Αίτηση του Αναγνώστη Σωτηρίου για προβιβασμό

Αἴτηση τοῦ Ἀναγνώστη Σωτηρίου γιὰ προβιβασμό
Συγγραφέας:Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου!


Ἐξ ἀρχῆς τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἱεροῦ τούτου ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας μας ᾿Αγῶνος δὲν ἔλειψα καὶ ἐγώ, καθὼς καὶ πολλοὶ ἄλλοι, νὰ κινηθῶ κατὰ τῶν ἐχθρῶν μας Ὀθωμανῶν ὁμοῦ μὲ ἕνα ἄλλον ἀδελφόν μου καὶ μὲ ἕως τριάκοντα ἄλλους συντρόφους. Κατ᾽ ἀρχὰς λοιπὸν παρευρέθημεν εἰς τὰς δύο κατὰ τοῦ Ὀμὲρ Πασᾶ μάχας τὰς συγκροτηθείσας εἰς Κεφαλόβρισον καὶ Γαβαλοῦν ὑπό τὴν ὁδηγίαν τῶν στρατηγῶν Σαφάκα καὶ Γιολδάση.Ἒπειτα παρευρέθην καὶ εἰς τὰς περισσοτέρας μάχας τῆς ᾿Ηπείρου ὑπὸ διαφόρους στρατηγούς, καθὼς εἰς ἐκείνην τῆς καταδιώξεως τοῦ Ομὲρ Πασᾶ εἰς Καρβασαρᾶν, εἰς ἐκείνην τοῦ Καρπενησίου ὑπὸ τοὺς στρατηγοὺς Μπότσαρην, εἰς ἐκείνην τῆς Φούρκας ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ στρατηγοῦ Λάμπρου Βέϊκου, ὅπου ἐπληγώθη καὶ ὁ ἀδελφός μου, εἰς ἐκείνην τῆς Αμπλιανης ὑπὸ τὴν τοῦ Τζαβέλλα καὶ τέλος εἰς ἐκείνην τῆς Κερπινῆς κατὰ τῶν ἀνταρτῶν. Εἰς ὅλον δὲ τὸ τετραετὲς τοῦτο διάστημα οὐδὲ ὀβολὸς δὲν ἐλάβομεν διὰ μισθούς μας, περὶ δὲ τῶν ἄνω εἰρημένων ὅλων μάρτυρας ἀξιοπίστους ἔχω τὰ κατὰ διαφόρους καιροὺς ἀπὸ διαφόρους στρατηγοὺς καὶ λοιποὺς ἐν ὑπολήψει ἄνδρας ἔγγραφα ἀποδεικτικά μου. Διὰ ταῦτα λοιπὸν ὅλα παρακαλῶ τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου καὶ ἀπὸ μέρους μου καὶ ἀπὸ μέρους ὅλων τῶν συντρόφων μου, διὰ νὰ μοὶ δοθῇ ἀνήκων ἀξιώματος βαθμὸς ὅμοῦ μὲ τοὺς ἀνήκοντας στρατιώτας. Εἰς ὁποιονδήποτε δὲ στρατηγὸν ἠθέλομεν διορισθῇ παρὰ τῆς σ. ἡμῶν Διοικήσεως, εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ ὑπάγωμεν καὶ νὰ χύσωμεν καὶ τὴν τελευταίαν ῥανίδα τοῦ αἵματός μας. Μένω μὲ ὅλον τό ἀνῆκον καὶ βαθύτατον σέβας.

Τῇ 10 Μαρτίου 1825, ἐν Ναυπλίῳ.

Ὁ εὐπειθὴς πατριώτης
Αναγνωστης Σοτηριου


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Νὰ προβληθῇ χιλίαρ(χος).
Νὰ γίνῃ καὶ ἡ αἴτησις στρατολογίας
ἀπὸ τὸ Ἐκτ. Σ., ἄν τὸ ἐγκρίνῃ.