουμάδι ὁδηγῶν αὐτοὺς τὸν εὐκολώτερον τρόπον. Μετὰ ταῦτα ἔδειξα κάθε περιποίησιν πρὸς τοὺς εἰσελθόντας ἐκει στρατητοὺς καὶ στρατιώτας φροντίζων ὅσον ἠδυνάμην καὶ τὴν οἰκονομίαν τῶν ἀναγκαίων των, ὅσας ἡμέρας ἐστάθησαν εἰς αὐτὸ καταπολεμοῦντες τοὺς ἐν τῷ ᾿Αγίῳ Γεωργίῳ εὕρισκομένους ἀντάρτας. Διὰ τὰς ἐκδουλεύσεις μου αὐτὰς ἔλαβον τότε τὰς ἀναγκαίας ἀποδείξεις πρῶτον παρὰ τοῦ στρατηγοῦ Χ. Χρήστου καὶ δεύτερον παρὰ τοῦ στρατηγοῦ Ἰωάννη Γκοῦρα. Δύναται δὲ νὰ πληροφορηθῇ ἡ σεβαστὴ Διοίκησις περὶ τούτων καὶ ἤδη καλλήτερον παρὰ τοῦ ἐκλαμπροτάτου τότε πληρεξουσίου κυρίου Ἰωάννη Κωλέττη.

Μ’ ὅλον τοῦτο ὅσα καὶ ἂν ἔπραξα, εἶμαι βέβαιος ὅτι τό πρὸς τὴν Πατρίδα χρέος μου ἔκαμα διὰ τὴν στερέωσιν τῶν Ἱερῶν Νόμων καὶ τῆς σ. Διοικήσεως καὶ τίποτε περισσότερον. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ εἰς τὸ διάστημα ἐκεῖνο κατεξοδεύθη ὅλον τὰ εἰσάδημα τοῦ ὀσπητίου μου εἰς τροφὴν τῶν ῥηθέντων στρατιωτῶν καὶ ἔμεινα πάντι ἐστερημένος, διὰ τοῦτο παρακαλῶ θερμῶς, ἀφ᾽ οὗ ἡ σ. Διοίκησις ἐξετάσῃ καὶ πληροφορηθῇ τοὺς κόπους μου αὐτοὺς καὶ τὰ ἔξοδά μου, μὴ παραβλέψῃ τοῦ νά μὲ παρηγορήσῃ καθ᾽ ὅποιον ἐγκρίνει τρόπον, διὰ νὰ οἰκονομήσω κἀγὼ τὰς ἀνάγκας μου καὶ τὴν δυστυχῇ φαμηλίαν μου.

Τὴν ποσότητα τῶν ἐξόδων μου ἀφίνω εἰς τὴν ἐπίκρισιν τοῦ ἐξόχου Ὑπουργείου καὶ τῆς σ. Διοικήσεως, ὧν βέβαιος ὅτι ἀφ᾽ οὖ πληροφορηθῇ τὴν κατάστασίν μου, θέλει ἀποφασίσῃ ἀνάλογον καὶ τὴν παρηγορίαν μου καὶ μένω εὐσεβάστως.

Τῇ 9 Μαρτίου 1825, Ναύπλιον.

Ὁ πατριώτης

Ανδριανος Ζαβας

Κουτζουμεδιοτις


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Νὰ γίνῃ ἀναφορὰ ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἀληθῶς ἐπροθυμοποιήθη εἰς κάθε διαταγὴν καὶ ἐξώδευσε ζῶα του καὶ τροφὰς ἄλλας.

Ἀνδριανὰς Ζάβας ζητεῖ περίθαλψιν.